Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 28 januari

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde. Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker onsdagen den 3 februari 2016. 

Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Fastställande av taxor hos Södertörns brandförsvarsförbund gällande tillsyn och tillstånd

Kommunfullmäktige beslutar att de av Södertörns brandförsvarsförbunds beslutade taxehöjningarna - beslut 2015-10-16 § 53 - fastställs samt att beslutad beräkningsmodell beslutad 2014-04-31 får tillämpas. De nya taxorna tillämpas i Tyresö kommun från och med beslutsdatum i fullmäktige. 

Vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde, 2015-10-16 § 53, beslutades om uppräkning av taxor för 2016.

Taxorna är bindande först efter fastställelse i kommunfullmäktige i de olika medlemskommunerna. Den nya taxan för tillsyn är 943 kr/timme både för tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om skydd mot olyckor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att de av Södertörns brandförsvarsförbund beslutade taxehöjningarna – beslut 2015-10-16 § 53 – fastställs samt att beslutad beräkningsmodell beslutad 2014-04-25 § 31 får tillämpas.

De nya taxorna föreslås tillämpas i Tyresö kommun från och med beslutsdatum i fullmäktige.

 

Tyresö Bostäder AB:s avsikt att försälja fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till HSB Brf Pärlröksgången

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.

Tyresö Bostäder föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till den nybildande bostadsrättsföreningen HSB Pärlröksgången i Tyresö. En extern värdering har utförts och fastigheterna har värderats till 77,6 miljoner kronor. Tyresö Bostäder AB har lämnat ett erbjudande till föreningen om 80 miljoner kronor. Affären bedöms av Tyresö Bostäder vara affärsmässig och stämmer väl med bolagets långsiktiga bolagsplan.

Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 8 december 2015. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet via minoritetsåterremiss den 17 december med motiveringen att ägarförhållandena ska klargöras innan beslut.

Tyresö Bostäder har kompletterat handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2016. Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat tjänsteskrivelsen inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2016.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt den 12 januari 2016 och föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.

 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bifogat reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Tyresö kommun antas. Bestämmelserna tillämpas från och med beslutsdatum. 

Nuvarande reglemente ändrades senast 2012 och behöver därför ses över. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har också under året kommit med ett nytt cirkulär/vägledning för reglemente för kommunstyrelsen som beaktar alla lagändringar i kommunallagen som tillkommit de senaste åren.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Tyresö kommun antas och att bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har ärendet kompletterats med en bilaga till tjänsteskrivelsen där ändringsförslagen beskrivs mer i detalj och några språkliga justeringar har gjorts i reglementet.

 

Revidering av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun

Kommunfullmäktige beslutar att bifogat reviderat reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas. Bestämmelserna tillämpas från och med beslutsdatum. 

De föreslagna ändringarna är små och huvudskäl till revideringen är att en bestämmelse om personalpolitik har överförs från det gemensamma reglementet till det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen. En mindre justering har också gjorts på grund av den nya tjänstemannaorganisationen som gäller inom kommunstyrelsen från och med 1 januari 2016 då fastighetsavdelningen i stället kommer att tillhöra tekniska kontoret.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas och att bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

 

Program för medborgardialog

Kommunfullmäktige beslutar att program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas med följande justering i avsnitt 6.1 för dialogverktyget Tyresöinitiativet: ”Om minst 25 personer stödjer ett förslag så skickas förslaget vidare till aktuell nämnd som ett ärende” ersätts med:

Beredningen för medborgardialog och mångfald får besluta om hur många privatpersoner som ska stödja ett förslag för att det ska skickas vidare till aktuell nämnd som ett ärende.

I verksamhetsplanen för kommunövergripande verksamheter för år 2015 finns målet att medborgarnas inflytande och insyn i kommunens verksamhet och beslut ska öka. En insats som är tänkt att bidra till att målet uppnås är att Tyresö kommun framöver ska arbeta utifrån ett program för medborgardialog.

