Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Översiktsplaneraren Carolina Rue Fintling

Publicerad den: 2012-12-11

Carolina Fintling Rue trodde att Tyresö låg långt ifrån Stockholm. Nu vet hon bättre: − Det är en väl bevarad hemlighet att Tyresö är jättenära, säger hon. Nu ska hon ta fram en ny översiktsplan och hoppas på en livaktig dialog med medborgarna.

Carolina Rue Fintling

Carolina Fintling Rue växte upp i Luleå, läste kulturgeografi på Stockholms Universitet och har bland annat jobbat med översiktsplanering i Nynäshamn kommun. För ett år sedan anställdes hon som översiktsplanerare vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Vad gäller stadsplaneringen i Tyresö berömmer hon kommunen för översiktsplanen är tydlig och följs.

Planerat för en god boendemiljö
Översiktsplanen ger vägledning och stöd i beslut om hur kommunens mark- och vattenområden samt den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen redovisar hur kommunen balanserar olika intressen och tillgodoser riksintressen och miljökvalitetsnormer. Översiktsplanen behöver ses över mer eller mindre kontinuerligt eftersom samhällsförändringar sker i en allt snabbare takt. Årlig uppföljning och översyn varje mandatperiod anser Carolina Fintling Rue vara lagom även om översiktsplanen inte är särskilt partipolitisk. Den översiktsplan som gäller nu för Tyresö kommun är från 2008 och har fokus på god boendemiljö:

−Nästan allt som beslutades i den översiktsplanen är genomfört och strategierna har följts även om alla mål ännu inte nåtts, säger Carolina Fintling Rue och berömmer kommunens snabbhet och handlingskraft: − Saker blir gjorda, det är inte bara snack.

Hur ska Tyresö se ut i framtiden?

Nu har politiken lagt fast en ny, mer utmanande och, i översiktsplanerarens tycke, mer stimulerande vision för Tyresö. Den vision för hur Tyresö år 2030 ska bli den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen beskrivs i kommunplanen. Carolina nämnder några punkter som vägleder henne i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan:

  • år 2030 ska Tyresö ha 50 000 invånare
  • alla kommundelar ska ha tydliga centrum med god service
  • fler ska lockas att besöka Tyresö på fritiden

Bostadsfrågan och markpolitiken blir viktig, liksom ambitionen att utveckla Tyresö som skärgårdskommun och lyfta fram naturen.

− Det ska bli väldigt kul att omsätta politikens vision till en strategi. Och sedan få se hur andra tar vid för att det vi jobbat fram ska bli verklighet, säger Carolina Fintling Rue

Viktigt vad medborgarna tycker

Nu är det inte så att planerarna ska stänga in sig i kommunhuset och tänka fram bra saker på egen hand. Alla Tyresöbor kommer att bjudas in till att tycka till i viktiga frågor. Det finns inte mycket oanvänd mark, så hur kan vi använda den mark som nyttjas bättre? Vad är det som måste ges plats för när bostadsytorna förtätas? Vilka avvägningar måste vi göra?

− Vi växer vare sig vi vill eller inte. Det betyder bland annat mer sopor och högra krav på avfallshanteringen. Fler som går i förskola, skola och behöver äldreomsorg. Det blir ett pussel som ska läggas, säger Carolina Fintling Rue.

Hon förklarar att en utmaning blir att skapa förståelse för helheten och för att ingen tillväxt inte är ett alternativ i en region som denna:
− Vi ska jobba tvärsektoriellt med olika interna grupper såväl som med att engagera medborgare, företagare, investerare, föreningar med mera.

Kan Alby bli attraktivare?

Arbetet med den nya översiktsplanen startar 2013 och ska vara klar i slutet av år 2016. Parallellt med detta jobbar Carolina Fintling Rue med utvecklingen av Alby naturreservat och dess omgivningar, exempelvis Uddby gård. Nu startar det projektet på allvar. De som idag vistas i området ska bjudas in till att bidra med sina idéer och önskemål. Vad vill de göra i Alby? Vad är bra idag, vad kan bli bättre?  Förslagen ska omsättas till en handlingsplan som tas beslut senast i mitten av 2014. De eventuellt större investeringar vi föreslår kan då komma med i budgeten för 2015-2017.

Alby ska alltså bli ”lite bättre” helt enkelt. Tillgängligare, attraktivare för alla åldrar och mer utnyttjat. Områdets kvaliteter ska lyftas fram. Det finns redan idag en massa möjligheter som med ganska små medel kan göras tillgängligare: Hur gör man om man vill spela boule? Hur hyr man roddbåtar?

− Det finns ett stort engagemang och många ideella krafter som vi vill göra arbetet lättare för. Jag tror att alla Tyresöbor har ett eget förhållande till Alby och använder området på olika sätt. Inte minst är Alby väldigt viktigt för förskolor och skolor och alla som gillar att motionera ute i det fria, säger Carolina Fintling Rue.

 I projektuppdraget ligger också att skapa en tydligare och bättre entré till Tyresta nationalpark.

Text: Karin Hassler


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-29

Högermeny

Carolina Fintling Rue

Carolina Fintling Rue

Namn: Carolina Rue Fintling
Ålder: 33 år
Yrke: översiktsplanerare i Tyresö kommun
Aktuell som: projektledare för utvecklingen av Alby naturreservat
Familj: make och två barn födda 2009 och 2011
Bor: radhus i Gubbängen
Intressen: mat, hem och trädgård, resa och upptäcka nya saker. ”När jag reser provar jag all typ av gatumat: majs, kastanjer, smårätter av olika slag.”

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2