Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Nu är översiktsplanen Tyresö 2035 antagen

Publicerad den: 2017-05-18

Den nya översiktsplanen för Tyresö kommun antogs av kommunfullmäktige 18 maj 2017. Den visar i vilken riktning Tyresö ska utvecklas fram till år 2035. Tack alla som bidragit med idéer och synpunkter under den tidiga dialogen, samrådet och granskningen.

Översiktsplanen "Tyresö 2035" har tagits fram i dialog med Tyresöbor, företagare och föreningar och tar även hänsyn till regionala och nationella målsättningar. Dialogen som skett i flera steg har varit viktig då översiktsplanen blir vägledande för mer detaljerad planering under lång tid framåt. Den visar på kommunens intentioner vad gäller mark- och vattenanvändning.

Tyresös utveckling fram till 2035 bygger på tre strategier som ska borga för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling:

Centrum i olika storlek ger närservice och mötesplatser. Stråk med möjlighet till förtätning binder samman kommundelarna, medan förbättrade gröna stråk stärker de ekologiska sambanden. Värdefulla naturtillgångar bevaras, utvecklas och görs mer lättillgängliga.

Vad händer i ditt område?

Översiktsplanen berättar mer om utvecklingsmöjligheterna för de olika kommundelarna. Redan nu kan du ladda ned den nya planen med bilagor. I mitten av juni beräknas översiktsplanen att vinna laga kraft.

Välkommen också till Tyresöfestivalen den 2 september där vi kommer att hålla korta föredrag på olika teman.

Vi genomför tillsammans!

Nu startar arbetet med att förverkliga översiktsplanen som visar på möjligheter vad gäller stadsbyggnad, natur, vatten, kultur och fritid, utbildning, näringsliv, miljö och hälsa med mera.

En stor del av den föreslagna markanvändningen ligger på privat mark. För att kunna ta till vara på utvecklingsmöjligheterna fortsätter samarbetet med Tyresöbor, privata fastighetsägare, byggare, företag, intresseföreningar och andra intressenter.

Översiktsplaneprocessen


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-29

Högermeny

Översiktsplanen i korthet

Översiktsplanen i korthet

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2