Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 25 februari

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker torsdagen den 7 mars 2016. 

Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 

Förändring av föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet Svar på motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna flyttas upp i föredragningsordningen och behandlas efter ärendet Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2016 före övriga motioner.

Beskrivning av ärendet
Nina Dahl (MP) som tillsammans med Lilian Nylinder (MP) har lämnat in motionen om att stävja näthat och mobbning kommer att avsäga sig sitt förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige under ärendet Avsägelser och fyllnadsval. Miljöpartiet har därför önskat att ärendet Svar på motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna flyttas upp i föredragningsordningen i syfte att ärendet ska hinna behandlas under detta möte.

Presidiet för kommunfullmäktige föreslår att ärendet Svar på motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna flyttas upp i föredragningsordningen och behandlas före övriga motioner efter ärendet Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2016.

 

Fördelning av tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen

Kommunfullmäktige beslutar att extra medel för ökade flyktingkostnader fördelas enligt följande:

 • 1,7 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom socialnämnden
 • 1,0 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom kommunstyrelsen
 • 2,5 miljoner till verksamhetsområde grundskola,
 • samt 2,5 miljoner till verksamhetsområde gymnasieskola.

Beskrivning av ärendet

Regeringen har beslutat att utbetala ett extra bidrag till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Tyresö kommun har fått totalt 8,3 miljoner kronor som får användas under 2015 och 2016, med lägst 1/13 under 2015 och 12/13 under 2016. Beloppet för 2016 uppgår till 7,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för barn- och utbildningsförvaltningen, utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen tagit fram förslag till hur det extra statsbidraget ska fördelas. Förslaget har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att de extra medlen för ökade flyktingkostnader fördelas enligt följande:

 • 1,7 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom socialnämnden
 • 1,0 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom kommunstyrelsen
 • 2,5 miljoner till verksamhetsområde grundskola,
 • samt 2,5 miljoner till verksamhetsområde gymnasieskola.

 

Kvalitetsprogram för kvarter 2 Norra Tyresö Centrum etapp 1

Kommunfullmäktiges beslutar att godkänna kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 2, enligt markanvisningsavtal antaget av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 146.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1, hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Botrygg Förvaltningsfastigheter AB och markanvisningsavtal tecknades.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 2, enligt markanvisningsavtal antaget av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 146.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har kvalitetsprogrammet uppdaterats vad gäller vissa detaljbeskrivningar av kvaliteter i checklistan samt att redaktionella ändringar gjorts.

 

Kvalitetsprogram för kvarter 5 a Norra Tyresö Centrum etapp 1

Kommunfullmäktiges beslutar att godkänna kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5a, enligt markanvisningsavtal antaget av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 147.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1 hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Strabag för och markanvisningsavtal tecknades. Strabag har sedan överlåtit projektet samt markanvisningsavtal till Riksbyggen, som nu ansvarar för de skyldigheter och rättigheter som avtalades mellan kommunen och Strabag.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5a, enligt markanvisningsavtal antaget av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 147.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har kvalitetsprogrammet uppdaterats vad gäller vissa detaljbeskrivningar av kvaliteter i checklistan, ett lådcykelrum har bytt plats i kvarter 5a samt att redaktionella ändringar gjorts. Överenskommelse har gjorts om att kommunens energiriktlinjer ska följas, vilket har kombinerats med "alternativt ska energiförbrukning i nivå med tävlingsförslag hållas".

 

Kvalitetsprogram för kvarter 5b, Norra Tyresö Centrum etapp 1

Kommunfullmäktiges beslutar att godkänna kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5b, enligt markanvisningsavtal antaget av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 148.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1 hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Småa AB för och markanvisningsavtal tecknades.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5b, enligt markanvisningsavtal antaget av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 148.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har kvalitetsprogrammet uppdaterats vad gäller vissa detaljbeskrivningar av kvaliteter i checklistan samt att redaktionella ändringar gjorts. Överenskommelse har gjorts om att kommunens energiriktlinjer ska följas, vilket har kombinerats med "alternativt ska energiförbrukning i nivå med tävlingsförslag hållas".

