Tyck till om tyreso.se

Stort och viktigt att klubba framtida utvecklingen

Publicerad den: 2016-11-24

Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M), ser fram emot 2017. Inte minst för att kommunens nya översiktsplan ska klubbas innan sommaren och att arbetet med att förverkliga planens mål sedan kan börja.

Järnet 7Nära Tyresö centrum vid Bollmora allé planeras det 270 nya bostäder i kvarteret Järnet 7. Området ska ha grön design, med bland annat gröna tak och odlings­möjligheter. Illustration: Sjögren arkitekter/Semrén & Månsson.

– Det är en stor sak att ta beslut om översiktsplanen som engagerat så många Tyresöbor som bidragit med idéer, förslag och synpunkter. Varefter planen förverkligas så stärker vi Tyresös attraktionskraft som en kommun att leva, bo och vara företagare i. Fram till 2035 skapar vi fler bra boenden, samtidigt som vi värnar naturen och stärker viktiga gröna stråk. Alla Tyresöbor har ett par hundra meter till natur, en park eller ett naturområde. Det ska vi värna, säger Fredrik Saweståhl.

Som ett exempel nämner han Trollbäcken där det redan påbörjats ett arbete med att skapa fler små parker.

Stärkt service

Om 20 år beräknas invånarantalet i Tyresö ha tagit ett rejält kliv från dagens drygt 46 000 och passerat 60 000. Fler Tyresöbor kräver utbyggd service och stora investeringar i skolor, äldreboenden, kultur och fritid. Det är därför viktigt att använda varenda skattekrona så effektivt som möjligt, påpekar Fredrik Saweståhl. Detta särskilt då ambitionen är att kunna höja kvaliteten på service, skola och äldreomsorg.

– Vi har en positiv utveckling inom skolan. Från att ha varit en tämligen medioker skolkommun har vi nu klättrat till plats 49 av 290. Vi har fokus på kunskap, bra lärare och skolledare och vi ska ställa höga förväntningar på eleverna, säger Saweståhl.

Äldreomsorgen får också ett lyft då Tyresö, som första kommun i landet, Silviacertifierar alla vård- och omsorgsboenden i kommunen, kommunala såväl som privata. Silviacertifieringen innebär att all personal genomgår en utbildning i demensvård och bemötande. De som har kommunal hemtjänst eller bor på
ett kommunalt vård- och omsorgsboende kommer också få se ett lyft i matkvalitén under 2017, lovar Fredrik Saweståhl.

Ett gott mottagande av nyanlända

En av årets och kommande års utmaningar är att hjälpa till att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige. En initial svårighet är att hitta bostäder. Under åren har Tyresö varit en av de kommuner som lyckats bäst med att integrera nyanlända. Utmaningen är nu att kunna skala upp arbetet för att möta den ökade inflyttningen.

– Kortsiktigt är det en stor påfrestning att möta den nya bosättningslagen och hitta bostäder till alla som vi förväntas ta emot. Långsiktigt tror jag att de nyanlända, genom en god integration, bidrar till en positiv tillväxt och blir en viktig tillgång i samhället, säger Fredrik Saweståhl.

Det goda företagsklimatet i Tyresö är en bra grund både när det gäller arbetstillfällen och samarbeten med vuxenutbildningen. I år tog Tyresö ett rejält kliv i rankingen över kommuners företagsklimat och ligger nu på plats 18 av 290.

– Det är med glädje jag kan konstatera att vi nu fått ett kvitto på ett par års arbete med att förenkla och förbättra förutsättningarna för företagande, säger Fredrik Saweståhl.

DETTA HÄNDER 2017: Planerade större projekt

• Norra Tyresö centrum – bostadshusen i den första etappen börjar byggas 2017.
• Wättinge. Dialogen kring det framtida bostadsområdet Wättingebacken fortsätter. Om 15 år beräknas området stå klart.
• Trollbäcken – ett nytt äldreboende och ny skola med idrottshall byggs i Fornudden för att möta Trollbäckenbornas behov
av fler vård- och omsorgsplatser och fler högstadieplatser. Kommunen tittar också på möjligheten att förverkliga egna hem-föreningens vision om fler bostäder längs Vendelsövägen.
• Tyresö Strand – Tyresö bostäder bygger hyresrätter på Maria Sofias väg. Ett 55+-boende byggs på Apelvägen. En ny etapp av Trädgårdsstaden börjar planeras 2019–2020. Målet är att även bygga ett äldreboende och inrätta en vårdcentral (det senare är dock landstingets ansvar).
• Tyresövägen – fokus på framkomlighet där som ett första steg rondellen vid Petterboda byggs om 2017–208.
• Östra Tyresö – fortsatt stora investeringar i infrastruktur. För att påskynda arbetet med att kunna ge större byggrätter inleds en dialog med fastighetsägarna om modell för utbyggnaden. Om endast vatten och avlopp, inte vägar och infrastruktur, byggs ut så går det fortare och blir billigare för både fastighetsägarna och kommunens samtliga skattebetalare.

Anita Mattsson (S), hur ser ert budgetförslag för 2017 ut?

Anita Mattsson– Vi socialdemokrater vill ha ett jämlikt samhälle som ger alla möjlighet att nå sina mål. Skolan ska kunna kompensera för att barn har olika förutsättningar. Det är bra för oss alla om det går bra för grannens barn i skolan. Utvecklingen vi ser i Tyresö är ökade barngrupper i förskolan och ökade klyftor i skolan. Anledningen är åratal av underfinansiering av skolan. Tack vare en socialdemokratiskt ledd regering kommer nu stora statsbidrag som gör det möjligt för alliansen i Tyresö att i viss mån kompensera förskolor och skolor för löneökningar. Den enda lokala prioriteringen som gjorts av alliansen 2017 är på förskolan. Välkommet givetvis, men efter år av besparingar är det otillräckligt. Vi föreslår därför kraftiga satsningar genom fler pedagoger och mindre barngrupper. Vi föreslår också kompensatoriska insatser för att alla barn ska kunna nå sina mål, oavsett bakgrund.

– 25 000 personer köar till Tyresö Bostäder. Vi vill stoppa utförsäljningen och istället öka antalet hyresrätter, så att unga (och andra) kan få eget boende.

– Vi lägger också stort fokus på våra äldre. Att erbjuda pensionärer kostnadsfria lokaler på dagtid leder till bättre gemenskap och hälsa. Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas samtidigt som vi möter ökade behov av vård, omsorg och personal. Antalet äldreboenden måste öka mer, för att äldre ska slippa flytta från kommunen mot sin vilja.

– Vi föreslår ett antal besparingar, främst på central förvaltning, som utökat markant. Detta täcker bara en del av de reella sanningar som krävs. Vi föreslår också en skattehöjning om 15 öre som ska öronmärkas till skolan och förskolan. Vi vill också underhålla befintliga skolor istället för att riva och bygga nytt. Det ger mer pengar till verksamheten.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-28