Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 19 juni

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker onsdagen den 28 juni. 

Även ärendelistan och handlingar finns publicerade på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2017

Kommunfullmäktiges förslag till beslut

 1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
 2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
 3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas.
 4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
 5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
 6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut framgår av tjänsteskrivelsen.

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att

 1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
 2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
 3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas.
 4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
 5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
 6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.

 

Revidering av renhållningstaxa 2017/2018

Kommunfullmäktiges förslag till beslut

 1. Reviderad taxa för renhållningsavgifter antas.
 2. Taxan gäller från och med 1 oktober 2017.

Beskrivning av ärendet

Förslaget till reviderad renhållningsordning innebär överlag inte justering av några priser jämfört med nu gällande renhållningstaxa, bortsett från att vissa tjänster enligt förslaget kommer att omfattas av smärre subventioneringar på den rörliga hämtningsavgiften (om 10-15 procent) då trafiksäkerheten och arbetsmiljön premieras och får en direkt följd av att ett fåtal kunder (ca 200 stycken) kommer att få lämna sitt avfall vid närbelägna uppsamlingsplatser istället för vid enskild fastighetsgräns.

Då samtliga hushåll i Tyresö nu kan ansluta sig till matavfallsinsamlingen, innebär förslaget till den reviderade renhållningstaxan att den tidigare kompostrabatten för flerbostadshus om 94 kr/hushåll med totalt 352 stycken anslutna hushåll, nu föreslås tas bort.

Taxan föreslås börja gälla från och med 1 oktober 2017 då nya entreprenadavtal för renhållning börjar löpa i 5 år.

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för renhållningsavgifter samt att taxan ska gälla från och med 1 oktober 2017.

 

Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende

Kommunfullmäktiges förslag till beslut

 1. Marköverlåtelseavtal avseende Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 godkänns.
 2. Kommunstyrelsen ordförande och stadsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende i Fornudden. Syftet med avtalet är dels att sälja fastigheterna Kumla 3:93 samt del av Kumla 3:1247 till Näckströms Fastigheter/Vectura och dels att säkerställa kvaliteten på bebyggelsen, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet för uppförande av vård- och omsorgsboende på platsen.

 Ärendet har behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet och ge kommunstyrelsen ordförande och stadsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

 

Valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018

Kommunfullmäktiges förslag till beslut

 1. Tyresö kommun utgör en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.
 2. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för fastställelse.

Beskrivning av ärendet

Riksdagen beslutade i november 2014 om ett antal ändringar i vallagen som påverkar hur val genomförs och mandat fördelas. De nya reglerna ska börja gälla vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Med anledning av dessa förändringar behöver kommunen se över valkretsinledningen inför val till kommunfullmäktige 2018. Huvudregeln är att varje kommun ska var en valkrets. Med anledning av detta föreslås att Tyresö kommun utgörs av en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.

Ärendet har behandlats av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun utgör en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för fastställelse.

 

 

Valdistriktsindelning för allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019

Kommunfullmäktiges förslag till beslut

- Tyresö kommun föreslår länsstyrelsen att besluta att valdistrikt indelas enligt förslag i bilaga ”Valdistrikt i Tyresö 2018 och 2019”.

Beskrivning av ärendet

Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och uppskattning av beräknad inflyttning senast våren 2019 utifrån pågående bostadsbyggnadsprojekt. Utifrån genomgången föreslås att ett antal förändringar av distriktsindelningen genomförs.

Ärendet har behandlats av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun föreslår länsstyrelsen besluta att valdistrikt indelas enligt förslag i bilaga ”Valdistrikt i Tyresö 2018 och 2019”.

 

Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet

Kommunfullmäktiges förslag till beslut

 1. Grundarvode för första timmen i socialutskottet utbetalas med 650 kronor.
 2. Beredskapsarvode enligt § 7 i ”Bestämmelser om arvoden för ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun” utbetalas med 1200 kronor per vecka.
 3. Kommunkansliet ges i uppdrag att revidera §§ 2 och 7 i bilaga 3 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun” enligt ovan beslutspunkter.
 4. Förändringarna gäller från och med 2017-09-01.

Beskrivning av ärendet

En översyn av ersättningarna för ledamöter och ersättare i socialutskottet har gjorts när det gäller förhöjt timarvode och beredskapsersättning. Inför socialutskottens sammanträde krävs en omfattande och noggrann inläsning av beslutsunderlag. Det kan därmed vara motiverat att höja grundarvodet för ledamöter och närvarande ersättare till 650 kronor, vilket är samma nivå som betalas till kommunens representanter i Södertörns överförmyndarnämnd och till förtroendevalda i kommunstyrelsen. Nivån på beredskapsarvodet har varit oförändrad under lång tid. Uppdraget ställer stora krav på tillgänglighet och att snabbt kunna sätta sig in i frågor och fatta de besluts om behövs. Därför föreslås att beredskapsarvodet höjs från 510 kronor till 1200 kronor per/vecka.

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:

 1. Grundarvode för första timmen i socialutskottet utbetalas med 650 kronor.
 2. Beredskapsarvode enligt § 7 i ”Bestämmelser om arvoden för ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun” utbetalas med 1200 kronor per vecka.
 3. Kommunkansliet ges i uppdrag att revidera §§ 2 och 7 i bilaga 3 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun” enligt ovan beslutspunkter.
 4. Förändringarna gäller från och med 2017-09-01.

Publicerad av: paivi.sandholm@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-12

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.