Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 8 september

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker torsdagen den 15 september 2016. 

Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att avyttra mark för bostadsbebyggelse, säkerställa kvalitéten i projektet, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen.

Detaljplanen för området och avtalet behandlades av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 77, men ska beslutas i kommunfullmäktige. Avtalet föreslås nu kompletteras med ett tillägg i § 5 om att exploatören även förbinder sig till att 10 stycken av bostadslägenheterna ska förmedlas genom Tyresö bostäders kö. Därför behandlades avtalet igen i kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet och ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar.

I övrigt är avtalet detsamma som tidigare. I avtalet framgår det att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt samt att 10 procent av samtliga bostäder ska upplåtas till Tyresö kommun.

 

Beslut om antagande gällande ny detaljplan för Kryddvägen etapp 1, del av fastigheten Näsby 4:1469

Kommunfullmäktiges beslut
Ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 antas.

Beskrivning av ärendet
I september 2014 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samrådshandlingarna för detaljplan för alla Kryddvägsetapper. Planförslaget var ute på samråd under perioden 9 september – 30 september 2014 och en öppen samrådsaktivitet hölls på plats i området. Efter samrådet har etapp 1 brutits ur det övriga orådet och tas upp för granskning som en enskild plan. Företaget LW-plåt har direktanvisats marken och avser att bygga bostäder åt sina anställda.

De synpunkter som kom fram under samrådsskedet samt granskningen som har fått betydelse för arbetet med etapp 1 är bland annat att en bullerutredning och dagvattenutredning har tagits fram. Även en geoteknisk bedömning av markens lämplighet har utförts, för att säkerställa säkerheten med avseende på risk för blocknedfall/bergras.

Detaljplanen möjliggör två lamellhus i 6 våningar med ett tillhörande parkeringsgarage längs med Kryddvägens västra sida. Husen innehåller ca 33 lägenheter. Ett kvalitetsprogram har tagits fram och knyts till exploaterings­avtalet för att säkerställa att den nya bebyggelsen håller en hög arkitektonisk kvalitet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och därefter kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 antas.

 

Uppföljning av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi

Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppföljningen av energiplanen noteras.
2. Uppföljningen av energieffektiviseringsstrategin noteras.
3. Uppföljningen av klimatstrategin noteras.
4. Ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor antas.

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret har följt upp kommunens energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi. Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen beslutas av kommunfullmäktige.

Kontoret har tagit fram förslag till reviderad energieffektiviseringsstrategi och reviderad energiplan (informationsdel). Målen i dokumenten är uppfyllda eller på god väg att uppfylla och flertalet åtgärder är klara eller pågående. Förslag till ny klimat- och energistrategi som motsvarar den tidigare klimatstrategin och beslutsdelen i energiplanen har tagits fram.

Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen den 12 april 2016 för att ta fram en analys för vad som är möjligt att åstadkomma och ge förslag på skarpare målsättning gällande klimatneutralitet, samt eventuellt införa mål om fossilbränslefritt årtal. Tekniska kontoret har därefter gjort en analys för vad som är realistiskt att åstadkomma och föreslår ett nytt mål om fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt att målet för andelen biodrivmedel justeras upp och ska utgöra 20 procent år 2020. Övriga mål föreslås fortfarande gälla.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet igen den 23 augusti 2016 och föreslår att kommunfullmäktige noterar uppföljningen av energiplanen, energieffektiviseringsstrategin och klimatstrategin. Kommunstyrelsen föreslår också att ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor antas.

 

Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ifråga om tillsyn av sprängämnesprekursorer

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs. Revideringen innebär att förbundet förutom den tillsyn som nu bedrivs, också får tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.
2. Den nya förbundsordningen ska gälla från och med den 1 oktober 2016.
3. Beslutet enligt punkt 1-2 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-19, § 16, att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö att ändra förbundsordningen så att ansvaret för att bedriva den kommunala tillsyn som avses i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer läggs på förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga medverkande kommuner ska fatta likalydande beslut för att den nya förbundsordningen ska börja gälla.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 1 oktober 2016 samt att besluten gäller om även Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med 1 oktober 2016.
2. Beslutet enligt punkt ett gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att fastställa Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som tillsynsmyndighet samt att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut om förbundsordning och taxa.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-19, § 17, att föreslå att samtliga kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö beslutar om taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer enligt inskickat förslag från förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga medlemskommuner måste fatta likalydande beslut om taxan.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige fastställer föreslagen taxa att gälla från och med 1 oktober 2016.

 

Ansvar för kost- och måltidsverksamhet

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamheten inom socialnämnden förs över till kommunstyrelsen.
2. Förändringen träder i kraft från och med den 1 december 2016.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i att ansvaret för verksamheten flyttats från barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen från 1 januari 2016 (kommunfullmäktige 2015-09-10 § 89) samt att nu även socialnämndens kost- och måltidsverksamhet föreslås flyttas till kommunstyrelsen från och med december 2016.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ansvaret för kost- och måltidsverksamheten inom socialnämnden förs över till kommunstyrelsen samt att förändringen träder i kraft från och med den 1 december 2016.

 

Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun

Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinjerna för hantering av arkiv i Tyresö kommun antas.
2. Beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget i kommunfullmäktige 2012-04-19 § 43.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog det nuvarande arkivreglementet 2012. Sedan dess har utvecklingen med digitala och analoga handlingar gått framåt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och riksarkivet har sett över hur arkivreglementen bör och får se ut enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och kommit med ett förslag om hur reglementet respektive riktlinjer bör se ut.

Kommunkansliet har tagit fram förslag till nya riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun vilka ska ersätta arkivreglementet. Riktlinjerna förtydligar även ansvaret en nämnd har att utse arkivansvarig samt arkivredogörare vilka ska fullgöra skyldigheterna gentemot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och dessa riktlinjer.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att riktlinjerna för hantering av arkiv i Tyresö kommun antas och att beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget i kommunfullmäktige 2012-04-19 § 43.

