Tyck till om tyreso.se

Vård och omsorg om äldre

För sjunde gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting öppna jämförelser av vården om omsorgen om äldre.

Rapporten ger en bred bild av både vården och omsorgen om äldre. Det finns en stor spridning mellan kommunernas resultat. Variationen kan bero på många olika faktorer, till exempel befolkningens ålderssammansättning, hälsa, de äldres behov och kommunens geografi. Resultaten är från 2016 års undersökning. Några av indikatorerna baseras på Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Rapporten i sin helhet finns att läsa på Socialstyrelsen.se

Hemtjänst
När det gäller äldre som bor i ordinärt boende ligger Tyresö lågt i jämförelse med övriga kommuner avseende bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten. Indikatorn bygger på andel äldre som svarat positivt på tre frågor som berör personalens bemötande och förtroende för personalen samt hur tryggt det känns att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Avseende inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten ligger kommunen dock bra till. Indikatorn bygger på tre frågor som berör om den äldre har inflytande i hur och när hemtjänsten utförs samt om den äldre upplever att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete.

Särskilt boende
Resultatet avseende äldre personer som bor i särskilt boende, så kallat vård- och omsorgsboende för äldre, är för Tyresö generellt ganska lågt. Ett tydligt förbättringsområde är mat och måltidsmiljön där resultaten för Tyresö visar samma tendens som landets övriga kommuner, detta gäller även för boendemiljön generellt. 

 

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har nu presenterat 2017 års resultat av öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre. Resultaten bygger på en nationell enkätundersökning. Undersökningen baseras på frågor av ja och nej-karaktär, inte på inrapporterad statistik.

Resultaten för Tyresö inom vård och omsorg om äldre visar både på styrkor och att det finns områden som kan utvecklas.

Tyresö visar goda resultat i jämförelse med många andra kommuner när det gäller användningen av ett strukturerat arbetssätt vid alla utredningar och uppföljningar för äldre personer boende både i ordinärt och särskilt boende. Det finns även rutiner för hur personalen ska agera i ärenden där det finns indikation på att en äldre utsätts för våld. För personer boende i ordinärt boende kan kommunen erbjuda insatser av multiprofessionella demensteam till personer med demenssjukdom. Nationellt sett är det cirka hälften av kommunerna som kan erbjuda det.

En ny indikator för i år är om kommunerna kan erbjuda enkel fotundersökning till personer med diabetes i särskilt boende vilket rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Enbart 21 procent av landets kommuner kan erbjuda det i dagsläget och är något som i dagsläget inte görs i Tyresö.

Ett annat förbättringsområde är systematisk uppföljning som underlag till verksamhetsutveckling i ordinärt och särskilt boende. Detta innebär att man utvärderar och följer upp hur väl verksamheten tillgodoser enskildas och gruppers behov. Här visar resultaten för Tyresö samma negativa tendens som landets övriga kommuner, sådan uppföljning förekommer enbart i åtta procent av kommunerna i landet.

En av förutsättningarna för kommunernas möjligheter att följa upp beslut på individnivå är hur många äldre personer med insatser varje biståndshandläggare ansvarar för. Här ligger Tyresö, i jämförelse med riket, ganska bra till med 93 personer per handläggare. Totalt sett för riket visar årets undersökning att varje biståndshandläggare ansvarar i genomsnitt för 120 äldre personer. 


Publicerad av: britt-marie.hansson-lahdet@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-29