Tyck till om tyreso.se

Medborgarundersökning 2016

Årets medborgarundersökning visar att Tyresöborna är nöjda med sin kommun. Tyresö är en bra plats att bo och leva på, kommunens verksamheter får gott betyg och informationen är god. Däremot vill många kunna få påverka mer.

Under hösten 2016 genomförde kommunen med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) en undersökning bland 1 200 invånare på temat "Vad tycker du om Tyresö kommun?"

Undersökningen innehåller tre delar:

  • Hur nöjd är du med kommunen som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker du om kommunens verksamheter?
  • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i kommunen? 

Betyget kan variera från 0 till 100, ju högre värde desto bättre. Betyg under 40 kan betraktas som underkända. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. 

- Det här är en av många undersökningar som visar att vi levererar god kvalitet till medborgarna även nu när tillväxten är stark. Vi arbetar målmedvetet med att utveckla oss och våra engagerade medarbetare bidrar med ständiga förbättringar, säger kommundirektör Bo Renman.


Tyresö - en kommun att rekommendera
Nöjd- Region- Index (NRI)  anger hur bra en kommun är att bo och leva i. NRI för Tyresö blev 70 år 2016. vilket kan jämföras med 71 år 2014. Snittet för samtliga deltagande kommuner 2016 är 60.

Tyresö har fått ett betyg som är högre än genomsnittet för alla faktorer som rör kommunen som en plats att bo och leva på. De enda undantagen är utbildnings- och arbetsmöjligheter där resultaten är i nivå med snittet.

Högst betyg fick faktorerna kommunikationer (69) och kommersiellt utbud (70). Lägst betyg fick faktorn arbetsmöjligheter (56).

79 procent av de svarande skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tyresö.


Gott betyg till kommunens verksamheter 
Omdömena om  kommunens verksamheter sammanfattas i ett Nöjd- Medborgar- Index (NMI). NMI för Tyresö blev 59 år 2016, vilket kan jämföras med 61 år 2014. Genomsnittet på NMI för samtliga deltagande kommuner 2016 blev 54.

De verksamheter som fått högst betyg i Tyresö kommun är vatten och avlopp (83) och räddningstjänst (76). Lägst betyg fick verksamheterna stöd för utsatta personer (47), gymnasieskolan (47) och äldreomsorgen (47).

Jämfört med övriga kommuner är resultatet högre på områdena idrotts- och motionsanläggningar, gator och vägar, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp. Övriga områden har ett betygsindex som är i nivå med genomsnittet för deltagande kommuner.

Männen som svarat är i allmänhet mer positiva än kvinnorna inom flera områden, bland annat gång- och cykelvägar och vatten och avlopp. 

 Medborgarnas bedömning av bemötandet och servicen de får av tjänstemän och annan personal inom kommunen har ett indexvärde som är högre än genomsnittsindex för deltagande kommuner.

Inom några områden är det fler än hälften av de svarande som inte har någon åsikt på ett eller flera frågeställningar. De tre verksamheter där flest medborgare inte har någon åsikt är inom:

  • Bemötande och tillgänglighet (hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre chefer?)
  • Stöd för utsatta personer (vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen)
  • Kultur (vad tror eller tycker du om teaterföreställningar och konserter) 


Medborgarna om sitt inflytande i Tyresö kommun
Nöjd- Inflytande- Index (NII) blev 47 för Tyresö, vilket kan jämföras med 45 år 2014. Det är bättre än genomsnittsindex för samtliga deltagande kommuner 2016, genomsnittsindex är 40.

Den faktor som fått högst betyg i Tyresö är information (60). Lägst betyg fick faktorn påverkan (43). Tyresö har högre betyg än genomsnittet på områdena kontakt och information. Resultat för faktorerna påverkan och förtroende är i nivå med genomsnittet för deltagande kommuner 2016.

Många invånare ger möjligheten att påverka politiska beslut och kommunala verksamheter ett förhållandevis lågt betyg, men när det gäller påverkan svarade nästan hälften att de inte hade någon uppfattning i frågan. Även vad gäller kontaktmöjligheter är det många - två av tre- som inte har någon uppfattning i frågan.

Om undersökningen 
Detta är den sjunde medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört i Tyresö sedan 2005. Hösten 2010 genomfördes en helhetsöversyn som påverkar jämförbarheten med tidigare undersökningar. 

SCB utförde hösten 2016 samma medborgarundersökning i 81 kommuner spridda över hela landet. I Tyresö blev svarsfrekvensen 40 procent, något lägre än genomsnittet för de deltagande kommunerna som var 42 procent. Svarsfrekvensen är högre för kvinnor än för män och låg för de två yngsta åldersgrupperna; 18-24 år och 25-34 år.

Fler undersökningar genomfördes under våren och jämförelser görs med samtliga 136 deltagande kommuner 2016.  


Publicerad av: sandra.rosendahl@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Kvalitetschef
Catrin Ullbrand
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar