Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Översiktsplaneringen – så går det till

En översiktsplan är ett långsiktigt dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och vattenområden ska användas.

En översiktsplan ska göra avvägningar mellan olika allmänna intressen som kan vara motstridiga. Ett sådant exempel är behov av fler bostäder och bättre vägar kontra bevarande av kulturmiljöer och grönområden.

Översiktsplanen har en lång tidshorisont på upp till 20 år och ska aktualitetprövas varje mandatperiod. Den är vägledande vid andra kommunala beslut om bygglov, detaljplaner och olika tillstånd, men den är inte juridiskt bindande.

Så jobbar vi i Tyresö
I Tyresö jobbar vi löpande med översiktsplanering enligt ledorden:

  • helhetssyn
  • dialog
  • omvärldsorienterat och gränsöverskridande
  • processorienterat
  • välkänt och använt
  • finansierat.

Detta beskrivs närmare i Strategi för översiktsplanering, se länk under Relaterad information.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-29

Högermeny

Relaterad information

Översiktsplanen i korthet

Översiktsplanen i korthet

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2