Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Planeringsunderlag

I översiktsplaneringen används flera planeringsunderlag, till exempel inventeringar, analyser, måldokument, planer och beskrivningar. Tillsammans ger de kunskap om förutsättningarna för planeringen.

Här har vi valt att inte skilja på direktiv och dokument som fungerar som kunskapskällor.

Nationellt

Sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering (Boverket)

Regionalt

Regionala och mellankommunala underlag (RUFS 2010)

Läget i länet, bostadsmarknaden 2013

Om riksintressen i Stockholm

Tyresåns vattenvårdsförbund

Mer från regionplanerarna hos Stockholms Läns Landsting finns här

Mer från länsstyrelsen hittar du här

Grannkommunernas översiktsplaner

Nacka kommun

Stockholms kommun

Värmdö kommun

Haninge kommun

Huddinge kommun

Lokala mål, planer och program

Här följer några exempel på de lokala riktlinjer, mål, planer och program som vi har tagit hänsyn till i arbetet med översiktsplaneringen.

Utvecklingsplan för Alby naturreservat

Utredning av lokaler - Förskolor och grundskolor i Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun

Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun

Dagvattenhanteringsplan 2011

Strategi för etablering, schaktupplag och masshantering i Tyresö kommun 2012

Gällande översiktsplan 2008

Fördjupad översiktsplan för Östra Tyresö 2003

Barnens närnatur, 2011

Avfallsplan 2008-2020, reviderad hösten 2011

Klimatstrategi 2010-2020 samt Energiplan 2008-2020

Kunskapsunderlag

Vissa dokument har vi tagit fram specifikt i arbetet med översiktsplanen, så kallade kunskapsunderlag.

Kunskapsunderlag för grönstruktur ( vissa brutna länkar i pdf)

Tyresö år 2035 - identitet

Kunskapsunderlag för blåstruktur

Trafikunderlag till ÖP 2035 ( vissa brutna länkar i pdf)

Kulturmiljöinventering

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-26

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2