Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 23 februari

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker torsdagen den 2 mars 2017. 

Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Basilikan 1


Kommunfullmäktiges beslut

  1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Blåbärsriset 28 Ekonomisk förening godkänns.
  2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet

Förslag till detaljplan för Bostäder vid Basilikagränd har upprättats för att möjliggöra cirka 20 nya radhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 14 miljoner kronor för den överlåtna marken. Kommunen förvärvar mark av Tyresö Bostäder AB för cirka 250 000 kronor. 

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

 

Antagande av detaljplan för bostäder vid Basilikagränd

Kommunfullmäktiges beslut

Detaljplan för bostäder vid Basilikagränd antas

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1. Planen omfattar ett område som är ca 6800 kvm och möjliggör 20 nya bostäder i form av radhus. Detaljplanen var utställd för granskning 12 april 2016 - 3 maj 2016. Till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram som knyts till markanvisningsavtalet för att säkerställa att genomfört projekt innehåller de kvaliteter som presenterats och utvärderats i den tidigare genomförda markanvisningstävlingen.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för bostäder vid Basilikagränd.

 

Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden


Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitterades för vidare behandling med stöd av kommunallagens regler om minoritetsåterremiss.

Beskrivning av ärendet

Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 – 16 februari 2016. Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kommunstyrelsen beredde ärendet 10 januari och föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 26 januari och beslutade om minoritetsåterremiss med motiveringen att ärendet kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats, samt ett förslag till lokalisering av nytt äldreboende. Ärendet har åter beretts i kommunstyrelsen den 7 februari. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för skola vår- och omsorgsboende vid Fornudden inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera. 

 

Riktlinjer för lokalförsörjning


Kommunfullmäktiges beslut

  1. Riktlinjer för lokalförsörjning antas.
  2. Kommundirektören ges i uppdrag att följa upp tillämpningen av riktlinjerna och återrapportera till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av kommunledningsutskottet har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för lokalförsörjning till kommunstyrelsen för slutgiltigt antagande i kommunfullmäktige. Syftet är att arbeta med lokalförsörjning efter en enhetlig strategi och skapa en samsyn i dessa frågor. Lokalkostnader utgör en betydande del av verksamhetens kostnader och bedömningen är att genom en väl fungerande lokalförsörjningsprocess kan kostnaderna optimeras.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för lokalförsörjning samt att kommundirektören ges i uppdrag att följa upp tillämpningen av riktlinjerna och återrapportera till kommunstyrelsen.

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Kommunfullmäktiges beslut

Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2016.

Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.


Svar på motion om skjutbana i Gimmersta

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad


Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera, alla från Miljöpartiet, inkom den 13 februari 2014 med en motion om skjutbanan i Gimmersta. Motionärerna föreslår:

  • att Tyresö kommun utreder alternativ till Gimmersta skjutbana, även inomhus 
  • att skjutbanan i Gimmersta avvecklas.

 Motionen remitterades för förslag till besvarande till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att motionens första att-sats bifalls samt att den andra att-satsen avslås.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan om flytt av Gimmersta skjutbana under 2015 och fann då ingen lämplig ny plats, vare sig utomhus eller i befintliga kommunala lokaler inom kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande anger i sitt ordförandeutlåtande hur frågan om skjutbanan planeras hanteras och föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Jörgen Bengtsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en äldrenämnd i Tyresö kommun samt att ge denna immunitet. Kommunstyrelsens ordförande besvarar motionen i sitt ordförandeutlåtande.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

 


 


Publicerad av: paivi.sandholm@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-31

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.