 

Revidering av socialnämndens reglemente

Kommunfullmäktiges beslut
1. Det bifogade förslaget till nytt reglemente för socialnämnden antas.
2. Det reviderade reglementet tillämpas från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens reglemente reviderades senast 2012 och är därför i behov av revidering, då det bland annat hänvisar till upphävd lagstiftning. Vidare har i förslaget lagts till ett antal uppgifter som socialförvaltningen gör men som inte återspeglas i nu gällande reglemente. Det gäller exempelvis avseende upphandlade verksamheter inom socialtjänstens område eller områden där lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) använts.

Reglementet har också setts över redaktionellt och vissa språkjusteringar har gjorts. I förslaget har inte lagts till några nya uppgifter som inte socialnämnden redan idag gör. Inte heller har några uppgifter tagits bort. Revideringen syftar således enbart till att bättre återspegla socialnämndens nuvarande uppgifter.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden och att det ska tillämpas från och med beslutsdatum i fullmäktige.

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2016 (bilaga).

 

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2017

Kommunfullmäktiges beslut
Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 fastställs enligt förlag med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2017 flyttas till den 26 oktober 2017.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 fastställs enligt förlag med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2017 flyttas till den 26 oktober 2017.

 

Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Rickard Svensson från Miljöpartiet lämnade in en motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort. Motionen remitterades till socialnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2013 via minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för komplettering.

Socialnämnden kompletterade sitt svar på motionen den 24 februari 2016 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

 

Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 26 november 2015. Motionären föreslår att Tyresö kommun ska upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda ska erbjudas utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen.

Motionen remitterades till Tyresö kommuns brottsförebyggare för besvarande. Brottsförebyggaren svarar i bifogad tjänsteskrivelse att arbete påbörjades under år 2015 med att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till planen under hösten år 2016. Motionen föreslås anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för behandling även i barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion inom barn- och utbildningsnämndens område som rör tillämpning av skollagen vid godkännande av enskild huvudman för förskola (skollagen 2 kap.7 § 2). I motionen föreslås att kommunen ska utreda om regler ska införas om förnyat godkännande för verksamhet om betydande aktieöverlåtelse har skett.

Även om ärendet rör barn- och utbildningsnämndens område har motionen överlämnats till kommunjuristen för besvarande att göra en juridisk genomgång om vad skollagen tillåter respektive inte tillåter i samband med godkännande av enskild huvudman. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås. Svaret är utformat i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

 

Svar på motion om översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att se över ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB av följande anledningar:

1) Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag använder begreppet "affärsmässiga principer" och ägardirektiven "affärsmässiga grunder".
2) I ändamålsparagrafen bör läggas till att bolaget också ska ha som huvudinriktning att bebygga Tyresö kommun.
3) Även i övrigt bör direktiven ses över så att direktiven är i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad. Bedömningen är att direktiven bör ses över på sikt men inte är i behov av omedelbar revidering.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

 

Svar på motion om utbildad personal inom förskolan

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion om utbildad personal i förskolan till kommunfullmäktige den 17 december 2015 med följande förslag:

  • att barn- och utbildningsförvaltningen inför krav på att all personal har adekvat utbildning, för att kommunen ska finansiera verksamheten
  • att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram ett program för att underlätta för befintlig personal att utbilda sig inom yrket.

Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

 

Svar på motion om att slopa ensamstängningarna

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnade in en motion om att slopa ensamstängningarna på förskolor och fritidshem till kommunfullmäktige den 28 januari 2016 med följande förslag:

  • att Tyresö kommun i budgeten fört 2017 tillför medel med det tydliga målet att samtliga förskolor och fritidshem ska slopa ensamstängningarna
  • att de berörda fackliga organisationerna delges kommunens målsättning med de ökade resurserna.
  • att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med verksamheterna genomför en schemaöversyn för att undersöka om ändringar kan göras bland den befintliga arbetsstyrkan med det tydliga målet att ingen ska stänga en förskola eller ett fritidshem ensam.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Sedan barn- och utbildningsnämndens behandling har ärendet kompletterats av HR-avdelningen i bifogat PM.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

Svar på motion om att förbjuda vilda djur på cirkus i Tyresö

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius, Marie Åkesdotter och Liljan Nylinder (MP) har den 16 december 2015 inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska fatta ett generellt beslut om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar som har vilda djur samt att Tyresö kommun inte ska stödja cirkusar med vilda djur.

Kommunkansliet gör bedömningen att det inte ligger inom den kommunala kompetensen att införa lokala föreskrifter i frågor där bemyndigande saknas i lag eller annan författning att reglera frågan. Ordningslagen har inte till syfte att reglera djurskyddsfrågor, utan syftar till att upprätthålla ordning och säkerhet. Djurskyddsfrågor regleras i en annan lagstiftning, och det måste i så fall ske ändringar i djurskyddslagstiftningen om kommunen ska tillåtas att förhindra vilda djur på cirkus. Ordningslagen anger särskilt att frågor som kan och ska hanteras i annan lagstiftning inte ska hanteras enligt den lagstiftningen. Motionen föreslås anses besvarad genom kommunkansliets juridiska bedömning.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens första att-sats och att anse motionens andra att-sats besvarad.

 

Svar på motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut. I motionen föreslås utredning av:

  • hur kommunens skolor jobbar med att förhindra smittspridning
  • hur kommunen uppmuntrar nyanlända föräldrar att låta barnen genomgå kostnadsfritt erbjudande om undersökning
  • hur kommunens åtgärdsplan vid smittspridning i skolor och förskolor ser ut

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-15

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.