 

Antagande av detaljplan Norra Tyresö Centrum etapp 1

Kommunfullmäktiges beslutar att anta detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1. Planen omfattar två kvarter med bostäder och lokaler för centrumändamål, hela Tvärgatan, delar av de nya gatorna Blå gatan och Simvägen, samt två mindre torgytor.

Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 i mars 2014. Planen är den första detaljplaneetappen i förnyelsen av Norra Tyresö Centrum. Planen gör det möjligt att uppföra bebyggelse med bostads- och centrumändamål.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 antas.

 

Tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola

Kommunfullmäktiges beslutar att:

 • 17 miljoner kronor anslås för tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola.
 • Anslaget till verksamhetsområde grundskola höjs med 1,1 miljoner kronor från 2017 som kompensation för ökad driftkostnad.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att bygga tillagningskök i alla skolor. Idag återstår endast Sofiebergs skola. Investeringsutgiften för Sofiebergs tillagningskök har beräknats till ca 15 miljoner kronor. Därtill kommer utgifter för utökad ventilation med ca 2 miljoner kronor. Av tidigare beviljade anslag för byggnation av tillagningskök återstår 10 miljoner, vilket inte räcker. Ytterligare anslag om totalt 9 miljoner krävs för att genomföra byggnationen.

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar ärendet avseende investering samt eventuell justering i driftbudget för politiskt ställningstagande.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att 17 miljoner kronor anslås för tillbyggnad av tillagningskök och utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola samt att anslaget till verksamhetsområde grundskola höjs med 1,1 miljoner kronor från 2017 som kompensation för ökad driftkostnad.

Efter kommunledningsutskottets behandling har en uppgift i tjänsteskrivelsen rättats i sammanfattningen: Av tidigare beviljade anslag för byggnation av tillagningskök återstår 8 miljoner kronor, inte 10 miljoner.

 

Utökning av ventilation vid Bergfotens skola

Kommunfullmäktiges beslutar att 8,5 miljoner kronor anslås för utökning av ventilation vid Bergfotens skola. Den ökade driftkostnaden finansieras inom barn- och utbildningsförvaltningens ram.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelningen planerar att på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen utföra en utökning av ventilationen vid Bergfotens skola för att möjliggöra en kapacitetshöjning med 7 personer per klassrum. Projektet kommer att genomföras under sommaren 2016. Investeringsutgiften är beräknad till ca 8,5 miljoner kronor, och är inte finansierad i befintligt investeringsprogram.

Befogenheten att besluta om utökningar inom beslutad ram ligger inom barn- och utbildningsförvaltningschefens delegation vilket betyder att ett beslut i barn- och utbildningsnämnden inte krävs i det aktuella ärendet.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att 8,5 miljoner kronor anslås för utökning av ventilation vid Bergfotens skola samt att den ökade driftkostnaden finansieras inom barn- och utbildningsförvaltningens ram.

Inköps- och upphandlingspolicy

Kommunfullmäktiges beslutar att anta inköps- och upphandlingspolicyn. Policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8.

Beskrivning av ärendet
Kommunens upphandlingspolicy beslutades 2010 och behöver revideras. Upphandlingsenheten har tagit fram förslag till inköps- och upphandlingspolicy till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, vilken föreslås ersätta upphandlingspolicyn som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta inköps- och upphandlingspolicyn samt att policyn ska ersätta tidigare upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8. Nu gällande upphandlingspolicy har bifogats ärendet för kännedom sedan kommunledningsutskottets sammanträde.

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2016

Kommunfullmäktiges beslutar att notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 33 december 2015 (bilaga).

 

 


MOTIONER

 

Svar på motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna

Kommunfullmäktiges beslutar att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att stävja näthat och mobbning till kommunfullmäktige. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i ordförandeutlåtandet.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

 

Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Kommunfullmäktiges beslutar att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:

 • styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
 • kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.


Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Kommunfullmäktiges beslutar att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om årets pedagog

Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet med hänvisning till att samtliga motionärer inte är på plats. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Kommunfullmäktiges beslutar att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för Vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.


Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet med hänvisning till att samtliga motionärer inte är på plats. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 5 mars 2015 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:

 • ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
 • området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
 • fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan.
 • åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om kulturlyft i skolan

Kommunfullmäktiges beslutar att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 16 april 2015. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 23 september och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet med hänvisning till att samtliga motionärer inte är på plats. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. I motionen föreslås att:

 • kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi,
 • kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar,
 • arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra och tredje att-satserna anses besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

 

Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Kommunfullmäktiges beslutar att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse- Sverige. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att:

 • uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående,
 • återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

 

Svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering

Kommunfullmäktiges beslutar att:

 • Motionens första och andra att-satser avslås.
 • Motionens fjärde att-sats bifalls.
 • Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:

 • att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
 • att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
 • att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
 • att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
 • att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun. Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare behandling av ärendet.

Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-2016.
Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag.

Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att:

 • Motionens första och andra att-satser avslås.
 • Motionens fjärde att-sats bifalls.
 • Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade

 

Svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan

Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) har i november 2014 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn ska få rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. I motionen föreslås att Tyresö kommun ändrar sina riktlinjer för kommunala förskolor så att rätt till minst 30 timmar per vecka ges till barn till föräldralediga och arbetslösa.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har i december 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kunskap och stärkt profilering. I motionen förslås att:

 • De förslag till höjd kunskapsnivå som redovisas i motionen utreds vidare och att verksamheterna bereds möjlighet att yttra sig över dessa.
 • Tyresö som en del av utökade ambitioner för måluppfyllelse prövar ökad undervisningstid vid utvalda verksamheter i enlighet med motionens förslag.
 • Barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige antar en strategi för utveckling av profilklasser.
 • Barn- och utbildningsnämnden och chefen för förvaltningen som en del av en strategi för att stärka profilklasserna i Tyresö tillsätter en rektor med ansvar för verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen i februari 2015. Förslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige var att avslå motionen.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet i september 2015 och beslutade att återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss för ytterligare beredning.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen igen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

 

Svar på motion om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö

 Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde. 

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen föreslås att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för så kallad grön rehabilitering.

Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Nämnderna och utskottet har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:

 • att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,
 • att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunfullmäktige återremitterade frågan 2015-01-15 och barn- och utbildningsnämnden kompletterade sitt svar 2015-11-18 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö

Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna

Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, vars arbete är inriktat på utsläppningsminskning av växthusgaser.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Förslaget till beslut i detta ärende baseras på att Klimatkommunerna har ett smalt fokus på sitt miljöarbete.

Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010 års klimatstrategi, och därmed ytterligare skärpa kommunens klimat- och energimål och åtgärder, så täcker dessa Klimatkommunernas fokusområden.


Svar på motion om utveckling för Trinntorp

Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion den 21 oktober 2015 om att Tyresö kommun i etappindelningen för utbyggnad av infrastruktur samt i översiktsplanen ska planera för en tätare bebyggelse för delar av Trinntorp.

En tätare bebyggelse vid Trinntorp skapar möjligheter för närservice för de boende på Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att uppfylla målet i kommunplanen om att "Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar".

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Motionens förslag ligger i linje med det arbete stadsbyggnadsförvaltningen gör utifrån uppdraget att ta fram en ny översiktsplan.

 

Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö

Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående Handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset.

Kommunledningskontoret har besvarat motionen och ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet 2015-02-05 och beslöt då att remittera motionen till företagarorganisationerna. Organisationen Företagarna har svarat muntligt och är positiva till att ett fristående handelshus etableras i kommunen. Affärsnätverket BNI har inte lämnat något yttrande.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet på nytt och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd

Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om vikten av ett förstärkt löpande underhåll av yttre miljö vid kommunens fastighetsbestånd för att Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. I motionen föreslås att fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att snarast vidta åtgärder för det akuta behovet av upprustning och för förstärkt kontinuerligt underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.

Motionen remitterades till fastighetsavdelningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen vilka föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om Fairtrade city

Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade City med målsättning att söka certifiering.

Kommunkansliet har tillsammans med näringslivschefen utrett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 


Publicerad av: rebecca.berlin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-12-16

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.