Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 10 september

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns till höger). Justeringen sker torsdagen den 17 september 2015.
Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Dokumentet ersätter ”Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun” antagna 2010-08-31.

Kommunledningskontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, uppdaterat riktlinjerna för internationellt arbete i Tyresö kommun. Riktlinjerna var i behov av uppdatering främst med anledning av att inriktningen på Tyresö kommuns internationella samarbete har ändrats. Förslaget på nya riktlinjer, som föreslås ersätta nu gällande riktlinjer, har anpassats bättre till aktuella förhållanden.


Inrättande av Klövbergets naturreservat

 

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) inrättas Klövbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogad karta (bilaga 1).
 2.  För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att föreskrifter här nedan angivna, under kapitlet reservatsföreskrifter för Klövberget, Tyresö kommun, ska gälla.
 3. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 3 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken fastställa bifogad skötselplan (bilaga 3).
 4. Samhällsbyggnadsförvaltningen utses till naturreservatsförvaltare.
 5. Reservatets namn ska vara Klövbergets naturreservat.

Miljö- och trafikavdelningen har tagit fram ett förslag för bildande av Klövbergets naturreservat. Förslaget har varit ute på remiss under perioden 21 oktober - 18 december 2014. 20 svar har inkommit. Förslaget omfattar beslutsdel med föreskrifter, skötselplan och samrådsredogörelse.


Ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun

 

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
 2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
 3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i förslag att ansvaret för verksamheten flyttas till kommunstyrelsen från barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Anledningen till förslaget är att ett samlat ansvar på ett bättre sätt kan säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv kost- och måltidsproduktion jämfört med hur den är organiserad idag.


Brottsförebyggande policy

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Brottsförebyggande policy för 2015-2018. Policyn ersätter det brottsförebyggande programmet.

Den brottsförebyggande policyn anger grundprinciper och inriktning för Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete som bygger på långsiktighet och på samverkan med andra aktörer. Grundprincipen är att alla ska känna sig trygga i Tyresö kommun, dygnet runt.

Den brottsförebyggande policyn ersätter det gamla brottsförebyggande programmet och anger tydligare inriktning, mål och ansvarsfördelning.


Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges arbetsordning är i behov av revidering bland annat med anledning av ändringar i kommunallagen. Kommunkansliet har därför tagit fram ett förslag på reviderad arbetsordning.

 

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Kommuninvest är en finansiell samverkan mellan kommuner, vars syfte är att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering av kommunala investeringar. Tyresö kommuns huvudsakliga finansiering sker via Kommuninvest. Föreningsstämman för Kommuninvest har fastställt nya stadgar. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen gör en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest.

 


 


MOTIONER

 

Svar på motion om skalskyddsförstärkning

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 21 november 2014 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda skalskyddsförstärkning på Björkbackens äldreboende i form av nattliga övervakningskameror på byggnadens utsidor samt förstärkning av kodlås och låsta ytterdörrar större delen av dygnet. Motionen remitterades till säkerhetschefen för förslag till besvarande. 

Kommunen har idag ett aktivt och samordnat arbete kring förebyggande åtgärder inom området säkerhet och trygghet. I detta arbete ingår att analysera och vidta de åtgärder som behovet styr för att förebygga och förhindra skadegörelser och känsla av otrygghet. Mot bakgrund av detta har beslut tagits i samråd med verksamhetsansvarig att utvändig kameraövervakning för närvarande inte är aktuellt på Björkbackens äldreboende. För att hindra obehöriga tillträde till lägenheter och avdelningar görs nu en översyn att sätta in så kallade hotellås. I samband med det kommer övriga befintliga låssystem att ses över. Med hänvisning till detta föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen avslås.

 

Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen.

Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 september 2012 om ökad kunskap och stärkt profilering. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

 

Svar på motion om en giftfri förskola

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Socialdemokraterna lämnade in en motion om giftfri förskola till kommunfullmäktige den 9 oktober 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om en förskola fri från farliga ämnen

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 10 oktober 2013 om en förskola fri från farliga ämnen. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 om bostäder och mark för framtida behov. I motionen föreslås att Tyresö kommun:

 • Utarbetar en plan för bostadsförsörjning, det vill säga att ur ett korttidsperspektiv snarast möjligt kunna tillskapa och reservera boenden för nyanlända och andra som kommunen har ett uttalat ansvar för. 
 • Ur ett långtidsperspektiv utarbetar en plan för en aktiv markpolitik, där kommunens behov av bostäder och mark, inklusive mark för framtida industri- och företagsetableringar i kommunen tillgodoses.

Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för yttrande. Samtliga föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunen arbetar brett och intensivt med att på såväl kort som lång sikt skapa en hållbar och framgångsrik mark- och bostadsplanering, vilket beskrivs i nämndernas yttranden. Kommunledningskontoret anser med hänvisning till detta pågående arbete att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om äldreomsorg på finska

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Socialdemokraterna lämnade in en motion om äldreomsorg på finska till kommunfullmäktige den 12 december 2013 med förslag om att kartlägga framtida behov och önskemål om äldreomsorg bland Tyresös finsktalande äldre samt att investera i kompetens- och kvalitetsutveckling för att möta behoven.

Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari och beslutade då remittera motionen även till kommunala pensionärsrådet. Rådet har yttrat sig över motionen den 15 april 2015 och föreslår att motionen kan anses besvarad.

 

Svar på motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning

 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning med förslag om:

 • att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utforma en policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning inom idrottsföreningar. 
 • att idrottsföreningar som får ekonomiskt stöd från kommunen ska godkänna en sådan policy och redovisa för nämnden hur policyn tillämpas.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Utvecklingsförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen jobbar och vilka krav som ställs på idrottsföreningar. Nämnden har behandlat ärendet tillsammans med ett ordförandeutlåtande och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat

 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om att öka ambitionen av ekologisk mat med förslaget att Tyresö kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden samt upphandlingsenheten inom konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås och socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Upphandlingsenheten redovisar i bifogat PM hur enheten jobbar med frågan i dagsläget.

 

Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre

 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 22 april. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.

 

Motion om jämställdhet i förskola och skola

 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt möte den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö

 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2014 med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

 

Svar på motion om palliativ vårdenhet

 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 5 mars 2015. I motionen föreslås att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.
Socialnämnden har yttrat sig över förslaget den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Socialdemokraterna lämnade in en motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken till kommunfullmäktige den 16 april 2015. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet behandlade motionen på sitt sammanträde den 12 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.


Publicerad av: Rebecca Berlin

Senast uppdaterad: 2016-02-19

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.