Tyck till om tyreso.se

Individ- och familjeomsorg

Brukarnas betyg på mötet med socialtjänsten. Socialförvaltningen har gett en extern konsult i uppdrag att undersöka hur medborgare som haft kontakt med socialtjänsten har upplevt kvaliteten i mötet med biståndshandläggare eller socialsekreterare.

Svarsfrekvensen blev låg men betyget överlag gott. Förbättringsområden har identifierats. 

Undersökningen som döpts till "Brukarbarometern" omfattar biståndsavdelningen och avdelningen för individ- och familjeomsorg. Syftet är att använda resultatet för att göra förbättringar i verksamheten.

Metod

En enkät skickades hem till alla som, under 3-6 månader 2013, haft personlig kontakt med socialtjänsten. Svaren har behandlats anonymt.
Studien avsåg att spegla kvaliteten inom några centrala områden.

  • Tillgänglighet
  • Myndighetens serviceskyldighet
  • Inflytande och delaktighet
  • Kontinuitet
  • Helhetsomdöme

Resultat Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen riktar sig till personer med mångfacetterade behov. Avdelningen handlägger allt från familjerätt, försörjningsstöd, missbruksvård, mottagande av ensamkommande flyktingbarn till anmälningar rörande barn som kan fara illa.

Undersökningen omfattade 1283 personer som var aktuella inom individ- och familjeomsorgen under undersökningstiden. Av de tillfrågade var det 33 procent som besvarade enkäten. Den låga nivån på svarsfrekvensen är inte överraskande eftersom svarsfrekvenserna inom individ- och familjeomsorgen vanligen är betydligt lägre än i brukarundersökningar inom andra delar av socialtjänsten, till exempel inom äldreomsorgen.

Av resultatet framgår att telefontillgängligheten, personalkontinuiteten och bemötandet får positiva omdömen. Många brukare upplevde dock att de har små möjligheter att påverka och att det över tid blir många personer inblandade i kontakten med dem. Här finns förbättringsmöjligheter, även om verksamhetens karaktär och inslaget av myndighetsutövning kan sätta gränser för vad som är möjligt. Nöjd-Kund-Index för individ- och familjeomsorgen i denna undersökning blev 56,8. Brukarbarometern för individ- och familjeomsorgen har även genomförts i andra kommuner. Nöjd-Kund-Index i Tyresö ligger något över riksgenomsnittet som är 52,9.

Andelen brukare som uppgivit sig som helhet vara nöjda respektive mycket nöjda fördelar sig enligt nedanstående inom de olika verksamhetsområdena.

Procentuell andel inom:  "Nöjd"    "Mycket nöjd"  Total andel nöjda 
Individ- och familjeomsorg  48,4 %   22,8 %   71,2 %

 

Socialförvaltningen tackar alla som deltagit i undersökningen, det är värdefullt att ta del av era åsikter och synpunkter.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-11-20