Tyck till om tyreso.se

Medborgarundersökning 2013

Tyresborna betraktar Tyresö som en bra kommun att bo och leva i med bra kommunikationer och fritidsmöjligheter. Tyresöborna är också relativt nöjda med kommunens verksamheter, men upplever att det är svårt att få kontakt med kommunens tjänstemän.

Under våren 2013 genomförde kommunen med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) för femte gången en undersökning bland 1 000 invånare på temat "Vad tycker du om Tyresö kommun". Undersökningen innehåller tre delar:

  • Hur nöjd är du med kommunen som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker du om kommunens verksamheter?
  • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i kommunen?

Tyresöborna rekommenderar Tyresö

Nöjd-Region-Index för Tyresö som en plats att bo och leva på blev 67, vilket kan jämföras med snittet 59 för de 137 kommuner som genomfört undersökning det senaste året. 76 procent av de svarande skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tyresö. Det är mycket glädjande då snittet för samtliga kommuner är 63 procent.

Högst betyg fick faktorerna kommunikationer (67) och fritidsmöjligheter (67). Lägst betyg fick faktorn arbetsmöjligheter (51). För samtliga faktorer utom utbildningsmöjligheter och trygghet har Tyresö fått ett betyg som är högre än genomsnittet för kommunerna i jämförelsen. Jämfört med tidigare år har faktorerna utbildningsmöjligheter och bostäder fått statistiskt säkerställt lägre betyg.

Tyresö kommuns verksamheter får godkänt

Nöjd-Medborgar-Index som sätter betyg för kommunens verksamheter blev 56 för Tyresö (snitt samtliga kommuner 53). De verksamheter som fått högst betyg i Tyresö kommun är vatten och avlopp (82) och räddningstjänst (75). Lägst betyg fick verksamheten stöd för utsatta personer (47) och äldreomsorg (49). Jämfört med övriga kommuner är resultatet högre när det gäller idrotts- och motionsanläggningar och lägre när det gäller gymnasieskolan, äldreomsorgen och kultur. SCB betraktar alla betyg över 40 som godkända.

Jämfört med undersökning våren 2011 har gymnasieskolan, äldreomsorg och gator och vägar fått lägre betyg. Medborgarna är mindre nöjda med snöröjningen och underhållet av gator och vägar än tidigare år.

­- Den senaste vintern hade vi ovanligt rikligt snöfall vid flera tillfällen och hann inte med som vi önskat. Nu gör vi en särskilt kartläggning av hur snöröjningen sköttes för att se vad som behöver förbättras, säger säger kommundirektör Bo Renman.

Medborgarna vill ha mer kontakt och inflytande

Nöjd-Inflytande-Index blev 36 för Tyresö (att jämföras med snittet 39). Det är en försämring jämfört med 2011. Den faktor som fått högst betyg i Tyresö är information (56). Lägst betyg fick faktorn påverkan (38). Resultaten i Tyresö är varken säkerställt högre eller lägre än genomsnittet, utom när det gäller kontakt.

-­ Detta bekräftar andra undersökningar som vi har gjort vad gäller nåbarhet via telefoni och e-post. Vi startade för ett år sedan ett projekt för att förbättra tillgängligheten. Alla verksamheter ser över sina telefoni och e-postrutiner och vi utbildar medarbetarna i hur man nyttjar alla möjligheter till hänvisning och vidarekoppling som vårt telefonisystem ger, säger kommundirektör Bo Renman.

Ett stort tack till alla som tagit sig tid att svara på undersökningen!

Tilläggsfrågor

I samband med medborgarundersökningen har Tyresö ställt frågor om trygghet och krishantering. 92% av de tillfrågade Tyresöborna ansåg att det helt eller delvis är tryggt att bo i Tyresö. 24% svarar dock att de tycker att det blivit mindre tryggt de senaste 12 månaderna. 51 % tror att kommunen helt eller delvis har en god beredskap att hantera kriser (28% är osäkra). 57 % tycker att de själva skulle kunna vara bättre förberedda inför olyckor.

Jämförelser Södertörn

Salem får högst betyg inom alla tre områden som bostadsort, kommunens verksamhet och medborgarnas inflytande. Lägst betyg får Botkyrka som bostadsort, Nynäshamn när det gäller kommunens verksamhet och Tyresö när det gäller inflytande.

Fakta

69 kommuner spridda över hela landet har genomfört undersökningen under det våren 2013.
Svarsfrekvensen blev 48 procent i Tyresö, nära genomsnittet 49 procent för de deltagande kommunerna. Svarsfrekvensen är högre för kvinnor än för män och låg i de yngre åldersgrupperna. Jämförelser görs med samtliga 137 deltagande kommuner hösten 2012 och våren 2013.

Betyget kan variera från 0 till 100, ju högre värde desto bättre. Betyg under 40 kan betraktas som underkända.

Den låga svarsfrekvensen parat med möjligheten att avstå att ta ställning på flera frågor gör att SCB har klassat en många differenser (jämfört med 2011 eller jämfört med genomsnittsvärdet för deltagande kommuner) som icke statistiskt säkerställda.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-23