Tyck till om tyreso.se

Äldreomsorgen värdighetsgaranti

Tyresö kommuns värdegrund och värdighetsgarantier utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. Enligt den nationella värdegrunden ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdegrunden ska sätta sin prägel på all äldreomsorg i kommunen. Den ska möjliggöra att du kan leva ett värdigt liv, känna trygghet, välbefinnande och att dina behov sätts i centrum.Vi garanterar att du har inflytande över den individuella vården och omsorgen.

Värdegrunden utgår ifrån sju områden:

  • Privatliv och kroppslig integritet
  • Självbestämmande
  • Individanpassning och delaktighet
  • God kvalitet
  • Gott bemötande
  • Trygghet
  • Meningsfullhet

Privatliv och kroppslig integritet

Vi värnar om den personliga integriteten genom att respektera dig som person, ditt privatliv och att bostaden är ditt eget hem.

Vi garanterar att vi respekterar din privata sfär genom att:
Vi knackar eller ringer på din dörr innan vi går in.
Vi inte öppnar garderober eller lådor utan att först fråga om din tillåtelse.

Vi garanterar att du har rätt till kroppslig integritet vid den personliga omvårdnaden genom att:
Du får vara ostörd vid den personliga hygienen och vi anpassar oss utifrån dina behov, önskemål och hur du vill att vi ska hjälpa dig.


Självbestämmande

Att själv få bestämma över sitt liv är en rättighet.

Vi garanterar att du ges möjlighet att påverka hur och när du får din hjälp och ditt stöd genom att:
Vi lyssnar, för en dialog och planerar tillsammans med dig hur och när du vill att vi ska hjälpa och ge dig stöd utifrån ditt biståndsbeslut.
Vi respekterar om du vill ha manlig eller kvinnlig personal som hjälper dig med din personliga omvårdnad

Individanpassning och delaktighet

Du ska ha möjlighet att leva ditt liv utifrån dina egna vanor, rutiner och din struktur på dagen.

Vi garanterar att du får vara delaktig i all planering och beslut som rör dig genom att:
Tillsammans med dig upprätta din genomförandeplan så att insatserna sker utifrån ditt biståndsbeslut, dina behov och specifika förutsättningar.
Vi tar hänsyn till dina behov och vanor utifrån till exempel religion, trosuppfattning, etnisk tillhörighet och språk.
Vi har regelbundna uppföljningar med dig där beslut och genomförandeplanen anpassas om dina behov förändras.

God kvalitet

Vårt mål är att du ska uppleva att äldreomsorgen i kommunen är av god kvalitet. Vi tar ansvar för våra prestationer och alla möjligheter att lära oss. Dina synunkter är viktiga för att vi ska kunna bli bättre.

Vi garanterar att vi planerar arbetet för att kunna ge dig den hjälp och stöd du behöver genom att:
Du får ditt stöd och din hjälp av personal med adekvat kompetens.
Vi regelbundet följer upp att det stöd och den hjälp du får är av god kvalitet.
Vi alltid rapporterar missförhållanden eller risker enligt Lex Sarah och Lex Maria för att säkerställa god kvalitet.

Vi garanterar att du har möjlighet att ha inflytande över din måltidssituation genom att:
Vi kommer överens med dig om hur och när dina måltider ska serveras.

Gott bemötande

Mötet är ett samspel mellan oss och dig. Det kan visa sig i tonfall, gester och hur vi uttrycker oss och agerar i mötet med dig.

Vi garanterar att vi bemöter dig respektfullt genom att:
Vi hälsar, presenterar oss och tilltalar dig med namn.
Vi visar intresse, empati och förståelse för dig.

Trygghet

Att känna sig trygg är ett grundläggande behov. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg med den personal som kommer och hjälper och stödjer dig.

Vi garanterar att du ges möjlighet att uppleva trygghet genom att:
Vi bär namnbricka eller tjänstelegitimation.
Vi strävar efter kontinuitet – att du ska möta ett begränsat antal personer och att vi följer de rutiner vi har kommit överens om.
Du får en egen kontaktman som har huvudansvaret för att dina beslutade insatser utförs så som ni kommit överens om i din genomförandeplan.
Vid behov av förändring av tider eller vid förseningar meddelar vi dig så fort som möjligt, senast 30 minuter innan.

Meningsfullhet

Vad som ger livet mening varierar från en människa till en annan. Vi strävar efter att du ska uppleva en meningsfull tillvaro.

Vi garanterar att vi ger dig stöd i att uppleva att du finns i ett socialt sammanhang genom att:
Vi visar intresse för ditt sociala sammanhang och dina intressen.
Vi uppmuntrar dig att delta i aktiviteter och social gemenskap i din närhet utifrån dina förutsättningar.

Vi garanterar att du ges möjlighet till utevistelse och fysisk aktivitet genom att:
Vi uppmuntrar dig till utevistelse och olika fysiska aktiviteter.
Utifrån ditt biståndsbeslut planera in utevistelse och ledsagning i din genomförandeplan.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Högermeny

Kvalitet

Kvalitet

Har du frågor:

Kontakta Servicecenter i kommunhuset i Tyresö centrum. Tel 08-578 291 00, servicecenter@tyreso.se, tyreso.se/servicecenter

Har du synpunkter?

Kontakta i första hand chefen för verksamheten. Du kan också kontakta din biståndshandläggare eller lämna synpunkter via tyreso.se