Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så ska Tyresö utvecklas!

Publicerad den: 2017-05-29

Tyresös attraktivitet och kvaliteter nära storstad och natur ska stärkas samtidigt som vi bidrar till en god utveckling av Stockholmsregionen. Översiktsplanen, som tagits fram i dialog med Tyresöbor, visar hur kommunen kan få 60 000 invånare år 2035.

Översiktsplanen Tyresö 2035, framtagen i dialog med engagerade Tyresöbor, är nu antagen av kommunfullmäktige.

- Det är väldigt glädjande att så många Tyresöbor, intresseföreningar och företagare har varit med och i de olika dialogfaserna berättat hur de vill ha sitt framtida Tyresö. Eftersom översiktsplanen sträcker sig till 2035, är förankring viktigt och även att vi är överens över partigränserna och nu tillsammans står bakom helheten, säger Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande.

Den nya översiktsplanen ersätter den tidigare från 2008 och är mer visionär i sin karaktär.
- Den tidigare översiktsplanen var mer projektorienterad och många av projekten är redan genomförda, andra under planering, säger kommunens översiktsplanerare Carolina Fintling Rue och nämner pågående stadsbyggnadsprojekt som Norra Tyresö Centrum, Wättingebacken och Fornuddsparken.
- Intentionerna i 2008 års plan är dock fortfarande i huvudsak aktuella och pågående projekt är i linje med strategierna i den nya översiktsplanen, säger hon.

Så blir vi 60 000 Tyresöbor år 2035

Den nya översiktsplanen utgår från en tillväxttakt om i snitt 300 lägenheter per år. Under dialogen har behovet av tillväxt ifrågasatts av många, samtidigt som andra efterlyser fler bostäder för unga, bostäder att åldras i, mer variation i upplåtelseformer med mera. Ett faktum är att vi som en del av expansiv regionen behöver bidra till bostadsbyggandet.

Översiktsplanen visar hur en förtätning kan ske utan att viktiga naturvärden hotas. En strategi är att förtäta vid tydliga kommundelcentrum som får god närservice och blir trygga mötesplatser. Förtätning kommer också att se längs tydliga stråk som binder samman kommundelarna. De rekreativa och gröna stråken ska också utvecklas och tillgängligheten till natur och vatten stärkas.

Läs mer om översiktsplanens tre strategier för en hållbar utveckling

Hållbart, mänskligt, grönt och blått

Översiktsplanen bygger vidare på den identitet som Tyresöborna varit med och tagit fram genom sitt deltagande i medborgardialogen. Identiteten ska bidra till att det vi planerar sker på ett sätt så att såväl befintliga som nya Tyresöbor ska tycka om Tyresö. De tre värden som ska kommunen främst ska kännetecknas av är hållbart, mänskligt, samt grönt och blått.

- Naturen spelar en viktig roll för Tyresöborna. Vid granskningen av det utvecklade förslaget har flera uttryckt oro över att byggs bort. Översiktsplanens intention är dock att höja kvaliteten på bostadsnära grönområden och att göra det lättare att nå de stora orörda naturområdena. Många har också välkomnat att översiktsplanen främjar grönstråk och tillgång till vatten, att det föreslås bli flera naturreservat och skärgårdskaraktären bevaras och stärks, säger projektledaren Emma Shephardsen.

Läs mer om Tyresös identitet

Vi genomför tillsammans!

Tillsammans formar vi TyresöMycket ska till för att översiktsplanen ska kunna genomföras i sin helhet.

- Planen kan ses som en överenskommelse med alla kommuninvånare, företagare, föreningar, statliga myndigheter och våra grannar i regionen. En stor del av den föreslagna markanvändningen ligger på privat mark och planen visar på möjligheter för privata markägare att förändra användningen. För att kunna ta till vara på alla utvecklingsmöjligheter är därför Tyresöbor, privata fastighetsägare, företagare, intresseföreningar med flera fortsatt viktiga aktörer när planen ska förverkligas, säger Fredrik Saweståhl.

Vad ska hända där du bor?

Översiktsplanen tar hänsyn till Tyresös historia, kultur och miljö och kommundelarna ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov av service – kommunal såväl som kommersiell. Målet är närhet till vardagsnära handel, mötesplatser, förskolor, skolor, idrottsanläggningar, äldreboenden och arbetstillfällen.

Här kan du ladda ner översiktsplanen i sin helhet eller som kortversion och läsa mer om utvecklingen i det område du bor i. Kortversionen kan också hämtas i kommunens Servicecenter och på biblioteken.

Om du kommer till Tyresöfestivalen den 2 september kan du lyssna på korta presentationer av översiktsplanens olika delar. Programmet kommer att presenteras på tyreso.se och på annonsplats i Mitt i Tyresö. Välkommen!


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-29

Högermeny

Översiktsplanen i korthet

Översiktsplanen i korthet

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2