Tyck till om tyreso.se

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen har gett en extern konsult i uppdrag att undersöka hur medborgare som haft kontakt med socialtjänsten har upplevt kvaliteten i mötet med biståndshandläggare eller socialsekreterare. Här är brukarnas betyg på mötet med socialtjänsten.

Svarsfrekvensen blev låg men betyget överlag gott. Förbättringsområden har identifierats.

Undersökningen som döpts till "Brukarbarometern" omfattar biståndsavdelningen och avdelningen för individ- och familjeomsorg. Syftet är att använda resultatet för att göra förbättringar i verksamheten.

Metod

En enkät skickades hem till alla som, under 3-6 månader 2013, haft personlig kontakt med socialtjänsten. Svaren har behandlats anonymt.
Studien avsåg att spegla kvaliteten inom några centrala områden.

  • Tillgänglighet
  • Myndighetens serviceskyldighet
  • Inflytande och delaktighet
  • Kontinuitet
  • Helhetsomdöme

Resultat biståndsavdelningen

Biståndsavdelningen handlägger ansökningar om främst boende, stöd och avlastning avseende äldre och personer med olika funktionsnedsättningar.

Undersökningen inom biståndsavdelningen omfattade totalt 341 personer. Av dessa hade 204 personer ansökt om stöd inom äldreomsorg och 137 personer om insatser rörande omsorger om personer med funktionsnedsättningar. Av de tillfrågade var det 60 procent som besvarade enkäten. Svarsfrekvensen var något högre bland dem som varit i kontakt med handläggare kring äldreomsorg.

Många var särskilt nöjda med informationen, både den muntliga från biståndshandläggarna och den skriftliga informationen. Dock ansåg flera att information om hur man kan agera vid missnöje med ett beslut var mindre bra.

Omdömena var också övervägande positiva vad gäller personalkontinuitet, tillgänglighet per telefon och möjligheterna att kunna påverka valet av insats. Nöjd-Kund-Index för biståndsavdelningen landade i undersökningen på 73, 3 vilket är ett bra resultat.

Andelen brukare som uppgivit sig som helhet vara nöjda respektive mycket nöjda fördelar sig enligt nedanstående inom de olika verksamhetsområdena.

Procentuell andel inom:  "Nöjd"    "Mycket nöjd" Total andel nöjda 
Biståndsavdelningen
äldreomsorg
 34,5 %   52,2 %   86,7 %
Biståndsavdelningen
funktionsnedsättning 
 42 %   37,5 %   79,5 %


Socialförvaltningen tackar alla som deltagit i undersökningen, det är värdefullt att ta del av era åsikter och synpunkter.


Publicerad av: Linda Esperstrand

Senast uppdaterad: 2017-08-15