Tyck till om tyreso.se

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har nu presenterat 2017 års resultat av öppna jämförelser inom socialtjänstens stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS).

Resultaten bygger på en nationell enkätundersökning från 2017. Undersökningen baseras på frågor av ja och nej-karaktär, inte på inrapporterad statistik.

Resultaten visar att Tyresö kommuns interna samordning när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättning har förbättrats sedan föregående år. Det finns till exempel skriftliga rutiner för hur samordning ska ske med äldreomsorg och LSS vuxna som upprättats/reviderats under det senaste året. Resultaten visar samtidigt att Tyresö kommun behöver förbättra den externa samverkan i enskilda ärenden när det gäller stödet till personer med funktionsnedsättning.

Tyresö kommun har delvis använt det strukturerade arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) som stöd vid utredning av den enskildes behov enligt LSS. Det är endast 9 procent av kommunerna som uppger att de använder arbetssättet vid alla utredningar.

Det finns goda och väl fungerande rutiner för personalens agerande vid indikation på våld. Det finns också samlade planer för handläggarnas kompetensutveckling inom LSS för att stärka kunskapsbasen i verksamheten, vilket innebär en förbättring från föregående år. Informationen till enskilde kan däremot förbättras. Endast 6 procent av kommunerna följer upp individer, sammanställer på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla verksamheten. Den systematiska uppföljningen för att förbättra verksamheten är ett utvecklingsområde även i Tyresö kommun. Rutiner för att inte röja skyddade personuppgifter bör uppdateras.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-06-29