Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 18 maj

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker tisdagen den 23 maj. 

Även ärendelistan och handlingar finns publicerade på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd


Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet. *

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 redovisas i bilagor. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 samt att bevilja ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet.

 

Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016


Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 noteras.
 2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser. *

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 samt att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016


Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 noteras.
 2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet. *

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Samordningsförbundet Östra Södertörn deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016  samt att bevilja ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet.

 

Delägarskap i Inera AB


Kommunfullmäktiges beslut

 1. Tyresö kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
 2. Aktieägaravtalet godkänns.
 3. Tyresö kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Beskrivning av ärendet 

Under ett antal år har landsting och regioner i Sverige samverkat kring IT-utvecklingen, främst inom vårdsektorn, genom ett samägt bolag, Inera AB, som ansvarat för att erbjuda gemensamma IT-lösningar till landsting och regioner.

För att även kunna stötta kommunernas arbete kring digitalisering ger SKL kommunerna nu möjlighet att gå in som delägare i Inera AB genom köp av 5 stycken aktier till ett sammanlagt bokfört värde av 42 500 kronor. Utöver investeringen för delägarskap tillkommer framöver kostnad för de tjänster som Tyresö kommun väljer att köpa av Inera AB.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun förvärvar 5 aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, att aktieägaravtalet godkänns samt att Tyresö kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

 

Antagande av Tyresö 2035 - översiktsplan för Tyresö kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Översiktsplan 2035 antas


Beskrivning av ärendet 
I december 2012 fick dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en översiktsplan för Tyresö kommun. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt. Översiktsplanen visar kommunens intentioner om hur kommunen ska utvecklas och om vad som ska bevaras. Översiktplanen är framtagen med hjälp av medborgardialog i flera skeden och olika planeringsunderlag.

 

Arbetet inleddes 2013 med en tidig dialog, Tyck om Tyresö 2035. I medborgardialogen deltog cirka 2 000 Tyresöbor. Därefter togs ett samrådsförslag fram, den rosa tidningen, som skickades ut till alla hushåll i kommunen. Cirka 1 000 synpunkter inkom varav en majoritet från Tyresöbor. Utifrån synpunkter som kom in under samrådet och den tidiga dialogen togs ett utvecklat förslag till ny översiktsplan fram. Förslaget ställdes ut för granskning under fyra månader 1 juli – 31 oktober 2016 där man hade möjlighet att läsa förslaget och lämna synpunkter via e-post eller ett webbformulär på hemsidan. Inkomna synpunkter har bidragit till slutjusteringar av förslaget till ny översiktsplan för Tyresö kommun.

 

För att göra avvägningar om framtida lämplig markanvändning har ett antal planeringsunderlag tagits fram, exempelvis gällande grönstruktur och kulturmiljöer. Underlagen finns på kommunens webbplats. Respektive planeringsunderlag visar på förutsättningar utifrån en av många aspekter. Avvägningar mellan ibland motstående intressen görs i själva översiktsplanen.

 

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta översiktsplanen Tyresö 2035.

 


Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun

 

Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för bostadsförsörjning antas i Tyresö kommun

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera bostadsförsörjningen så att förutsättningar skapas för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Tyresö hade som mål att nya riktlinjer för bostadsförsörjning skulle vara en planeringsstrategi och del av den nya översiktsplanen. Boverket har under 2016 tagit fram en handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning. Där fastslås att riktlinjerna ska redovisas i ett separat dokument som beslutas av kommunfullmäktige. De kan alltså inte beslutas som en del av översiktsplanen.

Enligt lagen ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning minst innehålla följande uppgifter:
1) kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2) kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3) hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål samt planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning baserat på planeringsunderlagen till översiktsplanen som tog fram en analys av kommunens befolkning, behov av bostäder och en beskrivning om särskilda gruppers behov av bostäder, såsom ungdomar, äldre, funktionedsatta, hemlösa och nyanlända. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för bostadsförsörjning i Tyresö kommun.

Antagande av detaljplan för Raksta, etapp 8, Östra Tyresö


Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Raksta, etapp 8, Östra Tyresö antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raksta, etapp 8, östra Tyresö. Planen är en förnyelseplan med syfte att möjliggöra permanentboende i området, samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 2015-01-01. 

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen Raksta, etapp 8, östra Tyresö.Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade)


Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras


Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2017.Svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun


Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet

Mathias Tegnér och Anita Mattsson, Socialdemokraterna, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 24 november 2016 om bostadsbyggande i Tyresö kommun. I motionen föreslår Socialdemokraterna:

 

 • att ett kommunalt mål för antal tillkommande hyresrätter tas fram
 • att ett kommunalt mål för ett växande Tyresö bostäder tas fram
 • att Tyresö kommuns ägardirektiv till Tyresö bostäder uppdateras i enlighet med motionens intentioner
 • att kommunfullmäktige anmodar Tyresö bostäder att revidera inkomstkraven för sina hyresgäster i motionens anda

 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och Tyresö Bostäder AB. Stadsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäders styrelse har var för sig tagit fram förslag till svar på motionen. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april § 50.

 

Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman


Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 22 september 2016 och beslutade då att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet på nytt den 26 januari 2017 och beslutade då att remittera motionen även till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

Svar på motion angående gestaltningsprogram för Trollbäcken


Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson, Anita Mattsson, Kristjan Vaigur, Carl-Johan Karlson och Lennart Jönsson från Socialdemokraterna, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2015 angående gestaltningsprogram för entrén till Trollbäcken. I motionen föreslår de att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till gestaltningsprogram för entrén till Trollbäcken.

Motionen remitterades till stadsbyggnadsförvaltningen som delar uppfattningen om att gestaltningen av området behöver ses över. Det pågår arbete med ett planprogram för utveckling av Trollbäckens centrumstråk, där även gestaltningsfrågor lyfts. Planprogrammet kommer att presenteras på miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i juni. Eftersom motionens förslag inryms i arbetet med planprogram för Trollbäckens centrumstråk föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att motionen ska anses vara besvarad.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.


Publicerad av: paivi.sandholm@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-14

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.