Tyck till om tyreso.se

Äldreboende (värdighetsgaranti)

Vi garanterar att du har inflytande över den individuella vården och omsorgen.

Seniorguiden

Seniorguiden är till för dig som är över 65 år eller är anhörig. Hit ringer du för att få information, stöd och rådgivning. Genom Seniorguiden får du tillgänglig vägledning och du som är äldre får mer inflytande över äldreomsorgen i Tyresö.

Seniorguidens uppdrag

 • Ge råd, information, stöd och vägledning
 • Förmedla kontakt och slussa vidare
 • Mottagare av synpunkter, klagomål och ser till att du får återkoppling

Seniorguiden lyder under sekretesslagen och uppgifter om dig får inte föras vidare om du inte har gett ditt tillstånd till det. Du kan även framföra synpunkter och ställa frågor anonymt.
Telefonnumret till Seniorguiden är 08-578 295 30.

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt att du lämnar synpunkter och klagomål när du inte är nöjd med en tjänst. Du kan också vända dig till Seniorguiden med dina synpunkter. När du har framfört en synpunkt eller ett klagomål får du återkoppling av antingen biståndshandläggare, chef för verksamheten eller av Seniorguiden senast inom två veckor.

Handläggare

När du ansöker om äldreomsorg får du en handläggare som gör hembesök om du önskar. Är du inte nöjd får du byta handläggare. Du kan alltid få kontakt med någon på biståndsavdelningen på kontorstid.

Vi garanterar dig ett gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet

 

Förhållningssätt

 • Vi uppträder vänligt, respektfullt och lugnt.
 • Vi har erforderlig kunskap.
 • Vi lyssnar, agerar och återkopplar. Dina synpunkter tas på allvar och vi informerar om vilka åtgärder som är gjorda eller som planeras.
 • Vi meddelar vem som kommer om den ordinarie personalen fått förhinder.
 • Vi kommer på överenskommen tid. Vid förhinder eller försening hör vi av oss omgående.
 • Vi följer de överenskommelser som vi gjort tillsammans med dig och/eller dina anhöriga.

Vi garanterar dig valfrihet

Önskemål om särskilt boende
När du har beviljats äldreboende får du välja vilket äldreboende du helst vill bo på. Du har möjlighet att besöka kommunens äldreboenden innan du gör ditt val. Om det inte finns plats när du ska flytta in, får du byta till det boende du önskat så snart det är möjligt.

Möjlighet att bo tillsammans
Genom olika boendeformer kan du få ökad möjlighet att leva tillsammans med din make/maka/partner, även om inte båda har behov av särskilt boende. Biståndsavdelningen kan utifrån individuell bedömning, ge förtur till exempelvis trygghetsboende och senior­boende.

Utevistelse och gemenskap
Du erbjuds att gå ut varje dag om du bor på äldreboende. Vi planerar tillsammans med dig var, när och hur du vill vistas ute. Du erbjuds möjlighet till gemenskap och aktiviteter.

Kost
Du ska uppleva att maten är av god kvalitet, smakar gott och att du har inflytande över hur din måltidssituation ser ut. Du kan välja mellan minst två rätter till lunch.

Samtal då insats eller boende beviljas
Senast på inflyttningsdagen erbjuds du samtal med enhetschef, verksamhetschef eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Du – och dina anhöriga om du vill – får information om äldreboendet samt hur utformandet av din vård och omsorg går till. För att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg, anpassad efter dina önskemål och behov, vill vi lära känna dig och få information om det som är viktigt för dig.

Planeringssamtal
Senast inom två veckor från inflyttning på särskilt boende erbjuds du - och dina anhöriga om du vill - samtal för att göra en planering för din vård och omsorg (genomförandeplan) tillsammans med din kontaktman. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbets­terapeut deltar också vid samtalet.

Uppföljningssamtal
Minst var tredje månad samtalar du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats. Den planering som ni gjort tillsammans uppdateras utifrån dina önskemål och behov i genomförandeplanen. En sammanfattning av samtalet dokumenteras.

Minst var sjätte månad samtalar du – och dina anhöriga om du vill – med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, din kontaktman, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats. Den planering som ni gjort tillsammans uppdateras utifrån dina önskemål och behov. Dokumentation av samtal och planering görs.

Brytpunktssamtal vid förändrat hälsotillstånd eller vid vård i livets slut
Ditt behov av vård och omsorg kan förändras på grund av förändrat hälsotillstånd eller behov av vård i livets slut. Då erbjuds du - och dina anhöriga om du vill - samtala med läkare för att få information och utforma din fortsatta vård och omsorg. Eventuellt deltar även sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut i samtalet.

Efterlevandesamtal
Anhöriga erbjuds samtal en tid efter dödsfall. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kontaktmannen eller annan lämplig person tar kontakt och frågar efter hur perioden sedan dödsfallet varit. Vi informerar om var man kan få fortsatt stöd om det behövs.

Trygghet

 • Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.
 • Vi besvarar larm inom tre minuter och är på plats omedelbart vid akuta situationer.
 • Vi som arbetar på äldreboende bör alltid synlig namnskylt.

Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-18

Högermeny

Kvalitet

Kvalitet

Värdighetsgarantierna baseras på den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen.

Syftet med värdighetsgarantierna är att du ska känna dig trygg, uppleva att du bestämmer hur ditt liv ska se ut och att du ingår i ett meningsfullt sammanhang. Det innebär också att du ska känna dig välinformerad och att dina synpunkter beaktas.

Upplever du att vi inte uppfyller värdighets­garantierna?

Kontakta då chefen för verksamheten eller Seniorguiden.