Tyck till om tyreso.se

Nationell brukarundersökning 2013

97 procent av de äldre inom hemtjänsten och 95 procent av de äldre på äldreboenden tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt. Det visar Socialstyrelsens brukarundersökning.

Antalet äldre som anger att de sammantaget är nöjda med hemtjänsten och äldreboendet har ökat från föregående år. Nöjdhetsgraden för hemtjänsten ligger något över snittet för riket och för särskilt boende strax under rikssnittet.

Bemötande, inflytande och trygghet

Hemtjänsten. 97 procent av de äldre inom hemtjänsten tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt. Resultatet är oförändrat sedan föregående år och ligger på samma nivå som läns- och rikssnittet.

89 procent av de äldre inom hemtjänsten anger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Resultatet ligger över både snittet för länet och riket och har ökat sedan föregående år. En något högre andel har i år angett att de upplever att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemhjälpen. Resultatet visar att 87 procent anser att de känner sig trygga hemma, riket visar samma resultat men kommunens resultat är något högre än länets.

Särskilt boende. Inom äldreboendet anser 76 procent av de äldre att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Resultatet ligger något under snittet för länet och riket, men kommunens resultat har förbättrats sedan föregående år.

95 procent av de äldre på äldreboenden tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt. Resultatet har förbättrats sedan föregående år och ligger något över läns- och rikssnittet.

85 procent har angett att det känns tryggt att bo på sitt äldreboende. Resultatet ligger något under rikets och länets resultat. Föregående år angav 81,7 procent att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo på sitt äldreboende i Tyresö kommun.

Hemtjänsten Västra når målet

Socialnämndens mål för 2013 är formulerade utifrån hur många av brukarna som är mycket nöjda med hemtjänst och särskilt boende:

  • Minst 50 procent ska sammantaget vara mycket nöjda med den hemtjänst de har.
  • Minst 40 procent ska sammantaget vara mycket nöjda med sitt äldreboende.

Hemtjänsten. 49 procent av de svarande inom hemtjänsten har angett att de sammantaget är mycket nöjda, vilket innebär att målet nästan är uppnått. Rikssnittet ligger på 50 procent.

Resultat per enhet visar att den kommunala hemtjänsten Västra har högst andel svarande som sammantaget är mycket nöjda: 60 procent. Den kommunala hemtjänsten Östra har 48 procent mycket nöjda brukare och den kommunala hemtjänsten Centrum 46 procent. 42 procent av brukarna vid Lindalens hemtjänst har angett att de sammantaget är mycket nöjda med hemtjänsten.

Särskilt boende. Årets resultat för särskilt boende visar att 32 procent av de svarande har angett att de sammantaget är mycket nöjda. Det innebär att det är en bit kvar tills målet på 40 procent är uppnått. Motsvarande siffror för riket är cirka 38 procent.

Resultat per enhet redovisas inte för särskilt boende på grund av att färre än 30 inom varje enhet har svarat. Vid Björkbackens äldrecentrum som helhet har 28 procent av brukarna angett att de är sammantaget mycket nöjda med sitt äldreboende. Sammanslaget resultat för Krusmyntan, Trollängens äldreboende och Ängsgården visar att 34 procent av de svarande är sammantaget mycket nöjda.

Hur många är mycket eller ganska nöjda?

Hemtjänsten. Brukarundersökningen inom hemtjänsten visar att 90 procent av de svarande i Tyresö kommun är sammantaget mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Motsvarande andel för riket är 89 procent inom hemtjänsten. I jämförelse med föregående år har andelen ökat med cirka tre procentenheter.

Särskilt boende. Inom särskilt boende anger 80 procent av de äldre att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med äldreboendet. Motsvarande andel för riket är 83 procent. 

I jämförelse med föregående år har andelen mycket eller ganska nöjda har ökat med cirka tre procentenheter inom kommunen, från 77,2 procent till 80 procent.

Så görs den nationella brukarundersökningen

Den nationella brukarundersökningen genomförs årligen av Socialstyrelsen. Den bygger på enkätsvar från människor över 65 år som har hemtjänst eller bor i äldreboenden. Nytt för årets brukarundersökning är att det var en totalundersökning, det vill säga att enkäterna gått ut till samtliga över 65 år som har hemhjälpinsatser i egna boendet eller som bor på äldreboende.

Undersökningen genomfördes från slutet av april till mitten av juni 2013.

Totalt antal och andel svarande i Tyresö kommun

Årets brukarundersökning har en total svarsfrekvens på 56 procent för Tyresö kommun inom både hemtjänsten och särskilt boende. I jämförelse med föregående år har andelen svarande äldre ökat inom både hemtjänsten och särskilt boende. Totalt antal svarande i Tyresö kommun var 284 personer inom hemtjänsten och 113 personer inom särskilt boende.

Hemtjänsten. Andelen svarande var 68 procent föregående år och 70 procent i år.

Särskilt boende. Andelen svarande var 48 procent föregående år och 56 procent i år. 

Det fortsatta arbetet

För att undersökningen om de äldres uppfattning ska bidra till en god vård och omsorg är det viktigt att resultatet diskuteras i verksamheterna och att det används i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Mer information

Hela rapporten finns på Socialstyrelsens webbplats, se länk under Relaterad information till höger.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-01-22

Högermeny

Resultat Tyresö

Resultat Tyresö

Här kan du se vad de äldre i Tyresö var mest respektive minst nöjda med.