Tyck till om tyreso.se

Kommunfullmäktige 23 november

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker måndagen den 4 december. 

Även ärendelistan och handlingar finns publicerade på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Vall till nämnder och till styrelsen för Tyresö Bostäder 2018


Kommunfullmäktiges beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag för 2018.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2018.

Beskrivning av ärendet
Valberedningen ska redovisa till kommunfullmäktige förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för år 2018. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga. Liberalernas nomineringsmöte har inte ägt rum vid tidpunkten för valberedningens behandling av ärendet. Det bifogade nomineringsförslaget kommer att kompletteras med samtliga liberala ledamöter och ersättare den 21 november inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 23 november. Likaledes kommer miljöpartiet att komplettera nomineringsförslaget med förslag på ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och byggnadsnämnden inför fullmäktiges behandling av ärendet.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kommer en komplett förteckning att läggas till handlingarna där förslag till samtliga nämnd- och styrelseuppdrag finns inkluderade. Valberedningen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag för 2018 samt att ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2018.

 

Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas.
2. Taxan börjar gälla den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn.
 
Kvalitetsenheten tog fram ett förslag till tillsynsavgifter för e-cigaretter, som arbetades in i den nuvarande taxan enligt alkohollagen och tobakslagen. Samtidigt gjordes en översyn av tillsynsavgifterna för folköl och tobak. Kommunstyrelsen återremitterade förslaget den 22 augusti 2017, § 133, för översyn av självfinansieringsgraden. I ett nytt förslag till taxa har nu även avgifterna för serveringstillstånd justerats. Självfinansieringsgraden beräknas öka från 51 procent till 57 procent med den nya taxan.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas samt att den börjar gälla den 1 januari 2018.

 

Marköverlåtelseavtal för del av Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 har upprättats för att möjliggöra 47 nya rad- och parhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 30 miljoner kronor för den överlåtna marken.
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 oktober 2017. Sedan dess har några mindre fel upptäckts i planhandlingarna. Marköverlåtelseavtal och planens antagande måste därför tas om för att det inte ska råda någon tvekan om vad plankartan reglerar. Den högsta tillåtna nockhöjden har utökats för de föreslagna husen mot Kryddvägen med anledning av den kuperade marken för att det ska vara säkert att de hustyper som var med i markanvisningstävlingen och som har illustrerats i kvalitetsprogrammet kan realiseras. Förslagets intention med två våningar mot befintlig bebyggelse i öster har säkerställts så att byggnadshöjden mot befintlig bebyggelse i öster inte kan inrymma mer än två våningar och inte heller ger möjlighet att inreda en vindsvåning i efterhand.

Ärendet utgick vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober och behandlades åter i kommunstyrelsen den 9 november. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

 

Antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

 


Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Planförslaget ger möjlighet till en ny exploatering med enbostadshus som radhus eller parhus. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön. Bebyggelsen ska så långt som det är möjligt anpassas efter platsens topografi. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 oktober 2017. Sedan dess har några mindre fel upptäckts i planhandlingarna. Marköverlåtelseavtal och planens antagande måste därför tas om för att det inte ska råda någon tvekan om vad plankartan reglerar. Den högsta tillåtna nockhöjden har utökats för de föreslagna husen mot Kryddvägen med anledning av den kuperade marken för att det ska vara säkert att de hustyper som var med i markanvisningstävlingen och som har illustrerats i kvalitetsprogrammet kan realiseras. Förslagets intention med två våningar mot befintlig bebyggelse i öster har säkerställts så att byggnadshöjden mot befintlig bebyggelse i öster inte kan inrymma mer än två våningar och inte heller ger möjlighet att inreda en vindsvåning i efterhand.

Ärendet utgick vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober och behandlades åter i kommunstyrelsen den 9 november. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

 

Redovisning av partistöd för år 2016 samt beslut om partistöd för år 2018

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2018 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kapitlet 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt att partistöd för år 2018 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2017.
 
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

 

Svar på motion avseende avtal om hälsokommunikation


Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales, Sara Granestad och Carl Johan Karlson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska teckna avtal med Stockholms läns landsting om så kallade hälsokommunikatörer. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om bättre kollektivtrafik för framtiden

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Martin Nilsson, Alfonso Morales och Mathias Tegnér från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en kollektivtrafikstrategi med åtgärder för bättre kollektivtrafik.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som har berett förslag till svar från stadsbyggnadsförvaltningen. I svaret anges att förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen bedriver och att översiktsplaneringsenheten kommer starta arbetet med en trafikstrategi under hösten 2017.
 
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.


Svar på motion om en utvecklad äldreomsorg

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Carl Johan Karlson (S) lämnade in en motion den 24 november 2016 om att kommunfullmäktige så snart som möjligt ska fatta investeringsbeslut och beslut om planering av ombyggnad avseende Björkbackens vård- och omsorgsboende. Motionen remitterades till socialnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Svar på motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium


Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson och Jannice Rockstroh från Socialdemokraterna har den 15 december 2016 lämnat in en motion om ändring av regelverk för antagning till skolor för att vårdnadshavare inte ska välja bort Sofiebergsskolan vars mellanstadium avvecklas. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

Svar på motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi för att få igång ett ökat träbyggande i kommunen. I motionen föreslår de att:
 
Tyresö kommun tar fram en träbyggnadsstrategi för att få igång ett ökat träbyggande i kommunen
strategin ska innefatta kommunens egna byggnader, nuvarande (på- och ombyggnader) och planerade
strategin ska stimulera och utveckla träbyggandet tillsammans med byggherrar
 
Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande. Information har även inhämtats från fastighet och facility avseende kommunens egna byggnader. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 


 

 

 

 Publicerad av: paivi.sandholm@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.