Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 19 maj

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker onsdagen den 26 maj 2016. 

Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Tillförordnad ordförande och vice ordförande i socialnämnden under perioden 1 september-30 november 2016

Kommunfullmäktige beslutar att Anna Lund (KD) utses till tillförordnad ordförande för socialnämnden under perioden 1 september – 30 november 2016 och Peter Freij (M) utses till tillförordnad 1:e vice ordförande för socialnämnden under perioden 1 september – 30 november 2016.

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt att vara föräldralediga enligt 6 § i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Om ledigheten överstiger en månad ska en ersättare kallas in. Arvodet minskas i motsvarande mån. Ersättaren får årsarvode för den period som ersättaren tjänstgör i den föräldralediges ställe. Ersättaren ska godkännas av kommunfullmäktige.

Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) har ansökt om föräldraledighet för perioden 1 september – 30 november 2016. 

 

Godkännande av marköverlåtelseavtal för Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Marköverlåtelseavtal avseende Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Pengarna från markförsäljningen ska användas till miljöstärkande åtgärder exempelvis dagvattendammar. (tillägg från KS)

Detaljplan för Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 har upprättats och förväntas antas i kommunfullmäktige 19 maj 2016. Detaljplaneförslaget möjliggör för en utökning av verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 genom att allmän platsmark i anslutning till fastigheten planläggs för industriändamål (av icke störande karaktär). Fastigheten gränsar till Petterboda parkstråk och omges av skog som fungerar som grön buffert mellan Petterboda verksamhetsområde och Petterboda parkstråk.

För att genomföra detaljplanen har ett marköverlåtelseavtal upprättats.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att marköverlåtelseavtalet avseende Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

 

Beslut om antagande gällande ny detaljplan för fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1.

Ägaren till fastigheten Lastbilen 7 i Petterboda industriområde inkom i december 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att köpa till kommunal mark öster om fastigheten med avsikt att bygga ut befintlig verksamhet. Verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 bedrivs av Montage Consult Produktions AB och innebär tillverkning av stålkonstruktioner och metallkomponenter till bygg- och industriföretag.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 12 augusti 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggandsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för industriverksamhet inom fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1. Detaljplanen har upprättas enligt plan-och bygglagen, PBL (2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med standardförfarande. Samråd för planförslaget ägde rum 19 januari – 9 februari, men förlängdes på begäran till den 15 februari. Under samrådstiden inkom 13 yttranden, varav ett under den förlängda samrådstiden.

Länsstyrelsen inkom med en synpunkt gällande val av planförfarande vilket har lett till en ändring från begränsat standardförfarande till standardförfarande. I övrigt har inga ändringar gjorts efter samrådet. Planförslaget ställdes ut för granskning 3 mars – 25 mars 2016. Totalt inkom 6 yttranden, varav ett med synpunkter och två med erinran. Efter granskningen har stycket om dagvatten i planbeskrivningen förtydligats.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 antas.

 

Godkännande av marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1

– Ärendet utgår 

 

Beslut om antagande gällande ny detaljplan för Kryddvägen etapp 1, del av fastigheten Näsby 4:1469

– Ärendet utgår

 

Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015

Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 och bevlijar ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 noteras och att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015

Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 och bevliljar ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 noteras och att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

 

Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015

Kommunfullmäktige beslutar att notera rsredovisningen för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 och att förbundsdirektionen och beviljar de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 noteras och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser. 

 

 


MOTIONER

Svar på motion om att öppna ett ”Sportotek” i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.

 

Svar på motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, vars arbete är inriktat på utsläppningsminskning av växthusgaser.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Förslaget till beslut i detta ärende baseras på att Klimatkommunerna har ett smalt fokus på sitt miljöarbete. Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010 års klimatstrategi, och därmed ytterligare skärpa kommunens klimat- och energimål och åtgärder, så täcker dessa Klimatkommunernas fokusområden.

