Tyck till om tyreso.se

Vård och omsorg

För femte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting öppna jämförelser av vården om omsorgen om äldre.

Rapporten ger en bred bild av både vården och omsorgen om äldre. Det finns en stor spridning mellan kommunernas resultat. Variationen kan bero på många olika faktorer, till exempel befolkningens ålderssammansättning, hälsa, de äldres behov och kommunens geografi.

Hemtjänst

Resultaten för Tyresö kommun är generellt ganska bra. Antalet brukare när det gäller hänsyn till åsikter och önskemål samt möjlighet att påverka tider har ökat sedan föregående år. Det gäller dock att fortsätta att bibehålla och förbättra det goda arbete som påbörjats inom hemtjänsten.

Särskilt boende

Generellt för landets kommuner har resultaten som handlar om trygghet, bemötande, trivsamma gemensamhetsutrymmen samt maten och måltidsmiljön försämrats i jämförelse med år 2013.

Resultaten för Tyresö visar samma tendens som landets övriga kommuner när det gäller mat och måltidsmiljö. Under 2015 kommer Kvalitetsenheten att göra en djupare granskning av dessa områden för samtliga boenden i kommunen för att se vilka förbättringsåtgärder som behöver genomföras.

När det gäller resultatet av "möjlighet att påverka tider" visar den på försämring i jämförelse med föregående år. Genom det mer detaljerade beslut i särskilt boende som ska införas är förhoppningen att brukaren själv ska få sina insatser utförda när han/hon själv vill.


Publicerad av: britt-marie.hansson-lahdet@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-02-10