Tyck till om tyreso.se

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar jämförelser av stödet till personer med funktionsnedsättning.

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. All verksamhet enligt LSS ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Den enskilde ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över det stöd som ges. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. Socialstyrelsen, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, följer årligen genom Öppna Jämförelser upp hur kommunerna arbetar med att nå intentionerna i LSS. Frågorna handlar bland annat om hur kommunerna arbetar med inflytande, samordning och tillgänglighet. Syftet med undersökningen är att resultatet ska användas för analys och kvalitetsutveckling av verksamheten.

Tyresö har övergripande bra resultat

Tyresö har i jämförelse med andra likvärdiga kommuner övergripande bra resultat. Till exempel när det gäller handläggarnas kompetens, vilket skapar förutsättningar för en rättssäker och kunskapsbaserad verksamhet. Tyresö har förbättrat förutsättningarna för en bra samverkan, både internt och externt, genom att teckna fler överenskommelser. Bland annat BUS-överenskommelse som är en överenskommelse mellan kommunen och landstinget om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Överenskommelsen tydliggör även hur stödet ska samordnas internt inom kommunen. En väg in, som är en myndighetsgemensam mottagning för personer som har behov av samordnat stöd för arbete och studier, har skapat förutsättningar för en bättre samordning med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Tyresö behöver dock vidareutveckla arbetet med att kontinuerligt pröva möjligheter för personer med daglig verksamhet möjlighet till arbete. Tyresö behöver även utveckla samarbetet med landstingets vuxenhabilitering, äldreomsorgen och gällande våld i nära relationer. Att öka tillgängligheten på kommunens hemsida för personer med funktionsnedsättningar är också ett utvecklingsområde.

För att enskildas behov ska tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt är det viktigt att beslutade insatser följs upp. Det är stora variationer mellan kommunerna gällande hur många av besluten som följs upp varje år. Tyresö kommun följer uppskattningsvis upp 50 procent av besluten per år. Det är lägre än snittet bland jämförbara kommuner, där snittet är 62 procent.

Assistansenheten genomförde en brukarundersökning av sin enhet under 2014. Tyresö behöver dock utveckla arbetet med brukarsamverkan. Socialnämnden har uppdragit socialförvaltningen att under året utreda hur brukarnas erfarenheter av verksamheterna kan tillvaratas i kvalitetsarbetet. I utredningen ska det även ingå en plan för systematiskt arbete med brukarundersökningar.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2016-12-16