Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Förskoleklass

VärdegrundClip art

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.     

Vad är förskoleklass?

Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet skall knytas närmare varandra. Verksamheten ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner.   Skolverket

Vårt arbetssätt

En grundtanke i vårt pedagogiska arbetssätt är att alla barn ska känna sig trygga i skolan, med personal, barn och miljö. Vi ser barnen som kompetenta och respekt för den enskilde individen skall råda. Vi ser till varje barns individuella utveckling och till barngruppen som helhet. I förskoleklass ska barnen ha möjlighet till en verksamhet som stimulerar till lärande och lek. Inlärningen skall vara lustfylld och syfta till kunskap, glädje och vidareutveckling. Vi strävar efter att skapa arbetsro.

De områden vi arbetar med är:

 

 • Att eleven lär sig att utforska, lärar och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
 • Att utveckla ett rikt och nyanserat språk samt förstå betydelsen av att vårda sitt språk
 • Att eleverna ska känna gemenskap i grupp
 • Träna sig att lyssna på varandra
 • Tala inför grupp och vänta på sin tur
 • Träna empati, att vi alla är olika och lika mycket värda
 • Respektera varandras åsikter och värderingar
 • Lära av varandra och utvecklas tillsammans med sina kamrater
 •  

  • Social träning/utveckling
  • Lekens betydelse
  • Språklig medvetenhet
  • Matematik i vardagen
  • Hälsa/rörelse
  • Skapande
  • Elevinflytande
  • Livskunskap

   

  Clip art

  Våra strävansmål är:


  - Att respektera andra människors egenvärde och kan leva sig in i
  och förstå andra människors
  situation

  - Att eleven utvecklar nyfikenhet
  och lust att lära

  - Att eleven utvecklar sitt eget
  sätt att lära

  - Att eleven utvecklar tillit till sin egen förmåga

  - Att eleven känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra

  - Att eleven lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra

  - Att utveckla ett rikt och nyanserat språk samt förstå betydelsen av att vårda sitt språk

  HUR ARBETAR VI

  Social träning/utveckling

   

  Metod:


  - Samling
  - Namnlekar
  - Massage
  - Leken

  Syfte:


  - Att eleverna ska känna gemenskap i grupp
  - Träna sig att lyssna på varandra
  - Tala inför grupp och vänta på sin tur
  - Träna empati, att vi alla är olika och lika mycket värda
  - Respektera varandras åsikter och värderingar
  - Lära av varandra och utvecklas tillsammans med sina kamrater.

  Lekens betydelse

   

  Metod:

  Att skapa utrymmen till en inbjudande miljö inomhus och utomhus. Erbjuda
  ett stimulerande och varierat lekmaterial som främjar till kreativitet och fantasi.

  Syfte:

  Att genom leken utforska och prova sig fram till nya erfarenheter. Att få bearbeta känslor och upplevelser ensam och i grupp. Att utveckla fantasi, kreativitet, språk, jag-uppfattning och motorik.

  Förberedande läs- och skrivinlärning

   

  Metod:

  Bornholmsmodellen, innehåller bl. a språklekar, rim och ramsor. Språkbiten innehåller bl. a stavelsen som språklig byggsten

  • Ordbok
  • Egna sagor
  • Högläsning
  • Guldstolen
  • Karusellen, nivåanpassad aktivitet

  Syfte:

  Att stimulera elevens språkliga medvetenhet för att underlätta deras läs och skrivutveckling. Det sker på ett lekfullt sätt som väcker barnets intresse och glädje för språket. Att eleven ska våga uttrycka sig verbalt, kunna återberätta, lyssna, våga tala inför grupp, kunna ta en instruktion och utföra den.

  Matematik

   

  Metod:

  • Sortering
  • Tärningar
  • Räknespel
  • Matematiska samarbetsövningar
  • Geometriska former
  • Tid och rumsuppfattning
  • Ordningstalen
  • Taluppfattning
  • Siffrorna 0-9
  • Problemlösning

  Syfte:

   

  Att eleven får tillfälle att öva sig och bekanta sig med enkla matematiska begrepp. Att uppmärksamma eleven på vardagsmatematik och problemlösningar, att eleven inser nyttan av dessa kunskaper och därmed blir motiverade att lära mer.

  Hälsa/rörelse

   

  Metod:

  • Röris
  • Uteverksamhet 
  • Sånglekar
  • Avslappning
  • Massage
  • Motorikbana

  Syfte:

  Att under lekfulla former ge eleven möjlighet att träna och utveckla sin grovmotorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

  Skapande


  Metod:

  • Sy, väva, Fingervirka
  • Pärlplattor
  • Lera, gips
  • Klippövningar
  • Måla, rita

  Syfte:

  Att utveckla och uppmuntra skapande. Att eleven får
  möjlighet att prova på olika material som stimulerar till
  fantasi och kreativitet. Att eleven får möjlighet att använda sina tankar och idéer i olika skapande former

  Elevinflytande

   

  Metod:

   

  • Reflektion
  • Utvärdering
  • Ansvarshuset

   

   

  Syfte:

  Att eleven får tillfälle att utvecklas in förmåga att utöva inflytande och ta ansvar för sitt eget arbete

  För att föräldrar och barn ska känna sig trygga i skolan erbjuder vi följande:

  • Informationskväll innan val av skola
  • Öppet hus på hela skolan, föräldrar och barn är välkomna att se lokaler, verksamhet och träffa personal.
  • Val av skola
  • Överlämning från aktuella förskolor, dagbarnvårdare och föräldrar till personal
  • Öppet hus en eftermiddag för föräldrar och barn
  • Besök på förskolor. Personal besöker de förskolor som hör till upptagningsområdet Inskolning på våren i f-klass, blivande förskoleklassbarn inskolas i två dagar Inskolning på fritidshem sker under en vecka innan skolstart på höstterminen. Föräldramöte
  • Individuella utvecklingsplaner till varje barn (IUP)
  • Utvecklingssamtal 1g/termin med ansvarslärare, barn och föräldrar
  • Föräldrafika
  • Hembrev
  • Portfolio

  Publicerad av: Susanna Neill

  Senast uppdaterad: 2015-09-07

  Högermeny