Tyck till om tyreso.se

Grundskola och grundsärskola

Skollagen, läroplaner och kursplaner reglerar vad varje förskola och skola i Sverige måste uppnå. Målet för allt arbete i Tyresö kommuns skolor är att varje elev ska få möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.

Grundskolans uppdrag är formulerat i skollagen, läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) med kursplanerna för varje ämne. Läroplanen för grundskolan delar in uppdraget i åtta målområden:

Normer och värden
Skolan ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga och respekterade.

Kunskaper
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Utforskande, nyfikenhet, och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.

Elevens ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga ska omfatta alla elever. Skolan ska ge alla elever möjlighet till ansvar och inflytande över sin skolgång.

Skola och hem
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska arbeta tillsammans med föräldrarna för att gemensamt se till varje elevs bästa.

Övergång och samverkan
För att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande ska samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem finnas och kontinuerligt utvecklas. Skolan ska också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan och de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till.

Skola och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan, vilket förutsätter en tät samverkan med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till, med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Bedömning och betyg
Betyget uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne.

Rektors ansvar                                                                                          
Rektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målet och för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.   

 


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-08-10

Högermeny