Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Tre strategier för en hållbar utveckling av Tyresö

Publicerad den: 2017-05-18

Utveckling av centrum i olika storlek, tydliga stråk och värna det "gröna och blå" har varit centrala strategier i arbetet med att planera för hur Tyresö ska vara år 2035.

Tre strategier för hållbar utveckling

(Klicka på bilden för större karta)

Syftet med översiktsplanering är att tänka långsiktigt och se till så att utvecklingen är hållbar. Vanligen bedöms hållbarheten utifrån lokala, regionala och nationella mål – vilka oftast rör miljön och kanske även folkhälsan. När Tyresö kommun anlitade White Arkitekter AB för att bedöma hållbarheten vidgade vi begreppet. Som första kommun i landet mättes hållbarheten mot FN:s 17 globala mål.

Det omfattar även social och ekonomisk hållbarhet vilket ligger helt i linje med vad som framkommit i dialogen med Tyresöbor kring Tyresös översiktsplan och utveckling.

Nära till service och klimatsmarta transporter

Genom att skapa centrum av olika storlek, ges möjlighet till fler mötesplatser, bättre service och bättre kommunikationer och trafikförhållanden.
- Målet är att det ska vara gångavstånd till service så att bilberoendet minskar, säger översiktsplaneraren Carolina Fintling Rue.

Tyresö centrum ska få en mer stadsmässig karaktär. Urbana miljöer lockar till sig kompetens och företag, något som är positivt för hela kommunen. Andra mångfunktionella miljöer som exempelvis Alléplan och Strandtorget ger också förutsättningar för fler arbetstillfällen, framför allt från småskaliga verksamheter och företag.

Mindre närcentrum skapas vid Granängsringen, Södergården, Krusboda och Trinntorp. Små torg, exempelvis vid busshållplatser, ökar trivsel och skapar trygghet.
Viktigt för den sociala hållbarheten är också att tillgången på skola, idrott, vård och omsorg växer i samma takt som antalet invånare. Tyresöbor ska inte tvingas söka sig till närliggande kommuner för sådana tjänster.

Stråk skapar närhet och binder samman kommunen

För att skapa en mer sammanhållen kommun är en strategi att förtäta längs stråk som binder samman de olika kommundelarna. Bebyggda stråk ger en trygg miljö och förtätningen ger också bättre förutsättningar för utökad kollektivtrafik. Gång och cykel kommer också att prioriteras i den täta bebyggelsen vilket är positivt ur både klimat- och hälsoperspektiv.

- En mer varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer och storlekar ger fler möjlighet att skaffa bostad i Tyresö. Det är viktigt för att befolkningstillväxten ska få en bra demografisk balans. Unga Tyresöbor ska kunna hitta sin första egna bostad här och man ska kunna bo kvar i Tyresö i livets olika skeden, säger Carolina Fintling Rue.

Genom att förtäta och införa mer stadsliv till redan bebyggda stråk blir markanvändningen resurseffektiv, det vill säga färre naturytor behöver tas i anspråk för den nödvändiga tillväxten.

Strategin kring stråk gäller alltså inte bara bebyggda sådana. Gröna stråk är viktiga för att knyta ihop Tyresös grönområden och stärka de biologiska spridningskorridorerna där de är svaga. De gröna stråken kring Petterboda respektive Farmarstråket ska förstärkas, både som rekreativa parkstråk och för att förbättra Tyrestakilens svaga gröna samband. Stråken är viktiga för ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden.

Det "gröna och blå" stärks och bevaras

Tyresös natur är en otroligt värdefull tillgång för regionen och Tyresöborna. Översiktsplanens avsikt är att göra den storstadsnära naturen och vattnet mer tillgängliga, samtidigt som de ekologiska värden och sambanden stärks.

Detta gäller både stora och orörda naturreservat, bostadsnära grönområden, sjöar och kuststräckorna. Bostadsnära grönområden ska göras trevligare och mer användbara. En parkstrategi ska tas fram, liksom en åtgärdsplan för värdefull natur. Barnsjön och Telegrafberget blir naturreservat, och utvecklingen av Alby och samarbetet kring Tyrestakilen fortsätter.

Förbättrad tillgänglighet ökar möjligheten till fysisk aktivitet nära bostäder, vilket främjar ett aktivt och hälsosamt liv. Fler platser för lek, rekreation och spontanlek ska gynna en god hälsa för människor i alla åldrar. Vid planeringen är genus- och tillgänglighetsperspektiv viktiga så att alla kan nyttja resurserna. Det är också viktigt att ta hänsyn till prognosticerade klimatförändringar, särskilt när kust- och strandområden ska bebyggas eller tillgängliggöras.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-19

Högermeny

Översiktsplanen i korthet

Översiktsplanen i korthet

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2