Tyck till om tyreso.se

Beslutat i kommunstyrelsen

Efter varje kommunstyrelsesammanträde lägger vi ut en sammanfattning av besluten här. Sammanfattningarna från sammanträdena 2016 hittar du via länken i relaterad information.

Kallelser och protokoll finns i sin helhet på Insyn.

Kommunstyrelsen 2 maj 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj antogs riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor i Tyresö kommun. Detaljplanen för Kryddvägen etapp 2 beslutades ställas ut för granskning, och kommunstyrelsen gav även stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bygga ut Kryddvägen och en gång- och cykelväg. Gatukostnadsutredningen för Raksta etapp 8 ställs ut på nytt för granskning. Kommunstyrelsen besvarade socialdepartementets remiss om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete samt två revisionsrapporter, en om flyktingmottagning och en om hyror och arrenden.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige 

 

Kommunstyrelsen 4 april 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april godkändes verksamhetsberättelser för 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat för kommunstyrelsens verksamhetsområden inklusive miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsen tog även investeringsbeslut för Fornuddens nya skola och idrottshall. Det ekonomiska stödet till pensionärsföreningar beslutades höjas från 40 till 60 kronor per medlem och år. Styrelsen godkände också revidering av arrendeavgifter för båtklubbar.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 13 mars 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa olika verktyg för medborgardialog. Kommunstyrelsen beslutade om en funktion som frivilligsamordnare som kontaktperson för de som bidrar med frivilligverksamhet samt gav Tyresö väntjänst ett ekonomiskt bidrag för utökade insatser inom integration och mångfald. Dessutom besvarade kommunstyrelsen en remiss av Haninges stadsutvecklingsplan. 

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige

Kommunstyrelsen 7 februari 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att under våren 2017 initiera och inleda en trygghetsinventering av Tyresös gång- och cykelvägnät, att vidta trygghetsskapande åtgärder utifrån de behov som visas samt att redovisa vad arbetet lett fram till senast i maj 2018. Kommunstyrelsen besvarade också remissen av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden. Dessutom reviderades modellen för fördelning av medel för asylsökande och nyanlända. 

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige 

 

Kommunstyrelsen 10 januari 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari antogs plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet samt ett medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun. Ärendena om bostäder vid Södergården återremitterades till stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen besvarande en remiss om länsplan för transportinfrastrukturen, beslutade om inköp av paviljonger och utsåg även nytt personuppgiftsombud.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverige


Publicerad av: Hillevi Elvhage

Senast uppdaterad: 2017-05-10

Högermeny

Relaterad information

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.