Tyck till om tyreso.se

Kommunens kvalitet i korthet

Tyresö kommun deltar, tillsammans med 251 andra kommuner, i Sveriges kommuner och landstings projekt Kommunens kvalitet i korthet. Syftet med projektet är att underlätta för de förtroendevalda att föra en dialog med medborgarna om skattemedlen.

Resultat gäller för året 2016

Jämförelse med andra kommuner

       = Tyresö tillhör de 25 % av kommunerna som har bäst resultat
  Tyresö tillhör de 50 % av kommunerna som placerar sig i mitten
  Tyresö tillhör de 25 % av kommunerna med sämst resultat

Tillgänglighet

1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar (%)

 
 95% 
2. Hur stor del av medborgarna får kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga?
 
 58%
3. Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen kring en enkel fråga? 
 
 80%
4 A. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 
 
 13
4.B  Hur många timmar/vecka har kommunen öppet simhallen utöver tiden 08-17 på vardagar?
 
 49
4 C Hur många timmar/veckan har återvinningscentralen öppet utöver tiden 8-17 vardagar?
 
 20
5. Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? 
 
 43
6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats på önskat placeringsdatum för sitt barn inom förskoleverksamheten? 
 
 28
7.  Hur lång är väntetiden (dagar) för att få plats på ett särskilt boende från ansökan till erbjudande om plats?
 
 76
8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd ? Första kontakt – beslut.
 
 10

Trygghet

 
9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index SCB-enkät av 100 poäng.
 
 62
10. Hur många olika vårdare besöker en hemtjänsttagare med omfattande omsorgsbehov i snitt under 14 dagar? Medel 15.
 
 11

11. Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor?
Planerad.

 5,8

12. -

 

Delaktighet och information

 
13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Andel av maxpoäng
 
 87%
14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Index.
 
 56%
15. Hur väl upplever medborgarna att det har inflytande över kommunens verksamhet? SCB enkät 100 poäng.
 
 47

Effektivitet

 
16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? 
 
 120  858
17a. Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun (%)  84,3%

17b. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

 78%
18. Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. 
 
 92,4%
19. Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. 
 
 75%
20. Kostnad per betygspoäng. 
 
 320
21. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen.
 
 71,7%
22. Kostnad per elev i ett gymnasieprogram.
 
 107  672
23. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?
 
 81%
24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?
 
 751  849
25. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende.
 
 88%
26. Vilket omsorgs- och serviceutbud har kommunens hemtjänst?
 
 73%
27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?  
 
 250  584
28. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. 
 
 88%
29. Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? 
 
 78%
30. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning? 
 
 78%

Samhällsutvecklare

 
31. Andelen förvärvsarbetare i kommunen. 
 
 84%
32. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 
 
 1,9%
33. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen?  
 
 7,4
34. Vad ger företagen för sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen? 

70

35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? Antal dagar.
 
 11,1
36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? 
 
 36%
37. Hur stor andel är miljöbilar av det totala antalet bilar? 
 
 44,4%
38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?
 
 30%

39. Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo på? Nöjd regionindex.  

 70
   

Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-02

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Kvalitetschef
Catrin Ullbrand
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar