Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 20 oktober

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker torsdagen den 27 oktober 2016. 

Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun


Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – augusti 2016 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultat helåret 2016.

Rapporten visar på god måluppfyllelse avseende verksamhetsmässiga mål, medan utvecklingen av den finansiella ställningen fortsatt är svag.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016. Efter kommunstyrelsens behandling har språkredigeringar av delårsrapporten gjorts.

Tyresö kommuns revisorer ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Revisorernas bedömning redovisas i bilaga.

 

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest


Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 10 080 968 kronor i syfte att snabba på kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet
Föreningsstämman för Kommuninvest fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medelemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Bindande besked om kommunens intresse ska lämnas senast 31 oktober 2015.

Kommunfullmäktige beslutade att erlägga en särskild insats upp till 75 procent av högsta nivån, vilken också betalades 2015.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är en långsiktig fördel för kommunen att Kommuninvest har ett gott anseende hos investerarna. Takten i kommunens investeringsprogram är fortfarande lägre än planerat och den likvida situationen medger därför en utbetalning. Förvaltningen föreslår därför att kommunen även 2016 erlägger en särskild insats med 10 080 968 kr för att därmed uppnå den högsta nivån.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 10 080 968 kronor i syfte att snabba på kapitaliseringen av Kommuninvest samt att utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

 

Boendelösningar för nyanlända


Kommunfullmäktiges beslut
- Tyresö Bostäder AB ges ett kompletterande ägardirektiv att 25 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun fram till 1 oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
Den första mars 2016 trädde en ny bosättningslag för nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd i kraft. Den innebär att alla kommuner blir anvisade en kvot som man ska ta emot och bosätta i den egna kommunen.

Kommunstyrelsen har beslutat om placering av modulhus. För att kunna lösa boendefrågan föreslår kommunstyrelsen dessutom kommunfullmäktige att ge ett kompletterande ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB att 25 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun fram till 1 oktober 2019.

 

Revidering av taxor 2017 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde


Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsstyrelsens beslut 2016-08-22, §§ 35-39, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete men offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.

2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, det vill säga rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.

Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2016-08-22 §§ 35-39 beslutat om reviderade taxor för 2017. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer beslutet från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundsstyrelse.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta de justerade taxorna och att de ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

 

Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner


Kommunfullmäktiges beslut
1. Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och börjar gälla från och med 1 januari 2017.
2. Nu gällande attestreglemente beslutat av fullmäktige den 9 december 2004 § 87 upphör att gälla vid utgången av år 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Reglementet föreslås ersätta nuvarande attestreglemente, vilket beslutades av kommunfullmäktige den 9 december 2004 § 87.

Kommunen inför ett system för elektronisk handel som ska tas i bruk från och med 1 januari 2017. Reglementet har anpassats till flödet i systemet. Reglementet föreslås börja gälla från och med 1 januari 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i reglementet att kommunstyrelsen, eller annan som kommunstyrelsen utser, årligen eller vid behov ska fastställa beloppsgränser för olika attestnivåer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser att ekonomichefen får fastställa dessa beloppsgränser.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner att gälla från och med 1 januari 2017 samt att nu gällande attestreglemente beslutat av fullmäktige den 9 december 2004 § 87 ska upphöra att gälla vid utgången av år 2016.

 

Revidering av reglemente för byggnadsnämnden


Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdagen i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Ansvaret för kost-och måltidsverksamheten har flyttats från barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Det kan bli aktuellt med prövning enligt tobaks- och alkohollagen för dessa verksamheter. Enligt 3 kap. 5 § 2 kommunallagen får en nämnd inte utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden tilldelas beslutanderätten när kommunstyrelsen driver verksamheten. I övriga ärenden som rör alkohol- och tobakstillsyn kvarstår beslutanderätten enligt nuvarande ordning.

Kommunstyrelsen har behandlat förslaget och föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun samt att det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdagen i fullmäktige.

 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider


Kommunfullmäktiges beslut
1. Från och med sammanträdet den 24 november 2016 ska starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden återgå till kl. 18:00.
2. I kommunfullmäktiges arbetsordning ska införas en bestämmelse om att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-23, § 70 om att ändra starttid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 till kl. 17:00 från den tidigare normala startiden kl. 18:00. Tidigareläggningen av starttid berodde på stor ärendebalans av framförallt obehandlade motioner. Eftersom ärendebalansen nu har betats av föreslås att starttiden återgår till kl. 18.00. Vidare föreslås, för att öka flexibiliteten, ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden återgår till kl. 18:00 från och med sammanträdet den 24 november 2016. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar införa en bestämmelse i kommunfullmäktiges arbetsordning om att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.

