Tyck till om tyreso.se

Beslutat i kommunstyrelsen

Efter varje kommunstyrelsesammanträde lägger vi ut en sammanfattning av besluten här. Sammanfattningarna från sammanträdena 2016 hittar du via länken i relaterad information.

Kallelser och protokoll finns i sin helhet på Insyn.

Kommunstyrelsen 6 februari 2018

Vid sammanträdet den 6 februari godkände kommunstyrelsen avtal för köp av fastighet Kumla 3:656 (vård- och omsorgsboende Ängsgården). Kommunstyrelsen svarade på remiss om regional vattenförsörjningsplan och antog rutiner för hantering av riktade statsbidrag. Dessutom utsågs en säkerhetsskyddschef i Tyresö kommun.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige 

Kommunstyrelsen 9 januari 2018

Vid sammanträdet den 9 januari godkände kommunstyrelsen en lokalförsörjningsplan för åren 2018-2030. Styrelsen beslutade även om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren för år 2018. En ny detaljplan antogs för att möjliggöra bygglov för utbyggnad av stall vid Fårdala. Dessutom gavs kommundirektören i uppdrag att se över hur användning av pyroteknik skulle kunna begränsas ytterligare.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 6 decber 2017

Vid sammanträdet den 6 december antog kommunstyrelsen den årliga planen för fristående granskningar av verksamheter. Styrelsen antog också medborgarlöftet för år 2018 mellan polisen och Tyresö kommun. Dessutom svarade kommunstyrelsen på remisser om kulturstrategi för Stockholmsregionen och översiktsplan för Nacka kommun samt ingick en överenskommelse om samverkan för nyanländas etablering. Kommunstyrelsen valde också ledamöter till sin beredning och sina råd för år 2018.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 9 november 2017

Vid sammanträdet den 9 november antog kommunstyrelsen nämndplan för kommunstyrelsens verksamheter 2018. Kommunstyrelsen besvarade även remisser om nationell plan för transportsystemet, länsplan för regional transportinfrastruktur och om kommunal tillstyrkan av vindkraft samt en revisionsrapport om hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag. Ett reviderat avtal om samordnad klimat- och energirådgivning antogs. Kommunstyrelsen beslutade också att Tyresöbor över 80 år ska fortsätta att erbjudas gratis broddar under åren 2018-2022

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 3 oktober 2017

Vid sammanträdet den 3 oktober beslutade kommunstyrelsen om placering av den planerade nya ishallen vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum. Kommunstyrelsen besvarade även remisser om utvecklingsplan, klimatfärdplan samt landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen samt en revisionsrapport om IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem. En samverkansöverenskommelse för kommunal energi- och klimatrådgivning antogs och delårsrapporter för kommunstyrelsens verksamhetsområden godkändes.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 13 september 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 september antogs en markförsörjningsplan. Kommunstyrelsen antog även riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun. Nordiska museet beviljades bidrag för underhåll av Tyresö slottspark.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 22 augusti 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 augusti antogs en ändring av detaljplan för Brobänken etapp 10 för Tyresö 1:13. Kommunstyrelsen svarade på en revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering samt även på landstingets remiss om valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2020. Dessutom utsågs nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

 

Kommunstyrelsen 30 maj 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj godkändes delårsrapporten för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet per april 2017. Ett marköverlåtelseavtal för att möjliggöra uppförande av äldreboende i Fornudden godkändes också och etappindelning av Fornuddens nya skola och idrottshall beslutades. Två ordförandeuppdrag gavs: ett om om båtlivet i Vissvass och ett om nämndstruktur för nästa mandatperiod. För att möjliggöra utbyggnad av ridhuset i Fårdala gav kommunstyrelsen dispens från reservatsföreskrifterna för Alby naturreservat. Kommunstyrelsen antog en ändring av detaljplanen för Brevik 1:99 samt ett samarbets- och markavtal om fiberdragning och ett reviderat avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning. Styrelsen beslutade att införa anmärkningar och viten vid åsidosatta regler i samband  med vägarbeten samt beviljade verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening för år 2017. 

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 2 maj 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj antogs riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor i Tyresö kommun. Detaljplanen för Kryddvägen etapp 2 beslutades ställas ut för granskning, och kommunstyrelsen gav även stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bygga ut Kryddvägen och en gång- och cykelväg. Gatukostnadsutredningen för Raksta etapp 8 ställs ut på nytt för granskning. Kommunstyrelsen besvarade socialdepartementets remiss om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete samt två revisionsrapporter, en om flyktingmottagning och en om hyror och arrenden.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige 

 

Kommunstyrelsen 4 april 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april godkändes verksamhetsberättelser för 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat för kommunstyrelsens verksamhetsområden inklusive miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsen tog även investeringsbeslut för Fornuddens nya skola och idrottshall. Det ekonomiska stödet till pensionärsföreningar beslutades höjas från 40 till 60 kronor per medlem och år. Styrelsen godkände också revidering av arrendeavgifter för båtklubbar.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 13 mars 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa olika verktyg för medborgardialog. Kommunstyrelsen beslutade om en funktion som frivilligsamordnare som kontaktperson för de som bidrar med frivilligverksamhet samt gav Tyresö väntjänst ett ekonomiskt bidrag för utökade insatser inom integration och mångfald. Dessutom besvarade kommunstyrelsen en remiss av Haninges stadsutvecklingsplan. 

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 7 februari 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att under våren 2017 initiera och inleda en trygghetsinventering av Tyresös gång- och cykelvägnät, att vidta trygghetsskapande åtgärder utifrån de behov som visas samt att redovisa vad arbetet lett fram till senast i maj 2018. Kommunstyrelsen besvarade också remissen av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden. Dessutom reviderades modellen för fördelning av medel för asylsökande och nyanlända. 

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige 

 

Kommunstyrelsen 10 januari 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari antogs plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet samt ett medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun. Ärendena om bostäder vid Södergården återremitterades till stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen besvarande en remiss om länsplan för transportinfrastrukturen, beslutade om inköp av paviljonger och utsåg även nytt personuppgiftsombud.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige


Publicerad av: Hillevi Elvhage

Senast uppdaterad: 2018-02-13

Högermeny

Relaterad information

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.