Tyck till om tyreso.se

Kommunens kvalitet i korthet

Tyresö kommun deltar, tillsammans med 240 andra kommuner, i Sveriges kommuner och landstings projekt Kommunens kvalitet i korthet. Syftet med projektet är att underlätta för de förtroendevalda att föra en dialog med medborgarna om skattemedlen.

Resultat gäller för året 2015

Jämförelse med andra kommuner

       = Tyresö tillhör de 25 % av kommunerna i toppen
  Tyresö tillhör de 25 % av kommunerna i mitten, över snittet
  Tyresö tillhör de 25 % av kommunerna i mitten, under snittet
  Tyresö tillhör de 25 % av kommunerna i botten

Tillgänglighet

1. Hur många medborgare får inom två arbetsdagar svar på en enkel fråga via e-post? Medel 84%.
 
90% 
2. Hur stor del av medborgarna får kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga? Medel 46%.
 
 47%
3. Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen kring en enkel fråga? Medel 94%.
 
98%
4 A. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? Medel 14.
 
 13
4.B  Hur många timmar/vecka har kommunen öppet simhallen utöver tiden 08-17 på vardagar? Medel 24.
 
 50
4 C Hur många timmar/veckan har återvinningscentralen öppet utöver tiden 8-17 vardagar? Medel 12.
 
 19,5
5. Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Medel 65%.
 
-
6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats på önskat placeringsdatum för sitt barn inom förskoleverksamheten? Medel 23 dagar.
 
-
7.  Hur lång är väntetiden (dagar) för att få plats på ett särskilt boende från ansökan till erbjudande om plats? Medel 57 dagar.
 
 73
8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd ? Första kontakt – beslut. Medel 16 dagar
 
 12

Trygghet

 
9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index SCB-enkät av 100 poäng. Medel 60.
 
 62
10. Hur många olika vårdare besöker en hemtjänsttagare med omfattande omsorgsbehov i snitt under 14 dagar? Medel 15.
 
 12

11. Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor?
Planerad. Medel 5,4.

 5,8

Faktisk. Medel 4,3.

 5,3

12. -

 

Delaktighet och information

 
13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Medel 80%.
 
 91%
14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Medel 55%
 
 54%
15. Hur väl upplever medborgarna att det har inflytande över kommunens verksamhet? SCB enkät 100 poäng. Medel 40.
 
 45

Effektivitet

 
16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Medel 130 784 kr/barn.
 
115 363
17. Resultat i de nationella proven?
Årskurs 3. Medel 70%
 79%
Årskurs 6. Medel 93%
 
 95%
18. Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. Medel 85,2%.
 
 94,9%
19. Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Medel 75%.
 
 74%
20. Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner? Kostnad per betygspoäng. Medel 375.
 
 334
21. Vilka resultat når de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av? Medel 78,6%. 
 
 79,6%
22. Vad är kostnaden per elev som inte fullföljer gymnasiet? Medel 25 809 kr.
 
 21 315
23. Vilket serviceutbud har kommunens särskilda boende? Medel 66. 
 
 80%
24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? Medel 796 077 kr.
 
 769 290
25. Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? Medel 83%.
 
 79%
26. Vilket omsorgs- och serviceutbud har kommunens hemtjänst? Medel 65.
 
 64%
27. Vad kostar en vårdtagare i kommunens hemtjänst? Medel 265 002 kr.
 
 240 098
28. Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? Medel 91%.
 
 86%
29. Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende. Medel 82%.
 
 76%
30. Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. Medel 78%.
 
 77%

Samhällsutvecklare

 
31. Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad? Medel 78,5%. 
 
 83,3%
32. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd. Medel 4.2%. 
 
 2,0%
33. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Medel 4,9.  
 
 6,1
34. Vad ger företagen för sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen? Medel 68.

68

35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? Antal dagar. Medel 10,5.
 
 9,8
36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Återvunnet avfall i % av mängden hushållsavfall. Medel 39%. 
 
 28%
37. Hur stor andel är miljöbilar av det totala antalet bilar? Medel 34%.  
 
 43%
38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Medel 25%.  
 
 32%

39. Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo på? Nöjd regionindex. Medel 60.  

 71%
   

Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-01

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Chef för kvalitetsenheten
Catrin Ullbrand
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar