Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 22 oktober

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns till höger). Justeringen sker torsdagen den 29 oktober 2015.
Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Delårsrapport 2 2015 för Tyresö kommun

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 2, 2015.
 2. Utöka kommunens investeringsram för strategiska markförvärv med 3,7 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden

januari – augusti 2015 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultat helåret 2015.

Av rapporten framgår att kommunens verksamheter bedrivs i allt väsentligt på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Detta gäller särskilt områdena "Livskvalitet" och "Medborgarfokus".

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att upprättad delårsrapport för tertial 2, 2015, godkänns.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har handlingarna kompletterats med revisorernas granskningsrapport (bilaga).

 

Reviderade taxor 2016 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Kommunfullmäktige beslutar att följande justerade taxor i enlighet med förbundsstyrelsens beslut

2015-08-26, §§ 24-28 antas:

 • Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
 • Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
 • Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
 • Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
 • Taxa enligt strålskyddslagen.

Samtliga taxor enligt a-e ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, dvs. rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.

Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2015-08-26, §§ 24-28 beslutat om nya reviderade taxor som bland annat justerar timtaxan för tillsyn och kontroll uppåt.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet.

 

Revidering av kommunikationspolicy

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade kommunikationspolicyn och att policyn ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 114.

Kommunikationspolicyn som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 114, har uppdaterats med avseende på organisatoriska förändringar. En del förenklingar i text och förtydliganden har också gjorts. Kommunikationspolicyn anger vårt förhållningssätt till kommunikation och ansvarsfördelningen. Ledorden - att kommunikationen ska vara öppen, planerad och målgruppsanpassad – är oförändrade.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att den reviderade kommunikationspolicyn antas och ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 114.

 

Riktlinjer mot mutor och jäv

Kommunfullmäktige beslutar att:

Riktlinjer mot mutor och jäv antas. Riktlinjerna ersätter "Tyresö kommuns riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående" antagna av kommunstyrelsen 2011-03-29.

Kontrollsystem enligt tjänsteskrivelsen för att förebygga och åtgärda oegentligheter införs.Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, såsom ombud för ägaren, initiera och rösta för att riktlinjerna antas av Tyresö Bostäder AB vid nästkommande bolagsstämma.

På uppdrag av kommunstyrelsen har riktlinjer och kontrollsystem för att förebygga mutor och jäv setts över. Nya riktlinjer har arbetats fram som anpassats efter gällande lagstiftning och instruktioner har förtydligats. Reglerna styr arbetstagare och förtroendevalda.

Informations- och utbildningsinsatser planeras. Kommundirektören har för närvarande uppdragit åt kvalitetschefen, kommunjuristen och upphandlingschefen att ha en rådgivande, mottagande och utredande funktion i dessa frågor. En extern mottagarfunktion, så kallad whistleblower anses inte motiverad.

 

Antagande av ny detaljplan för Tyresövallen

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny detaljplan för Tyresövallen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus, en sopsugscentral och tillåta de läktare som idag står på så kallad prickmark samt skapa en välkomnande entré till området.

Förslaget var ute på samråd mellan den 9 december 2014 och den 13 januari 2015 och ute på granskning mellan den 16 juni 2015 och den 8 juli 2015. Under samrådstiden kom 11 yttranden in och under granskningen 6 stycken. Synpunkterna under samråd och granskning ledde endast till mindre ändringar av förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att förslaget till ny detaljplan för Tyresövallen antas.

 

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2016

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 enligt kommunkansliets förslag.

Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Kommunstyrelsen har berett förslag till sammanträdesdatum och beslutat om kommunstyrelsens och kommunledningsutskottets sammanträdesdatum för 2016. Kommunstyrelsen föreslår att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 fastställs enligt bifogat förslag.

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2015 (bilaga). 

 


 


MOTIONER

 

Svar på motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning med förslag om:

 • att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utforma en policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning inom idrottsföreningar.
 • att idrottsföreningar som får ekonomiskt stöd från kommunen ska godkänna en sådan policy och redovisa för nämnden hur policyn tillämpas.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Utvecklingsförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen jobbar och vilka krav som ställs på idrottsföreningar. Nämnden har behandlat ärendet tillsammans med ett ordförandeutlåtande och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om att öka ambitionen av ekologisk mat med förslaget att Tyresö kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden samt upphandlingsenheten inom konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås och socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Upphandlingsenheten redovisar i bifogat PM hur enheten jobbar med frågan i dagsläget.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

 

Svar på motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 22 april. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

 

Svar på motion om jämställdhet i förskola och skola 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2014 med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

 

Svar på motion om palliativ vårdenhet

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen. 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken

i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:

 • styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
 • kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion. 

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet. Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om årets pedagog

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén ”Årets pedagog” utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Peter Söderlund och Lilian Nylinder har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare. 

Motionärerna föreslår att:

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en fristadskommun för författare enligt Migrationsverkets regelsystem, samt återkomma med förslag hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som ger stöd till en författare och dels berikar Tyresö som kulturkommun.

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Anders Erixson har för Vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om ”Tyresömodell” för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om friskare barn i Tyresö 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2015-03-05 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:

 • ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
 • området ”egenkontroller” ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
 • fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
 • åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om kulturlyft i skolan

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 2015-04-16. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 23 september och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun. 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.


Publicerad av: rebecca.berlin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.