 

Svar på motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut


Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut. I motionen föreslås utredning av:
- hur kommunens skolor jobbar med att förhindra smittspridning
- hur kommunen uppmuntrar nyanlända föräldrar att låta barnen genomgå kostnadsfritt erbjudande om undersökning
- hur kommunens åtgärdsplan vid smittspridning i skolor och förskolor ser ut

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunfullmäktige bordlade ärendet på sitt sammanträde 2016-09-08.

 

Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar


Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 10 september 2015 om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar, med förslag om att kommunen tar initiativ för att tillgängliggöra omklädningsrummen på de kommunala anläggningarna för att fler ska känna sig välkomna.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt fastighetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att införa en vikariepool för förskolor


Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 23 mars 2016 om vikariepool på förskolorna, med följande förslag:

- att Tyresö kommun tar fram en modell för en vikariepool primärt inom förskolans verksamhetsområde i enlighet med beskrivningen i motionen
- att utifrån erfarenheterna av vikariepoolen inom förskolans område, utveckla modellen att även tillämpas på andra verksamhetsområden

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med HR-avdelningen skrivit förslag till svar på motionen. Nämnden och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

 

Svar på motion om att namnsätta huvudcykelstråk


Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att namnsätta kommunens huvudcykelstråk som inte redan är namnsatta.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter har för Miljöpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige avseende namnsättning av huvudcykelstråk inom Tyresö kommun. I motionen föreslås att lämplig instans ges i uppdrag att ta fram förslag till namn på kommunens huvudcykelstråk. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar och ser positivt på att ge cykelvägarna namn. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat motionen och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Byggnadsnämnden har ansvaret för namnsättning av cykelvägar enligt § 1 i nämndens reglemente och § 5 i det gemensamma reglementet. Kommunfullmäktige föreslås därför ge byggnadsnämnden i uppdrag att namnsätta kommunens huvudcykelstråk som inte redan är namnsatta.

 

Svar på motion angående CEMR-deklarationen


Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har i oktober 2015 lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående CEMR-deklarationen. Motionären föreslår att Tyresö kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå framtagen av Rådet för kommuner och regioner i Europa, CEMR.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande. Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

 

Svar på motion om ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö


Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Kristjan Vaigur och Pål Keusch har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i mars 2016 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ny integrationsplan för Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun, i samverkan med föreningslivet, näringslivet och frivilligorganisationerna, skyndsamt tar fram en ny plan för integrationsarbetet i Tyresö, samt att arbetet ska leda till att den nya integrationsplanen kan komma till praktisk användning senast vid årsskiftet 2016/2017.

Motionen har efter remiss behandlats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Nämnderna har föreslagit att motionen avslås förutom socialnämnden som föreslår att motionen anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda om en separat integrationsplan ska upprättas, alternativt om frågan införlivas i andra planer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås, och att integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen, förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Motionen har även remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald, som har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

Svar på motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längs med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden


Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter från Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun ska ta initiativ till förhandlingar med berörda aktörer, i syfte att ta över väghållningen av gång- och cykelbanorna längs med Skrubba malmväg och Gudöbroleden.

Tekniska kontorets bedömning är att det skulle innebära en ökad belastning på redan belastade resurser och att en förmodad ersättningsnivå inte skulle täcka de ökade kostnader det skulle medföra. Ett övertagande kan även innebära en del juridiska komplikationer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast


Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund och Mikael Ordenius från Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska fasa ut produkter med tillsats av mikroplaster. Tekniska kontorets och upphandlingsenhetens samlade bedömning är att det är angeläget att följa Naturvårdsverkets arbete med att identifiera och prioritera vilka produkter som ska prioriteras först innan en utfasning påbörjas. Upphandlingsenheten skulle dessutom behöva förstärkas med spetskompetens inom miljöområdet för att kunna ställa skarpare miljökrav i upphandlingar.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om förstärkt anhörigstöd och att anställa en anhörigkonsulent


Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Marcus Obligado från Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om förstärkt anhörigstöd genom att en anhörigkonsulent anställs. I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun från 1 januari 2017 inrättar en tjänst som anhörigkonsulent i enlighet med motionens intentioner
- att ekonomiska medel avsätts, ca 600 000 kronor, för att finansiera tjänsten som anhörigkonsulent.

Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. De båda råden föreslår att motionen ska bifallas.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-21

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.