Tyck till om tyreso.se

Politisk ordlista


Här följer förklaring på begrepp som kan förekomma i protokollen från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Ajournera Tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt

Arvode Ekonomisk ersättning för förtroendevalda. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

Avstå När det är omröstning i kommunfullmäktige eller någon nämnd kan en ledamot välja att inte rösta.

Beredning Sammanfattande begrepp för att förbereda ett ärende innan det går till beslut. Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska först ha behandlats i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige får dock behandla valärenden utan föregående beredning.

Bordlägga Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Ett bordlagt ärende ska behandlas på nästa sammanträde om inte fullmäktige eller nämnden beslutar något annat. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

Delegering En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden. Typen av delegationsärenden finns uppräknade i nämndens delegations-ordning

Enkel fråga En fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar.

Ersättare Om en ledamot helt eller delvis inte kan närvara vid ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ersättare kallas även för suppleant.

Föredragningslista Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kallas även för dagordning.

Förtroendevald En person som har fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän.

Handling Föremål som innehåller information av något slag. Det kan t.ex. vara skrift på ett papper eller ljudupptagning

Handläggare Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut

Hemställa Föreslå

Interpellation Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i en nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

Justering Slutligt godkännande av hur ett protokoll ska formuleras

Motion Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige

Nämnd Består av politiskt valda förtroendemän. Kallas ibland styrelse

Presidium Benämning på ordföranden och en eller flera vice ordföranden

Proposition Förslag till beslut vid omröstning

Protokoll Skriftlig redogörelse för ärenden samt fattade beslut

Protokollsanteckning En ledamot kan få antecknat till protokollet att denne t.ex. inte deltar i beslutet

Remiss, remittera Ett ärende skickas för att t.ex. nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter innan det tas upp för beslut

Reservation En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut. Reservationen kan vara antingen muntlig eller skriftlig

Särskilt yttrande En röstförklaring från en ledamot som står bakom kommunfullmäktiges eller nämndens beslut, men som till protokollet vill framföra särskilda synpunkter

Tjänsteutlåtande Bakgrund och förslag till beslut skrivet av en tjänsteman

Votering Omröstning

Yrkande Formellt förslag till beslut

Återremiss Beslut att sända tillbaka ett ärende för ytterligare beredning

Ärende Sakfråga som kommunfullmäktige eller nämnd ska fatta beslut om


Publicerad av: asa.linge@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2011-01-05

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.