Tyck till om tyreso.se

Kommunfullmäktige 25 januari 2018

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens digitala anslagstavla för kommunala beslut.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker tisdagen den 6 februari 2018. 

Även ärendelistan och handlingar finns publicerade på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Gatukostnadspolicy för Tyresö kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Gatukostnadspolicy för Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till gatukostnadspolicy har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen om att kommunen ska ta ut gatukostnad i enlighet med plan- och bygglagen. Policyn reglerar bland annat att denna kostnad ska baseras på beräknad kostnad, att indexering av den ska ske, när debitering sker samt betalningsvillkor. I förslaget framgår det även att kommunen efter prövning i respektive fall erbjuder ett 10-årigt kommunalt gatukostnadslån alternativt anståndsmöjlighet. Policyn föreslås ligga till grund för respektive gatukostnadsutredning som görs i kommunen. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta gatukostnadspolicy för Tyresö kommun.

 

Omfördelning av medel mellan verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola

Kommunfullmäktiges beslut
6 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola för verksamhetsåret 2017.

Beskrivning av ärendet
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att 6 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola för verksamhetsåret 2017. Prognosen för helåret 2017 visar att verksamhetsområde 1 förskola ger ett överskott på 7 miljoner kronor medan verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola ger ett underskott på 12,8 miljoner kronor.

 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Kommunfullmäktiges beslut
Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp fastställs.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhetsområde för vatten och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Solberga, del av Raksta och Ugglevägens detaljplaneområde. Samtidigt har verksamhetsområdet kompletterats med information om vilka dagvattenavgifter som ska tillämpas för berörda fastigheter. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp.


Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

 

Redovisning av pågående motioner

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. Två motioner har passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner under det gångna året samt motioner från tidigare år vilka ännu inte fullt ut har verkställts redovisas i tjänsteskrivelsen. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

 

Svar på motion om solcellsprogram för Tyresö kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att: Tyresö kommun under 2017 tar fram ett solcellsprogramsolcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur solceller ska installeras på kommunens egna byggnader, nuvarande och planeradesolcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler privatpersoner och företagare i Tyresö kommun ska stimuleras att installera solcellersolcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler byggherrar ska stimuleras att inkludera solceller i sina byggplaner Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar om hur kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att främja utvecklingen av förnybar energi samt hållbart byggande och föreslår att motionen ska anses besvarad. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med tekniska kontoret tagit fram förslag till svar om hur stadsbyggnadsförvaltningen arbetar i frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

 Publicerad av: paivi.sandholm@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-26

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.