Förslaget på program för medborgardialog har arbetats fram av kommunkansliet under år 2015. I arbetet har kommunikation främst skett med beredningen för medborgardialog och mångfald och med förvaltningarna inom Tyresö kommun kring de former för medborgardialog och brukardialog som finns idag och kring önskemål på nya former och innehåll i programmet. Kommunledningskontorets chefsgrupp har även varit involverad i arbetet. För utformningen av programmet har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) material om medborgardialog varit vägledande.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att:

Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas med följande justering i avsnitt 6.1 för dialogverktyget Tyresöinitiativet: ”Om minst 25 personer stödjer ett förslag så skickas förslaget vidare till aktuell nämnd som ett ärende” ersätts med:

Beredningen för medborgardialog och mångfald får besluta om hur många privatpersoner som ska stödja ett förslag för att det ska skickas vidare till aktuell nämnd som ett ärende.

 

Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har två nyligen avslutade uppdrag tagits bort från ärendebalanslistan, och status uppdaterats på det första uppdraget rörande AB Vårljus.

Inför kommunfullmäktiges behandling har protokollsutdrag från kommunstyrelsens ärende 2015-11-12 § 184 Redovisning av utredning av möjligheterna att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö lagts till ärendet, för att informera om kommunstyrelsens beslut att inte genomföra det föreslagna projektet med hänvisning till de kostnader det skulle medföra.

 

Redovisning av pågående motioner

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning (bilaga).

Inför kommunfullmäktiges behandling har ärendet kompletterats med en uppdaterad lista över pågående motioner. I listan har motioner som har behandlats på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2015 tagits bort samt att listan har kompletterats med motioner som lämnades in till sammanträdet den 17 december 2015. 

 

 


MOTIONER

Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:

 • styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
 • kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten. 

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om årets pedagog

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén ”Årets pedagog” utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Anders Erixson har för Vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om ”Tyresömodell” för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2015-03-05 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:

 • ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
 • området ”egenkontroller” ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
 • fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
 • åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om kulturlyft i skolan

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 2015-04-16. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 23 september 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. I motionen föreslås att:

 • Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi,
 • Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar
 • Arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra- och tredje att-satserna anses besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

 

Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse- Sverige. I motionen föreslås:

 • Att besluta att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående.
 • Att återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

 

Svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:

 • att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s ”Program för Hållbar Jämställdhet”,
 • att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
 • att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
 • att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
 • att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun. Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare behandling av ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-2016.

Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag.

Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:

 1. Motionens första och andra att-satser avslås.
 2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
 3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

 

Svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) har i november 2014 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn ska få rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. I motionen föreslås att Tyresö kommun ändrar sina riktlinjer för kommunala förskolor så att rätt till minst 30 timmar per vecka ges till barn till föräldralediga och arbetslösa.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Martin Nilsson (S) har i december 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kunskap och stärkt profilering. I motionen förslås att:

 • De förslag till höjd kunskapsnivå som redovisas i motionen utreds vidare och att verksamheterna bereds möjlighet att yttra sig över dessa.
 • Tyresö som en del av utökade ambitioner för måluppfyllelse prövar ökad undervisningstid vid utvalda verksamheter i enlighet med motionens förslag.
 • Barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige antar en strategi för utveckling av profilklasser.
 • Barn- och utbildningsnämnden och chefen för förvaltningen som en del av en strategi för att stärka profilklasserna i Tyresö tillsätter en rektor med ansvar för verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen i februari 2015. Förslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige var att avslå motionen.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet i september 2015 och beslutade att återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss för ytterligare beredning.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen igen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

 

Svar på motion om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

 Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen föreslås att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för så kallad grön rehabilitering. Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. 

Nämnderna och utskottet har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att stävja näthat och mobbning till kommunfullmäktige. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i ordförandeutlåtandet.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

 

Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:

 • att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,
 • att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktige återremitterade frågan 2015-01-15 och barn- och utbildningsnämnden kompletterade sitt svar 2015-11-18 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att öppna ett ”Sportotek” i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.


Publicerad av: rebecca.berlin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.