Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 17 december

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde. Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns till höger). Ordinarie justering sker torsdagen den 22 december 2015. Justering av ärendet Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn sker fredagen den 18 december 2015. 

 

Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Tyresö Bostäder AB:s avsikt att försälja fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till HSB Brf Pärlröksgången

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss.

Tyresö Bostäder föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till den nybildande bostadsrättsföreningen HSB Pärlröksgången i Tyresö. En extern värdering har utförts och fastigheterna har värderats till 77,6 miljoner kronor. Tyresö Bostäder AB har lämnat ett erbjudande till föreningen om 80 miljoner kronor. Affären bedöms av Tyresö Bostäder vara affärsmässig och stämmer väl med bolagets långsiktiga bolagsplan.

Då viss mark i direkt anslutning till de berörda fastigheterna ägs av en samfällighetsförening bör de exakta ägarförhållandena klargöras innan den slutliga försäljningen genomförs.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:

 1. Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.
 2. Då viss mark i direkt anslutning till de berörda fastigheterna ägs av en samfällighetsförening bör de exakta ägarförhållandena klargöras innan den slutliga försäljningen genomförs.

 

Omvandling av lån till ägartillskott för Tyresö Näringslivs AB

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Kommunens lånefordran på Tyresö Näringslivsaktiebolag om 10 miljoner kronor efterges per den 1 januari 2016.
 2. 10 miljoner kronor tillskjuts som villkorat aktieägartillskott. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.


På grund av förändrade skatteförhållanden avseende ränteavdrag i Tyresö Näringslivsaktiebolaget föreslår kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Tyresö kommun efterger sin fordran på bolaget om 10 miljoner kronor och tillskjuter beloppet såsom villkorat aktieägartillskott. Tillskottshandling kommer att upprättas. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:

 1. Kommunens lånefordran på Tyresö Näringslivsaktiebolag om 10 miljoner kronor efterges per den 1 januari 2016.
 2. 10 miljoner kronor tillskjuts som villkorat aktieägartillskott. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

 

Revidering av renhållningsordningen med avfallsföreskrifter

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 1. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun fastställs.
 2. Den reviderade lokala renhållningsordningen ersätter den lokala renhåll­ningsordningen med föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun fastställd av kommunfullmäktige den 19 april 2012.
 3. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun träder i kraft 1 januari 2016.


Kommunfullmäktige fastställde den 19 april 2012 en lokal renhåll­ningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Ett förslag till reviderad renhållnings­ordning har arbetats fram av renhållnings­avdelningen.

Förslaget innebär mindre ändringar av föreskrifterna med anledning av behovshämtningen av hushållsavfall och matavfallsinsamlingen som införts i kommunen sedan den förra renhållningsordningen antagits. Förslaget innehåller även lokal anpassning kring tillkommande stationär sopsugsanläggning i Norra Tyresö centrum.

De föreslagna ändringarna i renhållningsordningen har bedömts vara av sådan begränsad omfattning som berörs av miljöbalken 15 kap, 15 §, 2 stycket, vilket innebär att föreskrifterna kan fastställas av kommunfullmäktige utan föregående samråd och utställningsförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:

 1. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun fastställs.
 2. Den reviderade lokala renhållningsordningen ersätter den lokala renhåll­ningsordningen med föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun fastställd av kommunfullmäktige den 19 april 2012.
 3. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun träder i kraft 1 januari 2016.

 

Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från den 15 januari 2016 för ensamkommande asylsökande barn och unga.
 2. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om ytterligare överenskommelse med Migrationsverket om övriga etapper upp till 189 platser.
 3. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.
 4. Ärendet justeras omedelbart.

Länsstyrelsen har kommit in med framställan om överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn. Ärendet har beretts i socialnämnden och kommunledningsutskottet, och går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, eftersom det rör många barn och kommer att påverka flera verksamheter.

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner att överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från den 15 januari 2016 för ensamkommande asylsökande barn och unga samt att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner att överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:

 1. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från den 15 januari 2016 för ensamkommande asylsökande barn och unga.
 2. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om ytterligare överenskommelse med Migrationsverket om övriga etapper upp till 189 platser.
 3. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.
 4. Ärendet justeras omedelbart.

 

Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2016-2018 antas.
 2. Handlingsplanen träder i kraft 2016-01-01 och gäller till och med 2018.
 3. Handlingsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13.

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser. För att få ett samlat grepp om arbetet inom trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2016-2019.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:

 1. Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2016-2018 antas.
 2. Handlingsplanen träder i kraft 2016-01-01 och gäller till och med 2018.
 3. Handlingsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13.

 

Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning och försök att tidigarelägga starttiden för behandling av interpellationer och frågor i januari och februari 2016

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.
 2. Kommunfullmäktiges sammanträden i januari och februari år 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor mellan 17:00-18:00.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.

Om kommunfullmäktige beslutar att införa denna del i arbetsordningen skapas möjlighet att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme utan att mer än hälften av ledamöterna behöver vara på plats innan klockan 18:00. Tanken är att kommunfullmäktige mellan klockan 17:00 och klockan 18:00, innan beslutsärendena behandlas, ska behandla aktuella interpellationer och frågor i syfte att skapa mer tid för behandling av aktuella beslutsärenden. I nuläget är det många ärenden som bordlagts.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:

 1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.
 2. Kommunfullmäktiges sammanträden i januari och februari år 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor mellan 17:00-18:00.

 


MOTIONER

Svar på motion om jämställdhet i förskola och skola

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2014 med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen avslås.

 

Svar på motion om palliativ vårdenhet

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget, den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:

 • styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
 • kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet. Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om årets pedagog

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén ”Årets pedagog” utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Peter Söderlund och Lilian Nylinder har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.

Motionärerna föreslår att:

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en fristadskommun för författare enligt Migrationsverkets regelsystem, samt återkomma med förslag hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som ger stöd till en författare och dels berikar Tyresö som kulturkommun.

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Anders Erixson har för Vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om ”Tyresömodell” för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2015-03-05 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:

 • ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
 • området ”egenkontroller” ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
 • fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
 • åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om kulturlyft i skolan

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 2015-04-16. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 23 september 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. I motionen föreslås att:

 • Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi,
 • Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar
 • Arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra- och tredje att-satserna anses besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

 

Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse- Sverige. I motionen föreslås:

 • Att besluta att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående.
 • Att återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

 

Svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 

Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:

 • att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s ”Program för Hållbar Jämställdhet”,
 • att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
 • att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
 • att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella icke jämställda förhållanden,
 • att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella icke jämställda förhållanden.

 

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun. Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare behandling av ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-2016.

Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag.

Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga icke jämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:

 1. Motionens första och andra att-satser avslås.
 2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
 3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Publicerad av: rebecca.berlin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.