Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 16 juni

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns till höger). Justeringen sker onsdagen den 24 juni 2015.

Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Delårsrapport per april 2015

 

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015,
 2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen,
 3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 15 mkr,
 4. Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2015 samt prognos för resultatet helåret 2015. Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +45,8 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -0,3 miljoner, och resultatmålet för 2015 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet noterade muntlig information om delårsbokslutet på utskottets sammanträde den 21 maj 2015. Delårsrapporten och bilagor var då under utarbetande och har lämnats till kommunstyrelsen för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015.

 

Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs. Taxan gäller från och med 1 januari 2016.

Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 juni 2014 av kommunfullmäktige. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas. I nytt förslag till VA-taxa för 2016 föreslås därför att brukningsavgiften för vatten höjs med 1,5 % medan nuvarande anläggningsavgifter för vatten för vatten och avlopp behålls oförändrade.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015. 

 

Revidering av renhållningstaxa för Tyresö kommun

 

Kommunfullmäktige beslutar att reviderad renhållningstaxa fastställs. Taxan gäller från och med 1 januari 2016.

Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utvecklats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna. För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås för 2016 förändringar av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom inter­vallet 4 - 15 % beroende på avfallstjänst.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015 och behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015. 

 

Kommunal borgen Tyresö Strands båtklubb

 

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Tyresö kommun ingår borgen för den ideella föreningen Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) såsom för egen skuld upp till ett belopp om maximalt fyra miljoner kronor jämte ränta och andra kostnader. För detta ska TSBK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
 2. Borgensåtagandet gäller till och med 2026-07-31.
 3. I den händelse kommunen tvingas infria borgen, helt eller delvis, övergår äganderätten till samtliga båtplatsbryggor till kommunen tills dess att skulden är till fullo reglerad. När båtklubben till kommunen erlagt motsvarande summa som kommunen betalat såsom borgensman, återgår äganderätten till båtplatsbryggorna.
 4. Tyresö Strand Båtklubb ska kunna visa att övrig finansiering föreligger innan kommunen tecknar borgen.
 5. Ekonomichefen får besluta huruvida beslutspunkt 4 är uppfylld, samt underteckna borgenshandlingarna.

Tyresö Strands Båtklubb (TSBK) ansöker om kommunal borgen för klubbens banklån om maximalt fyra miljoner kronor för finansiering av nya båtplatsbryggor, anslutande till den pir kommunen avser att anlägga inom området vid Strandängarna. Anläggandet av nya båtplatsbryggor är ett led i den pågående exploateringen av Strandängarna vid Tyresö Strand.

Ärendet bereddes på kommunledningsutskottets sammanträde den 30 april 2015. Efter sammanträdet har beslutspunkt 1 kompletterats med bestämmelse om borgensavgift. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 maj 2015.

 

Markanvisningsavtal för Kryddvägen

 

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Kryddvägen, Östra området godkänns.
 2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

I november 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2014-12-01 fram till 2015-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport. Vinnaren för det östra området, Kryddvägen (även kallad etapp 2) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.

 

Markanvisningsavtal för Basilikagränd

 

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Basilikagränd, västra området godkänns.
 2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

I november 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2014-12-01 fram till 2015-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport.

Vinnaren för det västra området, Basilikagränd (även kallad etapp 3) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.

 

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare

 

Kommunfullmäktige beslutar att program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 fastställs. Programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.

Sedan 1 januari 2015 har vissa förändringar införts i kommunallagen i syfte att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som upphandlats och som utförs av privata utförare. Kommunledningskontoret har tagit fram ett utkast till program för 2015-2018.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april 2015. Utskottet föreslog att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att fastställa Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 samt att programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet på sitt sammanträde den 21 april 2015. Därefter har några mindre justeringar gjorts i programmet. Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.

 

Ansvar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet samt hemställan om skatteväxling

 

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation enligt beslut från 2014-06-02 punkterna 1-5 innebärande att kommunerna tar över ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet antas.
 2. Tillsammans med Stockholms läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer Tyresö kommun hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms läns landsting från och med 1 januari 2016.

Kommunförbundet Stockholm län (KSL) har bett kommunerna att ta ställning till KSL:s rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 november 2014 att anta KSL rekommendation. Samtliga kommuner i länet och Stockholms läns landsting har fattat motsvarande beslut. Finansiering av det övertagna utförandet ska ske genom skatteväxling. För att skatteväxlingen ska kunna hanteras av finansdepartementet behöver kommunerna och landstinget dock fatta ett kompletterande beslut om att justera den kommunalekonomiska utjämningen. Beslutet att anta rekommendationen samt hemställan om skatteväxling ska fattas av kommunfullmäktige.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.

 

Ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun

 

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
 2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
 3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

 

En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i förslag att ansvaret för verksamheten flyttas till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Anledningen till förslaget är att ett samlat ansvar på ett bättre sätt kan säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv kost- och måltidsproduktion jämfört med hur den är organiserad idag. 

Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt förslaget och frågan ska behandlas i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 21 maj. Bedömningen är att socialnämndens verksamheter kan anslutas i ett senare skede eftersom merparten av den nuvarande kostproduktionen inom nämnden utförs i privat regi. Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.

 

Förtydligande av bestämmelser om arvoden och ersättningar samt arvode till kommunfullmäktiges presidium

 

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. ”Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda” § 6 revideras enligt följande: Sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) utbetalas till samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige och årsarvoderad med årsarvode på maximalt 7 % i den nämnd/styrelse årsarvodet hänför sig till har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
 2. ”Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda ” bilaga 2 revideras enligt följande: Årsarvodet för 1:e respektive 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige ändras från 0,03 till 0,05 av heltidsarvode.
 3. Ändringarna enligt ovan gäller från och med 1 januari 2015.

Kommunfullmäktige har i november 2014 beslutat om bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. I bestämmelserna regleras bland annat vad som ingår i årsarvodet. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet tagit fram förslag på förtydligande som avser arvode till presidium och gruppledare i kommunfullmäktige.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2015 (bilaga).

 

Kommunplan 2016-2018

 

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,50 kronor per skattekrona,
 2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
 3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2016 och plan för 2017-2019,
 4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
 5. fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2016-2019 enligt bilaga 5 till kommunplanen,
 6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 6 till kommunplanen,
 7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2016 års budget,
 8. lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor,
 9. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
 10. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
 11. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
 12. fastställa revisorernas budget för 2016 till 1 350 000 kronor enligt fullmäktiges presidiums föreslag, samt
 13. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

Kommunledningskontoret har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2016 och plan för 2017-2019. Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Det samma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet med ett utkast till kommunplan och investeringsprogram den 21 maj 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2015.

Efter kommunstyrelsens behandling av förslaget till kommunplan har ett antal kompletteringar gjorts i kommunplanen. Kapitel 3 om styrning av verksamheten har kompletterats med de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i samband med kommunplanen för 2015. De strategiska målområdena har kompletterats med indikatorer för respektive område. Indikatorerna har tidigare varit beskrivna i en bilaga. Dessa förändringar har gulmarkerats i förslaget till kommunfullmäktige. Utöver dessa förändringar har ett antal redaktionella korrigeringar gjorts. Inga förändringar har bäring på budgeten. 


Publicerad av: rebecca.berlin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.