Tyck till om tyreso.se

De fick Kvalitetspriset 2015

Publicerad den: 2015-11-24

Över 200 personer kom till Tyresö kommuns första kvalitetsdag den 19 november. Förutom utställningar och utbyte av erfarenheter delades Kvalitetspriset ut. Vinnare blev Kunskapsskolan Tyresö.

Kvalitetspriset 2015

Vinnarna av Kvalitetspriset 2015 - Kunskapsskolan. Till vänster rektor Camilla Conradzon, i mitten kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), till höger Christopher Adermark, bitr. rektor.


På Tyresö kvalitetsdag var kommunanställda, politiker och verksamheter som är anlitade av kommunen inbjudna. Kvalitetspriset delas ut till de enheter som uppfyller kriterierna:

  • Medborgarfokus
  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Planering
  • Genomförande
  • Utvärdering och analys
  • Utveckling och förbättring

 

VINNARE:

Kunskapsskolan Tyresö
Kunskapsskolan Tyresö har höga meritvärden och andelen godkända elever är högre än genomsnittet på andra Kunskapsskolor. På skolan finns en tydlig och känd ansvars- och rollfördelning. Varje elev har en personlig handledare som de träffar varje vecka. Den personliga handledaren har ett helhetsansvar för elevens mål och studieresultat och fungerar som en länk till föräldrar, ämneslärare och elevhälsoteamet. Till stöd för all undervisning finns en kunskapsportal där lärare kan hämta material och pedagogiskt stöd. På Kunskapsskolan finns en central pedagogikavdelning som kontinuerligt utvecklar arbetssätten för att anpassa verksamheten efter de senaste rönen inom pedagogiken. Skolan har arbetat medvetet och med god effekt för att minska administrationen och öka lärarnas tid med eleverna.

ANDRA PLATS:

Strandskolan
Strandskolan är en väl fungerande verksamhet med visionen "Vi ger våra barn rötter och vingar". Skolan arbetar ämnesövergripande och har temastudier med klara mål och kvalitetskriterier för respektive årskurs. Undervisningen anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Strandskolan arbetar på ett sätt som främjar inkludering av alla barn oavsett eventuella särskilda behov eller diagnoser. Skolan har en tydlig organisation och lärarna arbetar i arbetslag. Arbetslagsledare har ett tydligt och starkt mandat att leda den pedagogiska verksamheten i respektive arbetslag.

TREDJE PLATS:

Bygglovsenheten
Verksamheten har ett tydligt medborgarfokus i sitt arbete och har under de senaste åren arbetat med att utveckla och förenkla för medborgarna i deras kontakt med myndigheten. Bygglovenheten har satsat på att utveckla det personliga mötet och har arbetat med att förenkla språket. De har en god stämning inom arbetsgruppen med hög arbetsmoral och en klar medvetenhet om betydelsen av bra service till medborgarna.

ÖVRIGA NOMINERADE:

Linnean
De anhöriga är mycket nöjda med bemötande och med omsorgen på Linnean. Arbetet på Linnean utgår från den nationella värdegrunden. Personalen visar ett stort engagemang och intresse för sitt arbete med personer med demenssjukdom och enhetens gäster får en mycket god omsorg. Personalen reflekterar regelbundet.

Förskolan Rotvik
Förskolan är inspirerad av Reggio Emelia-filosofin och ser varje barns unika kompetens. Förskolans vision är "Vi ger våra barn rötter och vingar". Tidigare var Rotvik en genomgångsförskola men de senaste åren har utvecklingen vänt. Förskolan har utvecklat kommunikationen med föräldrarna genom att arbeta med dialogen och feedback. Förskolan arbetar efter en gemensam värdegrund för förskolorna i Strand, vilken de anpassat till sin egen verksamhet.

Förskolan Speldosan
Varje avdelning har fasta aktiviteter som återkommer varje vecka och är anpassade för att passa för barn i olika åldrar. Förskolan Speldosan är certifierad enligt grön flagg och de är ute och leker varje dag oavsett väder. Förskolan har nära till skog och friluftsområden och har en stor och fin gård som ofta används. Speldosan arbetar med ett antal olika verktyg för att för att säkerställa den röda tråden och utveckla verksamheten.

Förskolan Strandpärlan
Strandpärlan är en mycket väl fungerande verksamhet med nöjda föräldrar, barn och medarbetare. Förskolan är inspirerad av Reggio Emelia-filosofin och visionen är "Vi ger våra barn rötter och vingar". Personalen består av en mycket stabil personalgrupp med hög andel förskollärare och barnskötare med lång arbetslivserfarenhet. Förskolan arbetar efter en gemensam värdegrund för förskolorna i Strand, vilken de anpassat till sin egen verksamhet. Trots en överetablering i den delen av kommunen har förskolan kö.

Förskolan Trollebo
Trollebo är en förskola som arbetar efter Reggio Emilia-filosofin. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ. Förskolan har mycket goda resultat på brukarundersökningen. Trollebo är en grön flaggcertifierad förskola sedan 2012. Barnen på Trollebo är ute mycket och de har en nära samverkan med ett äldreboende i närheten.

Tyresö skola
Tyresö skola har visionen "På vetenskaplig grund" och har som enda skola i Tyresö har pojkar lika bra betyg som flickorna. Skolan har goda resultat när det gäller meritvärden, nationella prov och andra kunskapsmätningar. Lärarna på skolan är organiserade i team som följer eleverna under varje stadium. Teamen består av medarbetare som är direkt berörda av eleverna och de utvärderar kontinuerligt sitt arbete i teamen. På Tyresö skola är rektor pedagogisk ledare som har ett nära samarbete med lärarna. Skolan är väl fungerande och har de senaste åren utvecklat samverkan med föräldrarna.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-12-21

Högermeny