Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 24 november

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker torsdagen den 1 december 2016. 

Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn.


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Val till nämnder och till styrelsen för Tyresö Bostäder 2017

 

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag för 2017.

2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till styrelsen för Tyresö 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning ska redovisa förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för 2017 till kommunfullmäktige.

 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

 

Kommunfullmäktiges beslut

- Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.         

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen behandlar bland annat inriktningen på det förebyggande arbetet, samverkan och samordning samt utbildning och stöd vid förekomst av våldsbejakande extremism.

Utifrån handlingsplanen kommer riktlinjer och rutiner tas fram för det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter, och samverkan med andra aktörer.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.

 

Redovisning av användning av partistöd 2015 samt beslut om partistöd för år 2017

 

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.

2. Partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kap. 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar hur partistödet har använts.

Av lokala bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun framgår att redovisningen ska ha inkommit till kommunstyrelsen innan juni månads utgång. Om redovisning inte inkommer ska stöd inte utbetalas för nästkommande år (5 § i de lokala föreskrifterna).

Kommunallagen reglerar även att fullmäktige ska fatta ett årligt beslut om utbetalning av partistöd (2 kap. 12 § kommunallagen). Eftersom samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat in redovisningen i tid, kan fullmäktige fatta beslut om att utbetala partistöd för 2017 till samtliga berörda partier.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt att partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

 

Kommunfullmäktiges beslut

- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträder redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2016.

Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

 

Svar på motion om förstärkt anhörigstöd och att anställa en anhörigkonsulent

 

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Marcus Obligado från Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om förstärkt anhörigstöd genom att en anhörigkonsulent anställs. I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun från 1 januari 2017 inrättar en tjänst som anhörigkonsulent i enlighet med motionens intentioner

- att ekonomiska medel avsätts, ca 600 000 kronor, för att finansiera tjänsten som anhörigkonsulent.

Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. De båda råden föreslår att motionen ska bifallas. Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunfullmäktige bordlade ärendet på sitt sammanträde den 20 oktober 2016.

 

Svar på motion om att låna en svensk

 

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Rickard Ljung, Marie Åkesdotter och Peter Bylund lämnade för Miljöpartiet de gröna in en motion till kommunfullmäktige i november 2015 med förslag om att ”låna en svensk”. Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet ”Låna en svensk”, och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-25

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.