Tyck till om tyreso.se

Nationell brukarundersökning 2012

De flesta äldre med hemtjänst och de som bor i särskilt boende i Tyresö är sammantaget mycket eller ganska nöjda med omsorgen. Nöjdhetsgraden är i nivå med genomsnittet i Stockholms län, men lägre än för snittet i riket.

Socialstyrelsens brukarundersökning 2012 ställer en rad frågor om brukarnas uppfattning om omsorgen. Den ingår sedan som en del i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförelser för äldreomsorgen.

Resultatet för 2012 visar att cirka 86 procent av de tillfrågade i Tyresö med hemtjänst är mycket eller ganska nöjda, jämfört med 89 procent i riket. Inom särskilt boende är resultatet cirka 77 procent, jämfört med 81 i riket.

Åtta av tio av de äldre uppger att de känner sig trygga med sin hemtjänst eller i sitt särskilda boende. Det är i nivå med genomsnittet för Stockholms län.

I Tyresö uppger drygt 75 procent att de fått den utförare av hemtjänst som de ville ha. Rikssnittet ligger på 62 procent. 79 procent av de som fått plats på särskilt boende uppger att de fick plats på det äldreboende de vill bo på, vilket även det ligger något över rikssnittet.

Bemötande

Över 90 procent av de äldre i Tyresö som tillfrågats anser personalen brukar bemöta dem på ett bra sätt. I årets enkät har frågan om man känt sig kränkt av personalen någon gång under det senaste året tillkommit. Vad det innebär att känna sig kränkt kan ha olika betydelse för olika personer och Socialstyrelsen kommer därför att analysera resultaten mer ingående. På särskilt boende i Tyresö uppgav nästan en fjärdedel att det känt sig kränkta vid något eller vid flera tillfällen. Inom hemtjänsten var siffran cirka 13 procent.

Resultat per enhet

Bland äldreboendena fick Solrosen, Näckrosen (cirka 89 procent) och Kastanjen (87,5 procent) toppbetyg för sammantagen nöjdhet.

Inom hemtjänsten fick, precis som föregående år, kommunala hemtjänsten Västra högst värde med 87,7procent. Därefter följde Lindalens Städ och hemtjänst med 83 procent, kommunala hemtjänsten Centrum (cirka 80 procent) och kommunala hemtjänsten Östra (cirka 81 procent).

Så görs den nationella brukarundersökningen

Den nationella brukarundersökningen genomförs av Socialstyrelsen och bygger på enkätsvar från äldre personer som har hemtjänst eller bor i äldreboenden. I Tyresö har 95 personer i äldreboenden och 260 personer med hemtjänst besvarat enkäten. Det innebär svarsfrekvenser om 48 respektive 66 procent. Enkätundersökningen genomfördes juli-september 2012.

Så används resultatet

För att undersökningen om äldres uppfattning ska bidra till en god hälsa, vård och omsorg är det, enligt Socialstyrelsen, viktigt att kommunerna tar del av sina resultat och använder det i sitt kontinuerliga förbättringsarbete. I Tyresö kommun testas ett nytt verktyg för resultatanalys. Det är kvalitetsgruppen inom Medborgarfokus som tillsammans med socialförvaltningen ska använda verktyget under 2013. Syftet är att verksamheternas medvetenhet om hur resultaten kan användas för att utveckla verksamheten och dess kvalitet ökar.

Socialnämndens mål omformulerade

Årets upplaga av Socialstyrelsens brukarundersökning är helt omarbetad och därmed inte jämförbar med tidigare år. Bland annat är måttet NKI (Nöjd Kund Index) är borttaget. Det får konsekvenser för socialnämnden som haft måttet som riktmärke under de senaste två åren.

De har nu omformulera målet för 2013 enligt nedan:

  • Tyresöborna är mycket nöjda med äldreomsorgen.
  • Minst 50 procent av brukarna ska sammantaget vara mycket nöjda med den hemtjänst de har
  • Minst 40 procent av brukarna ska sammantaget vara mycket nöjda med sitt äldreboende

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-04-28