Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 26 oktober

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker torsdagen den 2 november. 

Även ärendelistan och handlingar finns publicerade på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2017


Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att samtliga förvaltningar vidtar fortsatta åtgärder under kvartal 4 2017 för att förbättra det ekonomiska utfallet.
3. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
4. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.
5. Till dess att planen är genomförd, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde. Nämndernas delårsbeslut bifogas ärendet för kännedom. 

Sedan kommunstyrelsens behandling av ärendet har delårsrapporten kompletterats med följande förtydligande längst ned på sidan 29 "För flyktingverksamheten gäller att kommunen under 2015 hade ett överskott på 2 535 tkr och 2016 ett överskott på 13 532, totalt 16 067 tkr.  Över tid har flyktingverksamheten bedrivits inom ramen av de bidrag kommunen fått från Migrationsverket." 

Revisionen ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Revisorernas bedömning redovisas i bilagt utlåtande samt granskningsrapport.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att:
1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att samtliga förvaltningar vidtar fortsatta åtgärder under kvartal 4 2017 för att förbättra det ekonomiska utfallet.
3. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
4. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.
5. Till dess att planen är genomförd, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport.

Revidering av taxor 2018 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2017-08-21, §§ 25-30, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Samtliga taxor enligt a-f ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade taxor för 2018 enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion.

Sedan kommunstyrelsens behandling har två paragrafer på sidan 5 rättats ifråga om lagstiftningshänvisning. Den rättade bilagan har namngivits "Taxa Miljöbalken bilaga 1 2018 till KF." 

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för 2018 enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

 

Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1 - Ärendet utgår

 

Antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1 - Ärendet utgår 

 

Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtalet avseende bostäder vid Granängsvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen. Avtalets syfte är dels att sälja del av fastighet Bollmora 1:94 till Tyresö Granängen Förvaltning AB, och dels att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet. 

Ärendet har behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet avseende bostäder vid Granängsvägen samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

 

Antagande av detaljplan för bostäder vid Granängsvägen

Kommunfullmäktiges beslut

Detaljplan för bostäder vid Granängsvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan, inom del av fastigheten Bollmora 1:94, vilken skapar byggrätt för cirka 80 bostadslägenheter i flerbostadshus. Små studiolägenheter eller lokaler för centrumändamål får inrymmas i bottenvåningen. Parkering anordnas i huvudsak under planterade bostadsgårdar. Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande. 

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder vid Granängsvägen.


Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8, Östra Tyresö

Kommunfullmäktiges beslut
Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8 antas.

Beskrivning av ärendet
Gatukostnadsutredningen för Raksta etapp 8, Östra Tyresö, har ställts ut för ny granskning under tiden 16 maj till 7 juni 2017. Granskningsyttrandena gällde främst att gatukostnaderna är för höga för de boende i området, att kostnader för vägbygget är orimligt höga, att fördelningsområdet inte anses rättvist, misstanke om att gatuombyggnaden görs för att kommunen ska finansiera anläggande av kommunalt VA samt att vägarna inte blir tillräckligt trafiksäkra. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har inte gjort några förändringar i handlingarna då beslut om sättet att ta ut gatukostnad samt att hantera storlek på gatukostnaden är beslutade i enlighet med kommunens sätt att hantera gatukostnader och dessa kan därför inte avstås. Kostnaderna ligger i nivå med kostnaderna för övriga omvandlingsområden i nivå med hur gatukostnaden för Raksta såg ut i samrådshandlingarna. 

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att gatukostnadsutredningen antas.

 

Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård

Kommunfullmäktiges beslut
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor.  Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.  Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
Planerad om- och tillbyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård med en investering på 42 miljoner kronor föreslås för att säkerställa arbetsmiljö och logistik på gården samt för att kunna utöka lektionstillfällen och tillgänglighet för funktionsnedsatta. 

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 9 augusti och remitterade då ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att kompletteras med finansieringsförslag.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga 1 på Fårdala gård.
Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 3,3 miljoner kronor.  Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser att kultur- och fritidsförvaltningen inte ska få full kompensation för kostnadsökningarna som uppstår genom det nya ridhuset, utan att kompensationen begränsas till 2,6 miljoner kronor som täcker kapitalkostnaden. Övriga kostnader föreslås nämnden finansiera dels genom en hyreshöjning, dels inom sin demografiskt kompenserade ekonomiska ram. 

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor.  Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.  Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2017.
 
