Tyck till om tyreso.se

Förskola

Skollagen, läroplaner och kursplaner reglerar vad varje förskola och skola i Sverige måste uppnå.

Läroplanen

Målet för allt arbete i Tyresö kommuns förskolor är att varje barn ska få möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina individuella förutsättningar. Förskolans uppdrag är formulerat i skollagen och i läroplanen Lpfö 98 (rev 2010). Läroplanen delar in uppdraget i sju målområden:

Normer och värden
Förskolan ska arbeta för att alla barn ska känna sig trygga och respekterade.

Utveckling och lärande
Förskolan ska stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande.

Barns inflytande
Alla barn ska ges möjlighet till ansvar och inflytande utifrån den egna utvecklingsnivån.

Förskola och hem
Förskolan ska arbeta tillsammans med föräldrarna för att gemensamt se till varje barns bästa.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Förskolan ska samverka med samhället omkring förskolan, och samarbeta vid barnens övergångar till andra skolformer.

Uppföljning, utvärdering och utveckling                                             

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.

Förskolechefens ansvar                                                                

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för skolans kvalitet.  

 


Publicerad av: Evalena Andrén

Senast uppdaterad: 2016-03-23

Högermeny