Tyck till om tyreso.se

Beslutat i kommunstyrelsen 2016

Efter varje kommunstyrelsesammanträde lägger vi ut en sammanfattning av besluten här.

Kallelser och protokoll finns i sin helhet på Insyn.

Kommunstyrelsen 6 december 2016

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december antogs en anläggningsförsörjningsplan inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutade också om vilka fristående granskningar av verksamheter som kvalitetsenheten ska göra under 2017. Dessutom gav kommunstyrelsens ordförande fyra uppdrag: om framkomlighet längs Gudöbroleden, fler platser på infartsparkeringar, ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt om bättre lösning för vård, förskola och kultur i Trollbäckens centrum.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 8 november 2016

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 november antogs riktlinjer för inköp och upphandling. Kommunstyrelsen beslutade också om nämndplaner för år 2017 för verksamhetsområdena näringsliv och gemensam verksamhet, tekniska verksamhetsområden 11-14 samt för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Dessutom bestämde kommunstyrelsen utformningen av det nya dialogverktyget Tyresöinitiativet, där alla över 16 år som bor, verkar eller studerar i Tyresö kan komma med förslag som ska behandlas av en nämnd inom tre månader.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 4 oktober 2016

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober godkändes delårsrapporter för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontoret. Kommunstyrelsen besvarade också remisser om regional utvecklingsplan för Stockholm 2050, regionalt trafikförsörjningsprogram samt lägsta grundläggningsnivå. Dessutom besvarades två revisionsrapporter om kommunstyrelsens uppsiktsplikt och ekonomistyrning. Kommunstyrelsen gav uppdrag om att utreda alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen och beslutade ansöka om utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 14 september 2016

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 september togs beslut om nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. En rapport om internationellt samarbete noterades. Kommunstyrelsen noterade även återrapportering från barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden om åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 23 augusti 2016

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti antogs en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron bland de anställda i Tyresö kommun. Kommunstyrelsen antog också en modell för fördelning av bidrag och ersättningar till kommunen för nyanlända flyktingar samt asylsökande barn och ungdomar. Dessutom beslutades en tidsmässig prioritering för uppförandet av äldreboende och grundskola i Fornudden och verksamhetsbidrag till brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö beviljades.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 31 maj 2016

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj togs beslut om att ställa ut förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun för granskning. Även beslut om svar på granskning av Haninge kommuns översiktsplan antogs. Dessutom beslutades om granskning av detaljplaner för Södergården och Järnet 7. Kommunstyrelsen svarade bland annat på remissen Låt fler forma framtiden och godkände också delårsrapport 1 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och för verksamhetsområde gemensam verksamhet och tekniska kontoret.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 10 maj 2016

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj togs ett inriktningsbeslut för ny skola och idrottshall i Fornudden och en revisionsrapport om styrning och kontroll i samband med omvandlingen av norra Tyresö centrum besvarades. Kommunstyrelsen reviderade också kommunens dokumenthanteringsplan, arbetsordningen för kommunala pensionärsrådet samt de förtroendevaldas arvoden.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 12 april 2016

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 april behandlades bland annat årsrapport om tillsyn och granskning för 2015 samt verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsen noterade också behovsanalyser inför nästa års kommunplan och diskuterade ett förslag till ny klimat- och energistrategi.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 16 mars 2016

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars beslutade styrelsen bland annat om dispens från reservatsföreskrifterna i Alby naturreservat för modernisering av löpspåren och uppförande av visningshus för lantdjur vid Uddby gård. Två detaljplaner beslutades ställas ut för granskning: Kryddvägen etapp 3 och Raksta etapp 8. Kommunstyrelsen godkände också verksamhetsberättelsen för 2015 för kommunövergripande verksamheter.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 9 februari 2016

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari beslutade styrelsen bland annat om en handlingsplan för det fortsatta arbetet med ett blomstrande näringsliv, som är ett av de strategiska målområdena i kommunplanen. Dessutom antog kommunstyrelsen två andra planer: Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 20162019 samt Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016–2017. Styrelsen beslutade också om att gå med i Föreningen Sveriges Ekokommuner.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige


Publicerad av: Hillevi Elvhage

Senast uppdaterad: 2017-08-16

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.