Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 26 januari

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker torsdagen den 2 februari 2017. 

Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn.

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden


Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitterades för vidare behandling med stöd av kommunallagens regler om minoritetsåterremiss.
Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Stadsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 – 16 februari 2016. Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.


Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige


Kommunfullmäktiges beslut
-        Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.Redovisning av pågående motioner

 

Kommunfullmäktiges beslut

-        Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallagen (1991:900) framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning inklusive de motioner som passerat beredningstiden på ett år (bilaga).
Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor


Kommunfullmäktiges beslut
-        Motionen avslås.
Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion inom barn- och utbildningsnämndens område som rör tillämpning av skollagen vid godkännande av enskild huvudman för förskola (skollagen 2 kap.7 § 2). I motionen föreslås att kommunen ska utreda om regler ska införas om förnyat godkännande för verksamhet om betydande aktieöverlåtelse har skett.

Motionen remitterades till kommunjuristen som tog fram förslag till svar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 8 september 2016 återremitterades ärendet, via minoritetsåterremiss, för behandling även i barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 


Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov

 

Kommunfullmäktiges beslut
-        Ärendet återremitterades för vidare behandling med stöd av kommunallagens regler om minoritetsåterremiss.
Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung (MP) har i maj 2016 lämnat in en motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:

 - att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

Svar på motion om demokrati - en rättighet för alla


Kommunfullmäktiges beslut

-        Motionen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Pål Keusch (S), Sara Granestrand (S), Kjell Andersson (S) och Eija Räty (S) har väckt motionen ”Demokrati - en rättighet för alla” vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september 2016. Motionärerna föreslår att kommunen i god tid inför nästa val undersöker olika sätt att öka valdeltagandet i de områden som hade ett röstdeltagande under 80 procent i det senaste valet 2014.

Motionen remitterades till beredningen för medborgardialog och mångfald som har berett ärendet.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.                                                                                             


Publicerad av: paivi.sandholm@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-27

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.