Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor 

Hanvikens uppföljningsmetoder

Vi gör utvärderingar efter varje termins- och läsårsslut samt vid gemensamma arbetsprojekt på skolan. Det dagliga arbetet utvärderas kontinuerligt. Detta för att utveckla och ge eleven möjlighet till optimal inlärning och inlärningsmiljö. Vi vill att eleven ska reflektera över resultatet och se sin egen utveckling i lärandet.

Kvalitetsredovisning
I vår årliga kvalitetsredovisning utvärderar vi det gångna årets arbete och sätter upp mål för läsåret. Den senaste kvalitetsredovisningen hittar du till höger på sidan.

Föräldrar enkät
Varje år genomförs en enkät med föräldrar och elever. Föräldrar i förskoleklass, skolår ett, skolår två, skolår tre och skolår fem, samt elever i skolår fem får besvara ett antal frågor som utgår från läroplanens mål. Resultaten på den senaste enkäten hittar du till höger på sidan.


Publicerad av: susanna.neill@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-15