Tyck till om tyreso.se

Utveckling och utmaningar väntar nästa år

Publicerad den: 2015-11-29

– Mandatperiodens höga ambitioner kvarstår, men det är många utmaningar på vägen, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl om budgeten för 2016.

Tyresö View
Stadsparken i centrala Tyresö har fått stora lekytor, planteringar och plats för uteserveringar. Nästa år blir det fler satsningar på parker och grönområden i Tyresö. Foto: Lars Ternblad.

Kommunplanen innehåller fem strategiska målområden som gäller för hela mandatperioden. Tillsammans ska de föra oss mot visionen: att vara den attraktivaste kommunen i regionen år 2030.

Fredrik Saweståhl– Vi kan redan glädjas åt att Tyresöborna är nöjda med kommunen och våra verksamheter, och rekommenderar andra att flytta hit, säger Fredrik Saweståhl.

– Kommunen fungerar väl, och vi kan erbjuda medborgarna en bred valfrihet. Både våra egna och privata kommunfinansierade verksamheter håller hög kvalitet, vilket vi kan vara stolta över, säger han och nämner de fortsatt förbättrade resultaten i grundskolan som ett särskilt gott
exempel:

– Nu har vi nått målet att vara bland de 50 bästa skolkommunerna, men ska arbeta hårt för att skolresultaten ska fortsätta att utvecklas så att vi hamnar i den absoluta toppen.

Koll på ekonomin

Tyresö är en attraktiv boendeort och växer snabbt, men skatteintäkterna växer inte så snabbt som man skulle önska. Även om sysselsättningsgraden i Tyresö är god, bättre än i länet i stort, medför skatteutjämningssystemet att även Tyresö drabbas av att tillväxttakten i Sverige är lägre än önskat.

– Vi måste hålla god ordning och vända på slantarna så att vi får ut maximalt av tillgängliga resurser, säger Fredrik Saweståhl och medger att det ibland krävs tuffa prioriteringar. Tillväxten för med sig att fler utnyttjar den kommunala servicen och det krävs stora investeringar i nya förskolor, skolor, omsorgsboenden och äldreboenden.

Förutom på brist på lokaler är det också i hela regionen ont om förskollärare, lärare, socialsekreterare och planarkitekter för att nämna några yrkesgrupper. Fredrik Saweståhl betonar att det är viktigt att kommunen fokuserar ännu mer på att vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna är delaktiga och får utvecklas.

Fler nya Tyresöbor

Flyktingtillströmningen är en annan utmaning och Tyresö måste ha beredskap för att ta emot fler.
Utmaningen är att hitta bostäder, lokaler och personal. Kostnaderna får kommunen ersättning för.

– Tyresöbornas engagemang har varit fantastiskt. Vi känner stor tacksamhet till alla som ställer upp för ensamkommande barn och med volontärsarbete – och för generositeten när det var insamling, säger Fredrik Saweståhl.

Fler bostäder och parker – och mer skyddad natur

Planeringen av den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum fortsätter och nästa år sker infrastrukturarbete som möjliggör byggstart 2017.

Centrumutvecklingen i Trollbäcken fortsätter och kommundelen ska få fler parker och grönområden.

– Samrådet kring Tyresös nya översiktsplan gav en god inblick i hur Tyresöborna vill se framtidens Tyresö. Ett utvecklat förslag till översiktsplan ska vara klar för granskning till sommaren. Målet är hållbar tillväxt där grönområden värnas och förstärks. Fler naturområden ska skyddas och en process för att skapa ett naturreservat vid Telegrafberget ska påbörjas, säger Fredrik Saweståhl.

Ett urval av prioriteringar för 2016:

  • Fortsatt starkt fokus på lärartäthet i förskola och skola.
  • Planeringen för nybyggnationer av förskolor och skolor fortsätter.
  • Planeringen för tre nya äldreboenden fortsätter..
  • Tre nya omsorgsboenden öppnar.
  • Matresan fortsätter, en nytillsatt gastronomisk chef ska säkerställa att matkvaliteten höjs även på förskolor, på äldreboenden och inom kommunala hemtjänsten.
  • Infrastrukturutbyggnaden i Östra Tyresö fortsätter i högt tempo. En medborgardialog kring utveckling av delarna öster från Trinntorp ska starta. 
  • Framkomligheten på Tyresövägen förbättras. Kraftledningen ska grävas ner så att rondellen vid Petterboda kan byggas om.
  • Samarbete med grannkommunerna kring Skrubba intensifieras. Önskan är att där kunna förlägga brandstationen, nya idrottsanläggningar och företagsområden.

Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-01-14

Högermeny

Skattekollen

Skattekollen

Skattekollen

Räkna ut exakt hur dina skattepengar fördelas bland kommunens verksamheter.  
Till skattekollen