Tyck till om tyreso.se

Missbruk och beroende

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har nu presenterat 2017 års resultat av öppna jämförelser inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård.

Resultaten bygger på en nationell enkätundersökning från 2017. Undersökningen baseras på frågor av ja och nej-karaktär, inte på inrapporterad statistik.

Jämförelsen visar att Tyresös missbruks- och beroendevård generellt sett är av god kvalitet. Enligt resultaten har Tyresö mycket god tillgänglighet och lättillgänglig information. Dessutom har kommunen en hög servicenivå i jämförelse med andra kommuner, då brukarnas första personliga besök i regel sker inom tre dagar från första kontakt med socialtjänsten. Servicenivån har förbättrats sedan föregående år.

Den interna samordningen av enskilda ärenden är överlag mycket god, ett resultat som visar en förbättring jämfört med föregående år. Samtidigt finns förbättringspotential inom vissa områden, då aktuella rutiner för samordning med exempelvis äldreomsorgen saknas. Den systematiska uppföljningen för att förbättra verksamheten är i behov av utveckling inom kommunens missbruks- och beroendevård.  Brukarinflytandet fungerar väl på individuell nivå eftersom en genomförandeplan upprättas tillsammans med brukaren. Brukarinflytandet på en mer övergripande nivå kan förbättras. 


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-29