Tyck till om tyreso.se

Hemtjänst (värdighetsgaranti)

Vi garanterar att du har inflytande över den individuella vården och omsorgen

Seniorguiden
Seniorguiden är till för dig som är över 65 år eller är anhörig. Hit ringer du för att få information, stöd och rådgivning. Genom Seniorguiden får du tillgänglig vägledning och du som är äldre får mer inflytande över äldreomsorgen i Tyresö.

Seniorguidens uppdrag

 • Ge råd, information, stöd och vägledning
 • Förmedla kontakt och slussa vidare
 • Mottagare av synpunkter, klagomål och ser till att du får återkoppling

Seniorguiden lyder under sekretesslagen och uppgifter om dig får inte föras vidare om du inte har gett ditt tillstånd till det. Du kan även framföra synpunkter och ställa frågor anonymt. Telefonnumret till Seniorguiden är 5782 95 30.

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt att du lämnar synpunkter och klagomål när du inte är nöjd med en tjänst. Du kan också vända dig till Seniorguiden med dina synpunkter. När du har framfört en synpunkt eller ett klagomål får du återkoppling av antingen biståndshandläggare, chef för verksamheten eller av Seniorguiden senast inom två veckor.

Handläggare
När du ansöker om äldreomsorg får du en handläggare som gör hembesök om du önskar. Är du inte nöjd får du byta handläggare. Du kan alltid få kontakt med någon på biståndsavdelningen på kontorstid.

Vi garanterar dig ett gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet

Förhållningssätt

 • Vi uppträder vänligt, respektfullt och lugnt.
 • Vi har erforderlig kunskap.
 • Vi lyssnar, agerar och återkopplar. Dina synpunkter tas på allvar och vi informerar om vilka åtgärder som är gjorda eller vilka åtgärder som planeras.
 • Vi meddelar vem som kommer om den ordinarie personalen fått förhinder.
 • Vi kommer på överenskommen tid. Vid förhinder eller försening hör vi av oss omgående.
 • Vi följer de överenskommelser som vi gjort tillsammans med dig och/eller dina anhöriga.

Vi garanterar dig valfrihet

Kundval i hemtjänsten
När du har beviljats hemtjänst kan du välja mellan olika utförare för att genomföra insatserna. Om du inte är nöjd med ditt val har du möjlighet att byta.

Byte av insatser i hemtjänsten
Du kan byta ut en planerad insats efter önskemål, exempelvis inköp mot promenad, förutsatt att tidsåtgången är densamma. Vissa byten måste du av praktiska skäl meddela i förväg.

Kost
Du ska uppleva att maten är av god kvalitet, smakar gott och att du har inflytande över hur din måltidssituation ser ut. Du kan alltid välja mellan minst två rätter. Detta gäller om du väljer att få färdiglagad mat som levereras av hemtjänsten från restaurang Utsikten.

Kontaktmannaskap
Då du beviljats hemtjänst utses en kontaktman. Efter cirka två veckor följs uppdraget upp för att se om du är nöjd. Du får information om vad som ingår i kontaktmannaskapet av den utförare du valt.

Vi garanterar dig ett självbestämmande, individanpassning och delaktighet

Planeringssamtal
Senast inom två veckor från att hemtjänsten påbörjats träffas du, eventuellt dina anhöriga och enhetschef eller motsvarande samt din kontaktman för att göra en planering. Planeringssamtalet ska säkerställa att vården och omsorgen utformas efter dina behov och önskemål. Genomförandeplanen som upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig, ska garantera att du får den vård och omsorg som planerats, oavsett vem i personalen som kommer hem till dig.

Uppföljningssamtal
Minst var tredje månad samtalar du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats. Den planering, genomförandeplanen, som ni gjort tillsammans uppdateras efter dina önskemål och behov. Om du önskar, kontaktas du av enhetschef eller biståndshandläggare. Om ditt behov av vård och omsorg förändras, meddelas biståndshandläggare som besöker dig. Tillsammans med dig ändras dina insatser i förhållande till ditt fortsatta behov av vård och omsorg. Minst en gång per år följs de insatser som beviljats upp av biståndshandläggare.

Trygghet

 • Vi besvarar larm inom tre minuter och inom hemtjänsten är vi på plats senast inom 30 minuter.
 • Vi som gör hembesök har alltid väl synlig legitimation på oss.
 • Vi är tillgängliga. Du kan nå oss på telefon mellan klockan 07.00 och 21.00.

Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-02-22

Högermeny

Kvalitet

Kvalitet

Värdighetsgarantierna baseras på den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen.

Syftet med värdighetsgarantierna är att du ska känna dig trygg, uppleva att du bestämmer hur ditt liv ska se ut och att du ingår i ett meningsfullt sammanhang. Det innebär också att du ska känna dig välinformerad och att dina synpunkter beaktas.

Upplever du att vi inte uppfyller värdighets­garantierna?

Kontakta då chefen för verksamheten eller Seniorguiden.