Tyck till om tyreso.se

Kvalitetspriset 2013

Brevik skola fick Tyresö kommuns kvalitetspris 2013. Priset överlämnades vid en ceremoni vid Tyresö slott den 4 juni. Den vinnande enheten får förutom äran 25.000 kronor.

 

Brevik skola fick kvalitetspriset 2013. Foto Mikael OnegårdBreviks skola vann kvalitetspriset 2013. - Det är verkligen roligt, jag kommer inte kunna sova i natt, sa rektor Anna Hansson-Bittar (i mitten), flankerad av skolsekreterare Cia Wulfert (till vänster) och Lena Lundberg, förskollärare och enhetschef för Brevik förskola (till höger). Bakom står Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M), och Bo Renman, kommundirektör.

 

Tyresö kommun arbetar målmedvetet med att de tjänster som erbjuds kommuninvånarna ska hålla hög kvalitet. För att premiera verksamheter som arbetar bra med att utveckla och förbättra sin verksamhet har kommunen instiftat ett kvalitetspris.

Brevik skola får Kvalitetspriset 2013 med motiveringen:

"Brevik är en sammanhållen förskola och skola. Breviks skola organiserar sig i pedagoglag där alla pedagoger tjänstgör i heldagsverksamhet – undervisning och fritidsverksamhet. Skolan satsar extra på basämnena svenska, matematik, engelska samt idrott. Skolans undervisning har en hög grad av individanpassning. Både förskolan och skolan har mycket goda resultat på föräldra- och med-
arbetarenkäterna. Resultaten från nationella proven är goda. Skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete och arbetsro råder. Enheten leds av en engagerad ledare. Skolans kvalitetsarbete har utvecklats och systematiserats."

En enhet fick ett hedersomnämnande och ytterligare tre enheter var nominerade till priset.

Bollmora bostadsenhet fick hedersomnämnande med motiveringen:

"Arbetar aktivt med utveckling för att individualisera insatsen så att målet nås för varje individ. Enheten har tydliga rutiner för alla områden inom verksamheten. Kompetent personal och struktur i arbetet är framgångsfaktorer. Enheten har hög personalkontinuitet och personalomsättningen är låg. Enheten leds av närvarande och engagerad chef."

Förskoleklass Strandskolan var nominerad med motiveringen:

"Målet med förskoleklassåret är att barn och föräldrar ska få en trygg och stabil övergång från förskola till skola. Barnen får ett bra mottagande i skolan och förbereds för skolstarten genom ett lekfullt lärande och mycket social träning. I brukarenkäten har resultaten varit över kommunsnittet och även ökat för varje år. Från att tidigare inte fyllt antalet platser i förskoleklass så har Fyren tvingats tacka nej till förstahandssökanden, trots att man erbjudit fler barn plats."

Hemtjänsten Västra var nominerad med motiveringen:

"Hemtjänsten Västra har inlett ett kvalitetsutvecklingsarbete. Framgångsfaktorerna för verksamheten är personalens höga utbildningsnivå, låg personalomsättning. Genom bl.a. spegling varje morgonpass och kvällspass säkerställs ett gott bemötande och bättre omhändertagande. Brukarundersökningen visar de högsta värdena av samtliga enheter inom hemtjänsten."

Plan- och bygglovsenheten var nominerad med motiveringen:

"Bygglovsenheten hade under de senaste åren genomgått en turbulent tid. Kvalitetsarbetet är i sin linda. Goda resultat har börjat skönjas. Plan och bygglovenheten har lyckats vända en negativ utveckling, ökat kundnöjdheten och rättssäkerheten samt minskat handläggningstiden. Enhetens styrka är det goda arbetsklimatet och den höga ambitionen hos alla medarbetare. Enheten leds av en bra chef som ger frihet under ansvar."


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-11-13