Tyck till om tyreso.se

Kommunplanen för 2014-2016 antagen

Publicerad den: 2013-06-24

På kommunfullmäktige den 12 juni 2013 antogs kommunplanen för 2014-2016. Planen innehåller en rad nya eller skärpta mål att uppnå 2016, budgetramar och investeringsprogram.

Kommunplan 2014-2016De kommunövergripande mål som är nya eller skärpta gäller ökad andel förvärvsarbetande, företagsklimat, nöjd medarbetarindex samt sänkt sjukfrånvaro.

Även för verksamheterna har det satts nya mål med fokus på:

 • nöjdhet med förskola och pedagogisk omsorg
 • andel behöriga elever till gymnasiet
 • nöjdhet med äldreomsorg
 • förbättrad framkomlighet på Tyresövägen
 • kollektivtrafik mellan kommundelarna
 • nöjdhet och anslutning till insamling av hushållsavfall och matavfall
 • kundnöjdhet inom bygglov
 • detaljplanering i Trollbäcken
 • anläggningsförsörjning.

Resursfördelning

Samtliga verksamhetsområden får en generell uppräkning av 2013 års driftsbudget med 1,0 procent. Utifrån centrala löneavtal samt låg eller obefintlig inflation är bedömningen att det innebär behov av prioriteringar och effektiviseringar motsvarande 0,5 procent.

Verksamhetsområdena Förskola, Grundskola, Gymnasium samt Äldreomsorg förstärks dessutom utifrån den demografiska utvecklingen vilket sammantaget innebär en utökning av driftsanslagen på 22,4 miljoner.

Därutöver sker särskilda satsningar inom:

 • förskola
 • omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • individ- och familjeomsorg för stöd till utsatta barn
 • aktivitetsstöd inom kultur och fritid
 • gymnasiet
 • utvecklingsprojekt inom studie och yrkesvägledning
 • stöd för att inom fritidsgårdsverksamheten skapa fler alternativ och driftsformer
 • ökad driftsbudget för investeringar i vägar och infrastruktur
 • viss ombyggnad på Tyresövallen.

Investeringsprogram

Den största tillkommande satsningen i investeringsprogrammet är utbyggnaden av Tyresövägen.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning planeras nu även för ett nytt gruppboende år 2016. Det innebär ett nytt gruppboende per år under planeringsperioden.

Förstärkning av anslagen görs inom VA-verksamheten och inom renhållning för att färdigställa masshanteringsplatsen, utveckling av Alby och Fårdala ridhus, för projektering av gymnasium och ytterligare ett äldreboende.

Bland de på sikt självfinansierade projekten kan centrumombildningen och lekland vid Petterboda lyftas fram. 

En ökad upplåning kommer att krävas för att delvis finansiera investeringsprogrammet. 


Publicerad av: catarina.stavenberg@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Högermeny

Relaterad information