Tyck till om tyreso.se

Snabbprotokoll 16 juni

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

Innehållet kan komma att justeras till det slutgiltiga och mer omfattande protokollet. Besluten äger laga kraft först 21 dagar efter att anslag med bevis om justerat protokoll satts upp på kommunens anslagstavla.

Utöver punkterna nedan tar kommunfullmäktige även emot eventuella nya motioner och interpellationer samt behandlar de interpellationer och frågor som mottagarna är förberedda att besvara. Dessa redovisas i det slutgiltiga protokollet.

Det slutgiltiga protokollet publiceras på Insyn efter att det är justerat (länk till Insyn finns i rutan Insyn i politiken). Justering sker onsdagen den 22 juni 2016. 

Ärendelistan och handlingar hittar du på Insyn

 


KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2016

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2016 (bilaga).

Delårsbokslut för Tyresö kommun per april 2016

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2016 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016.
 2. Uppmana barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom deras verksamhetsområden.
 3. Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
 4. Omdisponera 9,705 miljoner kronor från verksamhetsområde individ och familjeomsorg till verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning.
 5. Utöka anslaget till verksamhetsområde plan och exploatering med 4 miljoner kr.
 6. Utöka investeringsprogrammet med 4,5 miljoner kronor för ökade kostnader för ombyggnad av löparbanor vid Trollbäckens IP. Utgiften beräknas kunna finansieras genom omprioritering av andra investeringar.

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2016 samt prognos för resultatet helåret 2016, se bifogad rapport. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige framgår av tjänsteskrivelsen.

Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +49,9 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +19,4 miljoner, och resultatmålet för 2016 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet. 

 

Revidering av plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa 2017

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan. Taxan gäller från och med 1 augusti 2016.

 

Den 18 april 2016 behandlade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet revidering av plan- och bygglovstaxan inför nästkommande år gällde taxeringändringar för beställning av nybyggnadskartor. Den 18 maj behandlades ärendet på nytt i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med förslag om att revidera taxan även för beställning av utstakning och lägeskontroll.


Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att revideringar görs i mät- och karttaxan inom plan- och bygglovstaxan för beställning av nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll (tabell 23, 24, 25) samt att revideringarna börjar gälla från och med den 1 augusti 2016. Detta bedöms motverka att mät- och kartenheten går med ekonomisk förlust för till exempel beställning av endast grovutstakning eller beställning av lägeskontroll av komplementbyggnader.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet. 

 

Förändrad rutin för indexuppräkning av taxor för brandskyddskontroll och sotning

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 1. Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräkna taxorna enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
 2. Beslut enligt punkt ett ska gälla från och med år 2016 och ersätter beslutspunkt fem i fullmäktigebeslut 2014-02-13, § 24.

Förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har den 22 april 2016, § 29 beslutat att föreslå för medlemskommunerna att uppdra åt Sbff att från och med 2016 fortlöpande justera den årliga uppräkningen av taxa för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor enligt ett ”sotningsindex” som varje år fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Genom ett fatta ett fullmäktigebeslut om uppräkningen kan Sbff själv årligen indexjustera såsom verkställighet enligt det av medlemskommunerna fastställda principbeslutet för indexuppräkning.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår att fullmäktige bifaller Sbff:s begäran om förändrad rutin för årlig uppräkning av taxan.  De nya rutinerna kommer att medföra en betydande förenkling för Sbff.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet. 

 

Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,50 kronor per skattekrona,
 2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
 3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020,
 4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
 5. fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
 6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen,
 7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
 8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som avsatts för flyktingkostnader, totalt 8,5 miljoner kronor i 2017 års budget,
 9. lån får tas upp inom en ram på 1,1 miljarder kronor,
 10. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
 11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
 12. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
 13. fastställa följande taxor som börjar gälla från 1 januari 2017:
  Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Följande avgifter fastställs och indexeras årligen:
  a) Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad
  b) Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991 kr/månad
  c) Korttidsvistelse: 66 kr/dag
  d) Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 000 kr/månad
  – Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
  – Reviderad taxa för renhållningsavgifter
  – Kultur- och fritidsnämndens taxor för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting.
  – Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet och justeras årligen med start 1 januari 2017 och därefter årligen den 1 juli med start den 1 juli 2018.
  – Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning och justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.
 14. fastställa revisorernas budget för 2017 till 1,6 miljoner kronor samt
 15. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.
 16. bifalla yrkande 3 och därmed besluta att införa avgiftsfria trygghetslarm inom äldreomsorgen för biståndsbedömda personer från januari 2017. Kostnadsramen för Verksamhetsområde 5 utökas därmed med 950 000 kronor. Finansieras genom motsvarande sänkning av anslaget till gemensam verksamhet, verksamhetsområde 17.
 17. bifalla yrkande 68 och därmed besluta att öka cykelinvesteringarna för år 2017 och år 2018 för punkten "Cykelplan, utbyggnad av gång- och cykelvägar" - från 4 mkr till 8 mkr, vardera året.
 18. bifalla yrkande 83 och därmed besluta om ett nytt särskilt uppdrag att etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017 samt höja beloppet i investeringsprogrammet år 2017 för punkten "Alby friluftsområde, port till nationalparken" från 250 tkr till 9,2 milj kr i syfte att bygga en gång- och cykelbro över Nyforsviken med tillhörande infartsvägar på båda sidor av bron. 

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2017 och plan för 2018-2020 som ska beslutas i kommunfullmäktige 16 juni 2016, se bifogad tjänsteskrivelse samt kommunplan. 

Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet. 


Publicerad av: rebecca.berlin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-13

Högermeny

Kontakt

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.

Webb-tv

Webb-tv

Webbsändningar från kommunfullmäktige
Sammanträdena sänds direkt i webb-tv här på tyreso.se. Vi lägger ut en länk på startsidan strax innan sammanträdet börjar. Mötena sänds även i Tyresö Närradio.