Tyck till om tyreso.se

Nationell brukarundersökning 2014

I Tyresö tycker 98 procent av äldre personer med hjälp av hemtjänsten och 96 procent av de äldre på vård- och omsorgsboende att personalen bemöter dem på ett bra sätt. Detta enligt Socialstyrelsens brukarundersökning och siffrorna är högre än motsvarande siffror för riket.

Andelen äldre som anger att de sammantaget är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten har minskat något från föregående år, men för personer boende på vård- och omsorgsboende har nöjdheten ökat något. Andel äldre som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten är samma som rikets genomsnitt, men något lägre än rikets genomsnitt för vård- och omsorgsboende.

Socialnämndens mål för äldreomsorgen 2014

Socialnämndens första mål för 2014 är att:

  • Andelen som är ganska eller mycket nöjda ska uppgå till minst 90 procent inom hemtjänsten och 85 procent inom särskilt boende.

Av de svarande inom hemtjänsten uppgav 89 procent att de sammantaget är nöjda eller mycket nöjda och motsvarande siffra för vård- och omsorgsboende är 81 procent vilket innebär att målet inte är uppnått. Rikssnittet är 89 procent för hemtjänsten och 93 procent för vård- och omsorgsboende.

Bemötande, inflytande och trygghet

98 procent av de äldre inom hemtjänsten tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt. Andelen nöjda har ökat med en procent sedan föregående år och ligger en procent över läns- och rikssnittet.
92 procent av de äldre inom hemtjänsten anger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Resultatet ligger över både snittet för länet och riket och har ökat sedan föregående år. En något högre andel har i år angett att de upplever att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Resultatet visar att 89 procent anser att de känner sig trygga hemma, vilket är högre än resultaten både för riket (86 procent) och för länet (82 procent).

Av de boende på vård- och omsorgsboende anger 73 procent att personalen tar hänsyn till deras önskemål och åsikter vilket är en minskning från föregående år och ett resultat under genomsnittet för riket. Andelen som känner förtroende för personalen och som känner sig trygga på sitt boende har också minskat från föregående år och även här är resultaten under rikssnittet. När det gäller personalens bemötande ligger Tyresö högre än snittet med 96 procent och andelen som är ganska eller mycket nöjda har ökat med en procent från föregående år.

Hemtjänsten

Brukarundersökningen visar att den kommunala hemtjänsten har 90 procent svarande som är sammantaget nöjda eller mycket nöjda och den privata hemtjänsten Lindalen har 85 procent.

Lindalens hemtjänst är den största privata utföraren inom hemtjänst i Tyresö. Totalt har andelen ganska eller mycket nöjda minskat med en procent från föregående år.

Värt att nämna är att andelen positiva svar har ökat inom de flesta frågeområden jämfört med föregående år. Det enda undantaget är frågor som rör den totala nöjdheten - den har minskat med en procent. Den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten har ökat om man ser till länet och för riket i stort. Tyresö har nu samma resultat som riket, 89 procent, och ett högre resultat än länet där siffran är 86 procent.

Vård- och omsorgsboende

Brukarundersökningen visar att den totala andelen svarande som är ganska eller mycket nöjda med sitt vård- och omsorgsboende är 81 procent i Tyresö vilket är en ökning med en procent från föregående år.

På Björkbackens äldrecentrum som helhet har 86 procent av de äldre angett att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende. Motsvarande siffra för de privata vård- och omsorgsboenden som finns i kommunen, Krusmyntan, Trollängens äldreboende och Ängsgården, är sammantaget 79 procent.

Skillnaderna mellan de olika vård- och omsorgsboendena och mellan de olika enheterna inom Björkbackens äldrecentrum, är stora. Bäst resultat har enheterna Näckrosen och Solrosen på Björkbackens äldrecentrum med 100 procent ganska eller mycket nöjda boende. Minst nöjda är personer boende på Krusmyntan där motsvarande siffra är 67 procent. På Trollängens äldreboende är den 88 procent nöjda och på Ängsgården 75 procent sammantaget nöjda eller mycket nöjda. Snittet för riket är 83 procent.

 


Publicerad av: sandra.rosendahl@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-01