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

 

Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:
 
- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym.
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun. 
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade ärendet i december 2016 och föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 återremitteras ärendet till kultur- och fritidsnämnden, genom minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en ekonomisk redovisning.   Utvecklingsförvaltningen och tekniska kontoret har därför utrett möjligheterna till och kostnaderna för att anlägga dricksvattenanläggningar och toaletter vid utvalda rekreationsytor, utegym vid Alby samt i Wättingestråket. Kultur- och fritidsnämnden har därefter behandlat ärendet på nytt och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

Svar på motion om att starta en hantverksby i Tyresö


Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att starta en hantverksby i Tyresö. De föreslår:
 
- att möjligheterna för att anlägga en hantverksby i området vid Follbrinksströmmen och Lilla Tyresö utreds.
- att möjligheterna för att bygga ett hembygdsmuseum i samma område utreds.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola


Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen bifalls.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola. I motionen föreslår de:
 
- att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi
- att undersöka intresset för en sådan skola bland barn och unga i Tyresö.
- att om resultatet av de två första att-satserna blir positivt ha som mål att starta upp verksamheten höstterminen 2017 eller senast vårterminen 2018.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalls samt att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida


Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 23 februari 2017 där de föreslår att Tyresö kommun snarast lägger upp en motionsbank med en snabblänk på kommunens startsida. Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen.
 
Tyresö kommun publicerar sedan många år tillbaka kommunfullmäktiges och nämndernas kallelser, protokoll och tillhörande handlingar via Insyn på tyreso.se. Via Insyn är det möjligt att hitta handlingarna sorterade på respektive politisk organ samt årtal. Det är också möjligt att fritextsöka ärendet och enskilda dokument, däribland motioner.  Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att kommunen därigenom på ett överskådligt och enkelt sätt tillgängliggör beslutsunderlagen. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad.
 
Ärendet har beretts av Beredningen för medborgardialog och mångfald, kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.


Svar på motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder


Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en parkeringsplan med åtgärder. I motionen föreslår de: 

- att en trafikstrategi omgående tas fram
- att en parkeringsplan omgående tas fram i enlighet med motionen
- att en parkeringslösning med accesskort kopplat till infartsparkeringar undersöks.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.


Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan


Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Tyresö bostäder AB rekommenderas att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har i december 2016 lämnat in motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan. I motionen föreslås att fulmäktige beslutar:
 
- att initiera informationsinsatser om avfallshantering för att erbjuda hushåll "miljötratten" så att vegetabiliska matoljor kan samlas upp.
- att ge Tyresö bostäder AB i uppdrag att initiera informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende
 
Motionen remitterades till tekniska kontoret inom kommunstyrelseförvaltningen och till Tyresö bostäder. Tekniska kontoret beskriver i bifogad tjänsteskrivelse det arbete som redan pågår och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Tyresö bostäders styrelse har skickat in svar på motionen, vilket har kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen.
 
Kommunledningsutskottet återremitterade ärendet den 9 augusti 2017 till kommunstyrelseförvaltningen för komplettering med svar även på att-sats två. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i den kompletterade tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att rekommendera Tyresö bostäder AB att göra ytterligare informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att Tyresö bostäder AB rekommenderas att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Åsa de Mander (L), Anita Mattson (S) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2016 om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. I motionen föreslås:
 
- att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
- att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda ledamöterna ska kunna/vilja fullgöra sina kommunalpolitiska uppdrag.
 
I den bifogade tjänsteskrivelsen redogör kommunkansliet för forskningsresultat som finns avseende folkvaldas avhopp samt kommunkansliets uppfattning avseende en eventuell utredning av potentiella förändringsförslag som skulle kunna underlätta för förtroendevalda att fullfölja sitt uppdrag. Kommunkansliet föreslår att motionen ska anses besvarad.
 
Ärendet har beretts av Beredningen för medborgardialog och mångfald, kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om mer idrott/fysisk aktivitet i skolan med förslag om att utreda vilka möjligheter som finns och vilka resurser som krävs för att öka antalet timmar i idrott och hälsa i Tyresös grundskolor. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Svar på motion avseende avtal om hälsokommunikation


Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales, Sara Granestad och Carl Johan Karlson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska teckna avtal med Stockholms läns landsting om så kallade hälsokommunikatörer. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 

Svar på motion om bättre kollektivtrafik för framtiden


Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Martin Nilsson, Alfonso Morales och Mathias Tegnér från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en kollektivtrafikstrategi med åtgärder för bättre kollektivtrafik.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som har berett förslag till svar från stadsbyggnadsförvaltningen. I svaret anges att förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen bedriver och att översiktsplaneringsenheten kommer starta arbetet med en trafikstrategi under hösten 2017.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.


 

 


 

 


 

 


 

 

 

Publicerad av: paivi.sandholm@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.