 

Svar på motion om utveckling för Trinntorp

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Anita Mattsson (S) och Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion den 21 oktober 2015 om att Tyresö kommun i ettappindelningen för utbyggnad av infrastruktur samt i översiktsplanen ska planera för en tätare bebyggelse för delar av Trinntorp.

En tätare bebyggelse vid Trinntorp skapar möjligheter för närservice för de boende på Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att uppfylla målet i kommunplanen om att ”Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar”.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Motionens förslag ligger i linje med det arbete Stadsbyggnadsförvaltningen gör utifrån uppdraget att ta fram en ny översiktsplan.

 

Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar aatt motionen anses besvarad.

Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående Handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset.

Kommunledningskontoret har besvarat motionen och ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet 2015-02-05 och beslöt då att remittera motionen till företagarorganisationerna. Organisationen Företagarna har svarat muntligt och är positiva till att ett fristående handelshus etableras i kommunen. Affärsnätverket BNI har inte lämnat något yttrande.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet på nytt och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om vikten av ett förstärkt löpande underhåll av yttre miljö vid kommunens fastighetsbestånd för att Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. I motionen föreslås att fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att snarast vidta åtgärder för det akuta behovet av upprustning och för förstärkt kontinuerligt underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.

Motionen remitterades till fastighetsavdelningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen vilka föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om Fairtrade city

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade City med målsättning att söka certifiering.

Kommunkansliet har tillsammans med näringslivschefen utrett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

 

Svar på motion om fler bostäder och integration på samma gång

Kommunfullmäktige beslutar att: 

  1. Att-sats 1 anses besvarad.
  2. Att-sats 2 avslås.
  3. Att-sats 3 anses besvarad.

Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om fler bostäder och integration på samma gång. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att:

  • Skyndsamt redovisa åtgärder som möter kraven för boende för nyanlända i närtid.
  • Vidta åtgärder för att öka utbudet av bostäder för flyktingmottagande som enskilda fastighetsägare kan erbjuda i villor eller i form av nybyggnationer på de egna tomterna.
  • Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underlag för ovan lösning.

Miljö -och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att att-sats 1 och 3 ska anses besvarade och att att-sats 2 ska avslås.

 

Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna, lämnade in en motion den 22 oktober 2015 om att Tyresö kommun bör skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling. I motionen föreslås att det införs kvantitativa mål för hur mycket cyklingen i Tyresö ska öka samt att cykelplanen revideras med skärpta ambitioner enligt förslag i motionen.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar där det framgår att motionens förslag ligger i linje med det arbete förvaltningen gör och har som ambition att utveckla. Motionens förslag stämmer även väl med den ambition som anges i kommunplanen och förvaltningens pågående uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om ätbar park i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Marie Åkesdotter, Miljöpartiet de gröna, och Marcus Obligado, Vänsterpartiet, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 december 2015 om att Tyresö kommun på lämplig plats bör anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka och äta frukt, bär och grönsaker. 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

Svar på motion om skönhetsråd

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Anders Wickberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö. 

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald. Samtliga organ samt kommunstyrelsen föreslår efter att ha behandlat motionen att motionen avslås.

 

Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett komande sammanträde. 

Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Rickard Svensson från Miljöpartiet lämnade in en motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort.

Motionen remitterades till socialnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2013 via minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för komplettering.

Socialnämnden kompletterade sitt svar på motionen den 24 februari 2016 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

 

Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett komande sammanträde. 

Marcus Obligado (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 26 november 2015. Motionären föreslår att Tyresö kommun ska upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda ska erbjudas utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen.

Motionen remitterades till Tyresö kommuns brottsförebyggare för besvarande. Brottsförebyggaren svarar i bifogad tjänsteskrivelse att arbete påbörjades under år 2015 med att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till planen under hösten år 2016. Motionen föreslås anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.


Publicerad av: rebecca.berlin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-01

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.