Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 15 december

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker måndagen den 19 december 2016. 

Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år

Kommunfullmäktiges beslut
-        Avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år införs från januari 2017.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att från januari 2017 införa avgiftsfria trygghetslarm inom äldreomsorgen för biståndsbedömda personer. Äldreomsorg avser personer över 65 år med biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Beslutet omfattar därför inte personer under 65 år som har biståndsbedömda trygghetslarm.

Behovet av trygghetslarm för personer som är under 65 år bedöms vara omkring 40 personer. För att införandet av avgiftsfria trygghetslarm ska vara likvärdigt för alla personer i Tyresö som har behov av trygghetslarm bör detta omfatta även personer under 65 år.


Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Ett nytt verksamhetsområde ”Flyktingmottagning” inrättas där intäkter och kostnader för kommunens flyktingverksamhet redovisas.
 2. Anslaget till verksamhetsområde ”Individ- och familjeomsorg” höjs med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
 3. Anslaget till verksamhetsområde ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning” höjs med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
 4. Anslaget till verksamhetsområde ”Äldreomsorg” minskas med 9 022 tkr till 316 368 tkr.
 5. Budgetera ett överskott på 10 298 tkr för verksamhetsområde ”Flyktingmottagning”, ensamkommande barn.
 6. Anslagen till verksamhetsområdena ”Förskola”, ”Grundskola” och ”Gymnasieskola” justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.
 7. Ansvaret för de finansiella delarna i avtalet avseende simhallen förs över från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, och regleras med 15 miljoner kronor i 2017 års budget.
 8. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra gestaltningsprogrammet för Fornuddsparken i Trollbäcken.
 9. 7,9 miljoner kronor anslås i investeringsprogrammet för iordningställande av Fornuddsparken.
 10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför arbetet med kommunplan och budget för 2018 redovisa komplett underlag avseende investeringsutgift och driftkostnader till följd av investeringen i Fornuddsparken.
 11. Anslaget till verksamhetsområde 10 Plan och exploatering höjs med 7 000 tkr till 127 620 tkr.
 12. Anslaget till verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet höjs med 4 100 tkr till 117 262 tkr. 

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 beslutades i kommunfullmäktige 16 juni 2016. Nu har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en aktualisering av budgeten för 2017 utifrån ny skatteprognos, ändrade demografiska förutsättningar samt information från av nämnderna beslutade nämndplaner.
De behov av förändringar som framkommit ryms inom den av fullmäktige beslutade totala kostnadsramen, men det finns behov av vissa omfördelningar.

 

Exploateringsavtal för Näsby 4:1106 med flera

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB godkänns.
 2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal rörande Näsby 4:1106 med flera fastigheter i Bollmora. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden i samband med genomförandet av detaljplan för Näsby 4:1106 med flera.  Enligt avtalet ska Tyresö Bostäder AB ersätta kommunen med totalt cirka 8,5 miljoner kronor för marköverlåtelser inom planområdet. Tyresö Bostäder ska också erlägga ett exploateringsbidrag om totalt cirka 3,7 miljoner kronor för att bekosta kommunala investeringar.

Antagande av detaljplan för Näsby 4:1106 med flera

Kommunfullmäktiges beslut

-        Detaljplan för Näsby 4:1106 med flera antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till detaljplan för Näsby 4:1106 med flera. Planen omfattar ett område som är cirka 10 000 kvadratmeter och möjliggör för 140 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet omfattas av ett så kallat 113 §-förordnande enligt byggnadslagen, BL. Planförslaget ställdes ut för samråd den 8 till den 30 juni 2016 samt för granskning den 24 oktober till 10 november 2016. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram som knyts till exploateringsavtalet för att säkerställa att genomfört projekt innehåller de kvaliteter som presenteras i planbeskrivningen.

Exploateringsavtal för Järnet 7

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Exploateringsavtalet för fastigheten Järnet 7 mellan Tyresö kommun och Wallenstam Järnet 7 AB godkänns.
 2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. 

Beskrivning av ärendet
Wallenstam Järnet 7 AB, nedan kallad exploatören, och Tyresö kommun genom stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till exploateringsavtal om bostadsbebyggelse med inslag av lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningar för fastigheten Järnet 7 utmed Bollmora allé i centrala Tyresö. Bostäderna utgörs av drygt 260 lägenheter i flerbostadshus. Ett kvalitetsprogram knyts till exploateringsavtalet för att säkerställa att ambitioner för gestaltning och arkitektonisk kvalitet för byggnation som överenskommits under planprocessen realiseras.
Kostnader för genomförande av detaljplanen ska bekostas av exploatören genom exploateringsbidrag. Exploatören erlägger ett exploateringsbidrag om 15 645 000 kr för utbyggnad av allmän plats.

 

Antagande av detaljplan för Järnet 7


Kommunfullmäktiges beslut
-        Detaljplan för bostäder inom Järnet 7 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till detaljplan för Järnet 7.  Planen möjliggör för 270 lägenheter i flerbostadshus samt mindre lokaler för centrumändamål. Planförslaget ställdes ut för samråd 22 september till 13 oktober 2015 samt för granskning 7 juni till 15 augusti 2016. Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram som knyts till exploateringsavtalet för att säkerställa att genomfört projekt innehåller de kvaliteter som presenteras i planbeskrivningen. 

 Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-16

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.